Kommuniké från Ortivus AB (publ) årsstämma den 4 maj 2020

Aktieägarna i Ortivus AB (publ) höll årsstämma måndagen den 4 maj 2020 i Danderyd. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som fattades på stämman.

Årsredovisning
Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse lades fram och resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen fastställdes.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Arvoden
Stämman beslutade om att ett arvode om sammanlagt 800 000 kronor (f.å 800 000 kronor) skulle utgå till styrelsen att fördelas med 320 000 kronor till ordföranden (f.å. 320 000 kronor) och med 160 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter (f.å. 160 000 kronor). Arvodet till revisionsbolaget fastställdes att utgå enligt skälig kostnadsräkning.

Styrelse och styrelsens ordförande
Stämman beslutade om omval av Anders Paulsson, Peter Edwall, Anna Klevby Dalgaard och Sara Lei. Anders Paulsson omvaldes till styrelsens ordförande.

Revisor
Stämman beslutade om omval av PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbolag. Det noterades att den auktoriserade revisorn Magnus Lagerberg även fortsättningsvis skulle vara huvudansvarig revisor.

Valberedning
Stämman beslutade att valberedningen inför årsstämman 2021 liksom tidigare år skulle utses enligt den s.k. Q3 modellen samt antogs den av valberedningen föreslagna instruktionen för valberedningen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman antog de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till verkställande direktören och övriga befattningshavare som ingår i koncernledningen.

Anförande av verkställande direktören
I sitt anförande kommenterade Ortivus AB:s VD Reidar Gårdebäck verksamhetsåret 2019 samt utvecklingen under det första kvartalet 2020.

Ortivus AB (publ)
Styrelsen

This entry was posted in . Bookmark the permalink.