Aktieägarna i Ortivus AB (publ) höll årsstämma torsdagen den 5 maj 2022 i Danderyd. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som fattades på stämman.

Årsredovisning
Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse lades fram och resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen fastställdes.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Arvoden
Stämman beslutade om att ett arvode om sammanlagt 875 000 kronor (f.å 800 000 kronor) skulle utgå till styrelsen att fördelas med 350 000 kronor till ordföranden (f.å. 320 000 kronor) och med 175 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter (f.å. 160 000 kronor). Arvodet till revisionsbolaget fastställdes att utgå enligt skälig kostnadsräkning.

Styrelse och styrelsens ordförande
Stämman beslutade om omval av Anders Paulsson, Peter Edwall, Anna Klevby Dalgård och Ulf Järnberg. Anders Paulsson omvaldes till styrelsens ordförande.

Revisor
Stämman beslutade om omval av PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbolag. Det noterades att den auktoriserade revisorn Magnus Lagerberg även fortsättningsvis skulle vara huvudansvarig revisor.

Ersättningsrapport
Stämman beslutade att godkänna styrelsen ersättningsrapport.

Anförande av verkställande direktören
I sitt anförande kommenterade Ortivus AB:s VD Reidar Gårdebäck verksamhetsåret 2021 samt utvecklingen under det första kvartalet 2022.

Ortivus AB (publ)
Styrelsen


Posted

in

by

Tags: