Ortivus AB (publ) offentliggör memorandum med anledning av företrädesemission

I enlighet med vad som tidigare har kommunicerats beslutades vid extra bolagsstämma den 12 maj 2017 i Ortivus AB (publ) ("Ortivus" eller "Bolaget") att i enlighet med styrelsens förslag genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare ("Erbjudandet"). Styrelsen för Ortivus har upprättat ett memorandum ("Memorandumet") med anledning av Erbjudandet som inom kort publiceras på Bolagets hemsida under "investerare & media".

Var vänlig notera följande sammandrag av vissa delar av den information som offentliggörs genom Memorandumet, och som Bolaget bedömer kan ha väsentlig inverkan på priset på Bolagets aktier:

–          Ortivus huvudsakliga lösning, MobiMed Smart, är väl positionerat för att lösa dagens utmaningar inom den prehospitala sjukvården och underlätta kundernas behov av e-hälsolösningar för framtidens prehospitala sjukvård. Bolaget bedömer att den affärsplan som tagits fram med ökad marknadssatsning i Norden, Storbritannien och på ett antal nya marknader huvudsakligen i Europa, samt utveckling av MobiMed Smart, bl a gällande plattformsoberoende ger Ortivus goda tillväxtmöjligheter framöver. Rörelsekapitalbehovet baserat på nuvarande affärsplan bedöms vara som högst i oktober 2017 medförande att Bolaget, ej inräknat Erbjudandet, behöver ytterligare 6 MSEK i rörelsekapital för att finansiera verksamheten. Erbjudandet ökar Bolagets rörelsekapital och säkrar därigenom Bolagets drift under minst de närmaste 12 månaderna.

–          Bolagets bedömning är att någon gång under perioden juli-augusti 2017, kommer, ej inräknat Erbjudandet, Bolagets egna kapital att understiga hälften av dess aktiekapital. Erbjudandet ökar det egna kapitalet och undanröjer risken att Bolagets egna kapital 2017 understiger hälften av dess aktiekapital enligt Bolagets bedömning.

–          Förlängningen av kontraktet med South Western Ambulance Service Trust, som tidigare kommunicerats via pressrelease 25 maj, har ett beräknat ordervärde om 17 MSEK beträffande förlängningsperiodens 2 år exklusive eventuella extrabeställningar för vidareutveckling av system och reservdelar/hårdvara. I samband med förlängningen har Bolaget beslutat att förlänga avskrivningstiden på installerad hårdvara fram till och med förlängningsperiodens slut den 31 december 2019. Detta kommer att reducera kostnaderna för avskrivningar med ca 3 Mkr för 2017 gentemot nuvarande avskrivningsplan.

–          Ortivus lösning MobiMed Smart har under maj 2017 godkänts och upptagits av den brittiska hälso- och sjukvårdsmyndigheten NHS ramverk för direktupphandling, G-Cloud. Detta innebär att brittiska vårdgivare under vissa villkor kan upphandla MobiMed Smarts molnbaserade version utan att använda en fullständig upphandlingsprocess under konkurrens. Godkännandet förstärker Ortivus möjligheter att expandera på marknaden i Storbritannien.

–          Bolaget skjuter på rapportdatum för delårsrapport för kvartal 2 till 22 augusti respektive för delårsrapport för kvartal 3 till 21 november.

Ovanstående sammandrag är underkastat vad som i övrigt redovisas och/eller föreskrivs i Memorandumet.

Danderyd, 30 maj 2017

Ortivus AB (publ)

Vid frågor, kontakta gärna:

Staffan Eriksson, VD, tel: 070-339 59 36

Lars Höst, CFO, tel: 072-229 00 36

eller www.ortivus.com

Denna information är sådan information som Ortivus AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 maj 2017 kl. 15.30 CET.  

This entry was posted in . Bookmark the permalink.