Teckningsperioden för den nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare som beslutades vid den extra bolagsstämman den 12 maj 2017, avslutades den 15 juni 2017. Totalt har 10.033.964 st aktier, varav 537.043 st A-aktier och 9.496.921 st B-aktier, motsvarande cirka 97 procent av nyemissionen, tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande 6.258.474 st A-aktier och 10.932.156 st B-aktier mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter (inklusive den subsidiära företrädesrätten). Såsom ett resultat av detta blev nyemissionen övertecknad med 162 procent och någon emissionsgaranti behövdes inte tas i anspråk.

Genom nyemissionen tillförs Ortivus en emissionslikvid om cirka 22,8 miljoner kronor före emissionskostnader.
Tilldelning av nya A-aktier och B-aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter (inklusive subsidiära företrädesrätten) har skett i enlighet med de tilldelningsregler som beslutades vid den extra bolagsstämman och 17.184 st A-aktier och 330.445 st B-aktier har tilldelats tecknare som tecknat utan stöd av teckningsrätter. De personer som tilldelats aktier utan stöd av teckningsrätter beräknas meddelas omkring den 22 juni 2017. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer att erhålla besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Genom nyemissionen kommer Ortivus aktiekapital att öka med 7.267.115,10 kronor till 21.801.346,70 kronor. Överskjutande del av emissionslikviden efter avdrag för emissionskostnader kommer att föras till överkursfonden i bolagets balansräkning och därmed öka det fria egna kapitalet i bolaget. Antalet aktier kommer att öka med 10.381.593 st till 31.144.781 st aktier.

Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) på Nasdaq Stockholm blir när de nya aktierna är föremål för handel på Nasdaq Stockholm. De nya aktierna beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm efter att Bolagsverket har registrerat nyemissionen och Finansinspektionen har godkänt ett särskilt upprättat prospekt för upptagande av handel av aktier som hänförs till nyemissionen, vilket beräknas till andra veckan i juli 2017.

Ovanstående är det slutliga utfallet i nyemissionen, således kommer inga ytterligare pressmeddelanden om utfallet i nyemissionen att avges.
Finansiell rådgivare till bolaget är Söderlind & Co AB.


Posted

in

by

Tags: