Aktieägarna i Ortivus AB (publ) höll årsstämma onsdagen den 5 maj 2021. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som fattades på stämman.

Årsredovisning
Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse lades fram och resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen fastställdes.
 
Ansvarsfrihet
Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 
Arvoden
Stämman beslutade om att ett arvode om sammanlagt 800 000 kronor (f.å 800 000 kronor) skulle utgå till styrelsen att fördelas med 320 000 kronor till ordföranden (f.å. 320 000 kronor) och med 160 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter (f.å. 160 000 kronor). Arvodet till revisionsbolaget fastställdes att utgå enligt skälig kostnadsräkning.
 
Styrelse och styrelsens ordförande
Stämman beslutade om omval av Anders Paulsson, Peter Edwall, Anna Klevby Dalgaard samt nyval av Ulf Järnberg. Anders Paulsson omvaldes till styrelsens ordförande.

Revisor
Stämman beslutade om omval av PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbolag. Det noterades att den auktoriserade revisorn Magnus Lagerberg även fortsättningsvis skulle vara huvudansvarig revisor.
 
Styrelsens ersättningsrapport
Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

Uppdatering av Bolagsordningen
Uppdaterad lydelse av punkt 10 i bolagets bolagsordning ”Föranmälan för deltagande i bolagsstämma” godkändes av stämman. Ändringen var föranledd av ändrad lagstiftning. Bolagsordningen i dess nya lydelse hålls tillgänglig på bolagets hemsida

 
Ortivus AB (publ)
Styrelsen


Posted

in

by

Tags: