Aktieägarna i Ortivus AB (publ), 556259–1205, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 5 maj 2021.

Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman.
Information av de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 5 maj 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.
 
Rätt att delta på stämman
Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall:

  •  dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden framställda aktieboken avseende förhållanden per den 27 april 2021, och
  • dels ha anmält sitt deltagande hos bolaget under adress Ortivus AB, att Joanna Daffy, Box 713, 182 33 Danderyd eller via e-mail till info@ortivus.com senast den 4 maj 2021 genom att avge sin poströst enligt anvisningar nedan så att poströsten är bolaget tillhanda senast den dagen.

För information om behandling av personuppgifter vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för att äga rätt att delta på stämman genom poströstning, tillfälligt begära att bli införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 27 april 2021, så att sådan registrering kan beaktas i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör avseende förhållanden per nämnda dag. Sådan tillfällig ägarregistrering, s.k. rösträttsregistrering, som gjorts av förvaltaren senast den 29 april 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken

Poströstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.ortivus.com. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Det ifyllda formuläret måste vara Ortivus tillhanda senast den 4 maj 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till Ortivus AB (publ), att: Joanna Daffy, Box 713, 182 33 Danderyd. Ifyllt formulär får även inges via e-mail och ska då skickas till info@ortivus.com. Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär för den som vill poströsta genom ombud finns på bolagets hemsida www.ortivus.com.

Förslag till dagordning
 
1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande på stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning

5. Val av justerare

6. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning med revisionsberättelser.
 
8. Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

11. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande

12. Val av revisor

13. Beslut om godkännande av ersättningsrapport

14. Beslut om antagande av ny bolagsordning

15. Övriga ärenden

16. Stämmans avslutande
 
Styrelsens förslag
Punkt 8 b); Utdelning
Styrelsen föreslår att någon utdelning avseende verksamhetsåret 2020 inte lämnas.

Punkt 13; Beslut om godkännande av ersättningsrapport
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.

Punkt 14, Beslut om antagande av ny bolagsordning
Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning uppdateras gällande punkt 10 i bolagsordningen avseende Föranmälan för deltagande på bolagsstämma i anledning av ändrad lagstiftning på området innebärande att punkt 10 utgår och ersätts enligt följande:

”Aktieägare som vill delta i förhandlingar vid bolagsstämman ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen.”

Valberedningens förslag
Bolagets valberedning inför årsstämman 2021 har bestått av Anni Fuhr (ordförande), Peter Edwall, Anna Seddigh och styrelsens ordförande Anders Paulsson. Valberedningens förslag beträffande punkterna 2 och 9–12 i agendan tillsammans med sitt motiverade yttrande finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.ortivus.com. Valberedningen föreslår sammanfattningsvis följande beträffande punkterna 2 och 9–12 i agendan följande.
 
Punkt 2; Val av ordförande vid stämman
Föreslås att advokaten Sven Rasmusson är ordförande vid stämman.
 
Punkt 9; Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
Antalet styrelseledamöter för tiden intill kommande årsstämma föreslås vara 4 ordinarie ledamöter (f.å. 4) och inga suppleanter (f.å. 0). Antalet revisorer föreslås vara ett revisionsbolag med en huvudansvarig revisor.
 
Punkt 10; Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
Arvode till styrelsen föreslås oförändrat utgå med sammanlagt 800 000 kronor (f.å. 800 000 kronor) att fördelas med 320 000 kronor till ordföranden (f.å. 320 000 kronor) och med 160 000 kronor (f.å. 160 000 kronor) till varje övrig styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Det föreslås att inget särskilt arvode skall utgå för utskottsarbete. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt skälig och av bolaget godkänd räkning.
 
Punkt 11; Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande
Valberedningens majoritet föreslår omval av Peter Edwall, Anna Klevby Dalgaard och Anders Paulsson, varvid den sistnämnde även föreslås väljas om till styrelsens ordförande. Valberedningen föreslår nyval av Ulf Järnberg.

Sara Lei har meddelat att hon p.g.a. tidsbrist avböjer omval. Ulf Järnberg som föreslås till ny styrelseledamot är född 1964 och har en gedigen internationell erfarenhet från ledande befattningar inom medtech-branschen. 

CV avseende Ulf Järnberg hålls tillgängligt på bolagets hemsida. Information om styrelsens ledamöter som föreslås omväljas återfinns på bolagets hemsida. Vidare återfinns valberedningens motiverade yttrande avseende förslaget till styrelseval på bolagets hemsida.

Valberedningsledamoten Anna Seddigh har till viss del reserverat sig mot majoritetens beslut såvitt avser föreslagna omval av ledamöter i styrelsen samt lämnat ett eget förslag till val av ny ledamot i enlighet med vad som framgår av reservationen som bilagts valberedningens förslag och yttrande.

Punkt 12; Val av revisor
Föreslås omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB i Stockholm. Det noteras att PricewaterhouseCoopers AB meddelat att om revisionsbolaget väljs kommer den auktoriserade revisorn Magnus Lagerberg att vara fortsatt huvudansvarig revisor.

Handlingar m.m.
Årsredovisningen och revisionsberättelsen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och dess hemsida www.ortivus.com den 13 april 2021. Styrelsens förslag, ersättningsrapporten och valberedningens dokumentation enligt ovan hålls tillgängliga hos bolaget och dess hemsida. Kopia av nämnda handlingar samt övriga handlingar som hålls tillgängliga inför årsstämman kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Det material som kallelsen hänvisar till finns endast på svenska, men den som önskar information på engelska kan vända sig direkt till bolaget antingen via e-mail till info@ortivus.com eller via telefon till Joanna Daffy på 08-446 35 00
 
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation och bolagets förhållande till andra bolag inom koncernen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen antingen via post till Ortivus AB (publ), Box 713, 182 33 Danderyd, eller via e-mail till info@ortivus.com, senast 10 dagar före årsstämman. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets och på bolagets webbplats, www.ortivus.com, senast fem dagar innan stämman. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 44 307 468 st, varav 1 662 682 A-aktier och 42 644 786 B-aktier, motsvarande totalt 59 271 606 röster. 

Danderyd i mars 2021
Ortivus AB (publ)
styrelsen
Posted

in

by

Tags: