Aktieägarna i Ortivus AB (publ) höll årsstämma torsdagen den 3 maj 2012 i Stockholm. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som fattades på stämman.

 
Årsredovisning
Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse lades fram och resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen fastställdes.

Ansvarsfrihet
Stämman beslutade att lämna ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Arvoden
Styrelsearvodet fastställdes till sammanlagt 880.000 kronor att fördelas med 400.000 kronor till ordföranden och med 160.000 kronor vardera till övriga ledamöter i styrelsen som inte är anställda i bolaget. Arvodet till revisorerna fastställdes att utgå enligt skälig kostnadsräkning.

Styrelse
Stämman beslutade om omval av Jon Risfelt, Anna Söderblom, Peter Edwall och Crister Stjernfelt. Crister Stjernfelt valdes till styrelsens ordförande.

Revisor och revisorssuppleant
Stämman beslutade om val av KPMG AB som revisorsbolag med auktoriserade revisorn Åsa Virén Linder såsom huvudansvarig revisor.

Valberedning
Stämman beslutade att en valberedning skall inrättas inför nästa års årsstämma enligt samma principer som föregående år, bl.a. genom att bolagets tre största aktieägare utser var sin representant, som tillsammans med styrelsens ordförande skall utgöra valberedning. Valberedningens sammansättning skall kommuniceras senast sex månader före årsstämman 2013.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman antog de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till verkställande direktören och övriga befattningshavare som ingår i koncernledningen.

Anförande av verkställande direktören
I sitt anförande kommenterade Ortivus AB:s VD Carl Ekvall utvecklingen under verksamhetsåret 2011 samt Q1 2012.

För ytterligare information kontakta:
Carl Ekvall, VD, tel. + 46 (0)703 832 012
Crister Stjernfelt, styrelsens ordförande, tel. +46 (0)733 980 004
eller se www.ortivus.com

 
Ortivus AB (publ)
Styrelsen


Posted

in

by

Tags: