Aktieägarna i Ortivus AB (publ) höll årsstämma fredagen den 19 april 2013 i Danderyd. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som fattades på stämman.

Årsredovisning
Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse lades fram och resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen fastställdes.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Arvoden
Stämman beslutade om oförändrat styrelsearvode i förhållande till föregående år innebärande ett sammanlagt arvode på 880.000 kronor att fördelas med 400.000 kronor till ordföranden och med 160.000 kronor vardera till övriga ledamöter i styrelsen som inte är anställda i bolaget. Arvodet till revisionsbolaget fastställdes att utgå enligt skälig kostnadsräkning.

Styrelse och styrelsens ordförande
Stämman beslutade om omval av Jon Risfelt, Anna Söderblom, Peter Edwall och Crister Stjernfelt. Crister Stjernfelt omvaldes till styrelsens ordförande.

Revisor
Stämman beslutade om omval av KPMG AB som revisionsbolag med auktoriserade revisorn Åsa Virén Linder såsom huvudansvarig revisor.

Valberedning
Stämman beslutade att en valberedning skall inrättas inför nästa års årsstämma enligt samma principer som föregående år, bl.a. genom att bolagets tre största aktieägare utser var sin representant, som tillsammans med styrelsens ordförande skall utgöra valberedning. Valberedningens sammansättning skall kommuniceras senast sex månader före årsstämman 2014.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman antog de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till verkställande direktören och övriga befattningshavare som ingår i bolagsledningen.

Anförande av verkställande direktören
I sitt anförande kommenterade Ortivus AB:s VD Carl Ekvall bl.a. utvecklingen under verksamhetsåret 2012.

För ytterligare information kontakta:
Carl Ekvall, VD, tel. + 46 (0)703 832 012
Crister Stjernfelt, styrelsens ordförande, tel. +46 (0)733 980 004

eller se www.ortivus.com

Ortivus AB (publ)
Styrelsen


Posted

in

by

Tags: