Aktieägarna i Ortivus AB (publ) höll årsstämma onsdagen den 4 maj 2011 i Stockholm. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som fattades på stämman.

Årsredovisning
Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse lades fram och resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen fastställdes.

Ansvarsfrihet
Stämman beslutade att lämna ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Arvoden
Styrelsearvodet fastställdes till sammanlagt 1.040.000 kronor att fördelas med 400.000 kronor till ordföranden och med 160.000 kronor vardera till övriga ledamöter i styrelsen som inte är anställda i bolaget. Arvodet till revisorerna fastställdes att utgå enligt skälig kostnadsräkning.

Styrelse
Stämman beslutade om omval av Jon Risfelt, Anna Söderblom, Peter Edwall, Annemarie Gardshol och Crister Stjernfelt. Crister Stjernfelt valdes till styrelsens ordförande.

Revisor och revisorssuppleant
Stämman beslutade om omval av bolagets nuvarande revisor Helene Willberg och revisorssuppleanten Gabriel Ingemarson, båda verksamma på KPMG i Stockholm .

Valberedning
Stämman beslutade att en valberedning skall inrättas inför nästa års årsstämma enligt samma principer som föregående år, bl.a. genom att bolagets tre största aktieägare utser var sin representant, som tillsammans med styrelsens ordförande skall utgöra valberedning. Valberedningens sammansättning skall kommuniceras senast sex månader före årsstämman 2012.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman antog de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till verkställande direktören och övriga befattningshavare som ingår i koncernledningen.

Antagande av ny bolagsordning
Stämman beslutade anta ny bolagsordning omfattande bl.a. en mindre justering av bolagets verksamhetsbeskrivning.

Anförande av verkställande direktören
I sitt anförande kommenterade Ortivus AB:s VD Jan B Andersson utvecklingen under verksamhetsåret 2010 samt Q1 2011.

För ytterligare information kontakta:

Jan B Andersson, VD, tel. +46 (0)705 29 47 41
Crister Stjernfelt, styrelsens ordförande, tel. +46 (0)733 98 00 04

eller se www.ortivus.com

Ortivus AB (publ)
Styrelsen

Ortivus är en ledande leverantör av mobila lösningar för den moderna akutsjukvården. Med 25 års erfarenhet inom kardiologi och från utveckling av mobila övervaknings- och kommunikationslösningar, erbjuder vi våra kunder säkra, patientvänliga och kostnadseffektiva beslutsstödsystem som räddar liv och minskar lidande.

Ortivus är ett noterat bolag på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista, och etablerades 1985. Bolaget är baserat i Danderyd, Sverige. Ortivus har ca 30 anställda i Sverige och Storbritannien. Mer än 1 000 ambulanser och 500 vårdplatser på akutsjukhus är utrustade med Ortivus lösningar


Posted

in

by

Tags: