Aktieägarna i Ortivus AB (publ) höll årsstämma onsdagen den 29 april 2015 i Danderyd. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som fattades på stämman.

Årsredovisning
Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse lades fram och resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen fastställdes.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Arvoden
Stämman beslutade om att ett arvode om sammanlagt 750.000 kronor (f.å 880.000 kronor) skulle utgå till styrelsen att fördelas med 300.000 kronor till ordföranden (f.å. 400.000 kronor) och med 150.000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter (f.å. 150.000 kronor). Arvodet till revisionsbolaget fastställdes att utgå enligt skälig kostnadsräkning.

Styrelse och styrelsens ordförande
Stämman beslutade om omval av Anna Söderblom, Peter Edwall och Crister Stjernfelt samt nyval av Björn Nordenvall. Crister Stjernfelt omvaldes till styrelsens ordförande.
Björn Nordenvall, som är född 1952, är docent och kirurg utbildad vid Karolinska Institutet. Björn har närmast (2002-2013) varit verksam i den finska Private Equity firman CapMan med ansvar för Life Science-investeringar. Där medverkade han bl.a. till uppbyggnaden och försäljningen av vårdkoncernen Proxima till Aleris samt försäljningen av Med Tech bolaget Jolife AB till Medtronic. Dessförinnan var Björn VD för det noterade bolaget Oxigene (1995-2002) samt Sophiahemmet (1987-1996). Björn har även startat det medicinsktekniska bolaget Carnegie Medicine AB (1982-1985) som avyttrades till Nobelgruppen. Förutom ordförandeskapet i Temabo-koncernen har Björn varit verksam i bl.a Life Sciencebolagen Curato A/S, SciBase AB samt Sensia Hälsovård AB. Han har idag styrelseuppdrag för Aleris Group AB och Sirela Sweden AB.

Revisor
Stämman beslutade om omval av KPMG AB som revisionsbolag med auktoriserade revisorn Joakim Thilstedt såsom huvudansvarig revisor.

Valberedning
Stämman beslutade att en valberedning skall inrättas inför nästa års årsstämma enligt samma principer som föregående år, bl.a. genom att bolagets tre största aktieägare utser var sin representant, som tillsammans med styrelsens ordförande skall utgöra valberedning. Valberedningens sammansättning skall kommuniceras senast sex månader före årsstämman 2016.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman antog de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till verkställande direktören och övriga befattningshavare som ingår i koncernledningen.

Anförande av verkställande direktören
I sitt anförande kommenterade Ortivus AB:s VD Carl Ekvall bl.a. utvecklingen under det gångna verksamhetsåret 2014 samt även utvecklingen under det första kvartalet 2015.

 
För ytterligare information kontakta:
Carl Ekvall, VD, tel. + 46 (0)703 832 012
Crister Stjernfelt, styrelsens ordförande, tel. +46 (0)733 980 004

eller se www.ortivus.com

Ortivus AB (publ)
Styrelsen


Posted

in

by

Tags: