Ortivus AB (publ) (”Ortivus”) offentliggör slutligt utfall av företrädesemissionen

Teckningsperioden för den 100 % säkerställda företrädesemissionen omfattande högst 5 662 687 st B-aktier som beslutades av Ortivus styrelse och godkändes av den extra bolagsstämman den 18 februari 2019, avslutades den 12 mars 2019. Totalt har 2 509 285 st B aktier, motsvarande cirka 44,3 procent av nyemissionen, tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande 2 250 315 st B-aktier, motsvarande cirka 39,7 procent av nyemissionen, mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen har tecknats intill 84 procent. Såsom ett resultat av detta, har bolaget påkallat garantiinfrielse motsvarande 903 087 st B-aktier.

Genom nyemissionen tillförs Ortivus en emissionslikvid om cirka 9 miljoner kronor föreemissionskostnader, varav 2 785 099,20 kronor har erlagts genom kvittning mot kortfristigt lån som lämnats av bolagets huvudaktieägare Ponderus Invest i februari 2019 för finansieringen av rörelsekapitalet intill dess att nyemissionen genomförts.
Tilldelning av B-aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter sker i enlighet med emissionsbeslutet. De personer som tilldelats aktier utan stöd av teckningsrätter beräknas meddelas omkring den 19 mars 2019. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer att erhålla besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare. Emissionsgaranterna kommer att meddelas om garantiinfrielse omkring den 19 mars 2019, varvid tilldelning sker i förhållande till storleken av lämnade garantier enligt garantiavtalen.
Genom nyemissionen kommer Ortivus aktiekapital att öka med 1 981 940,45 kronor till 12 882 613,80 kronor. Överskjutande del av emissionslikviden efter avdrag för emissionskostnader kommer att föras till överkursfonden i bolagets balansräkning och därmed öka det fria egna kapitalet i bolaget. Antalet aktier kommer att öka med 5 662 687 st till 36 807 468 st aktier. Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) på Nasdaq Stockholm blir när de nya aktierna är föremål för handel på Nasdaq Stockholm. De nya aktierna beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm efter att Bolagsverket har registrerat nyemissionen vilket beräknas ske under vecka 14 2019. Ovanstående är det slutliga utfallet i nyemissionen, således kommer inga ytterligare pressmeddelanden om utfallet i nyemissionen att avges.
Vid frågor, kontakta gärna:

Lars Höst, t.f. VD tel: 072-229 00 36

eller www.ortivus.se

Ortivus offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 11:30 den 18 mars 2019.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.