Aktieägarna i Ortivus AB (publ), 556259-1205, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 maj 2018 kl. 1600. Årsstämman äger rum på QuickOffice kontorshotell (konferensrum Lyktan) med adress Svärdvägen 21 i Danderyd. 

Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall:

– dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör torsdagen den 26 april 2018, och

– dels ha anmält sig hos bolaget under adress Ortivus AB, Box 713, 182 33 Danderyd, per telefon 08-446 45 00 till Lars Höst eller per e-post till info@ortivus.comsenast fredagen den 27 april 2018 kl. 1600. Vid anmälan skall namn, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav, eventuellt ombud eller biträden (högst två) samt kontaktuppgifter uppges.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för att äga rätt att delta på stämman, tillfälligt begära att bli införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 26 april 2018, då sådan registrering måste vara verkställd för att beaktas i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per nämnda dag.

Ombud, fullmakt m.m.

Aktieägares rätt vid stämman får utövas av befullmäktigat ombud. Fullmakten ska vara daterad och underskriven av aktieägaren. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten i högst ett år. Fullmakten i original bör, för att underlätta inregistreringen till stämman, insändas till bolaget under ovanstående adress i god tid innan stämman. Exempel på fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida www.ortivus.com. Företrädare för juridisk person ska vidare till stämman medta och uppvisa registreringsbevis i original eller bestyrkt kopia därav, i förekommande fall tillsammans med fullmakt eller motsvarande behörighetshandlingar.

Förslag till dagordning    

1. Stämmans öppnande 

2. Val av ordförande på stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning

5. Val av justerare 

6. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad

7a. VD:s anförande 

7b. Ordförandens redogörelse för styrelsens arbete

7c. Redogörelse av bolagets revisor 

7d. Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning med revisionsberättelser   

8a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

8b. Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

8c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Valberedningens förslag, redogörelse för sitt arbete m.m.

10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

12. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande 

13. Val av revisor/er

14. Beslut om principer för utseende av valberedning inför nästa årsstämma

15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 

16. Beslut om minskning av aktiekapitalet

17. Beslut om bemyndigande av styrelsen att kunna besluta om nyemissioner

18. Övriga ärenden

19. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag

Punkt 8 b); Utdelning

Styrelsen föreslår att någon utdelning avseende verksamhetsåret 2017 inte lämnas.

Punkt 15; Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att i huvudsak motsvarande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som godkändes vid årsstämman 2017 skall godkännas av årsstämman 2018 för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Styrelsens förslag till riktlinjer finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida www.ortivus.se

Punkt 16; Beslut om minskning av aktiekapitalet
Styrelsen föreslår att årsstämma beslutar om minskning av aktiekapitalet enligt följande:
– Bolagets aktiekapital (fn 21.801.346,70 kronor) ska minskas med 10.900.673,35 kronor till 10.900.673,35 kronor. 

– Ändamålet med minskningen är förlusttäckning med 2.328.917 kronor och avsättning till fritt eget kapital med resterande belopp (8.571.756,35 kronor).
Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier genom ändring av aktiens kvotvärde till 35 öre per aktie.

Punkt 17; Beslut om bemyndigande av styrelsen att kunna besluta om nyemissioner.
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemissioner utan företrädesrätt för bolagets aktieägare omfattande sammanlagt högst 7.786.195 B-aktier, vilket motsvarar en aktiekapitalsökning om högst 2.725.168 kronor baserat på 35 öre i kvotvärde. Styrelsen skall i förekommande fall äga rätt att besluta att betalning skall kunna ske genom kvittning eller apport.
Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om nyemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt enligt ovan är i första hand i syfte att säkerställa finansieringen av den fortsatta utvecklingen av bolagets verksamhet både såvitt avser marknad och dess produkter och tjänster.
För det fall bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer detta att motsvara en utspädningseffekt om ca 20,0% för befintliga aktieägare.

Valberedningens förslag

Bolagets valberedning inför årsstämman 2018 har bestått av Peter Edwall (ordförande), Anni Fuhr, Pär-Ola Adolfsson och styrelsens ordförande Nils Bernhard. Valberedningens förslag beträffande punkterna 2 och 10-14 i agendan, tillsammans med redogörelsen för sitt arbete och motiverat yttrande avseende sitt förslag till styrelse kommer att offentliggöras och finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.ortivus.se i god tid innan årsstämman. 

Handlingar m.m.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen hålls tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida www.ortivus.se. Styrelsens fullständiga förslag enligt ovan kommer också att hållas tillgängligt hos bolaget och dess hemsida i enlighet med Aktiebolagslagens bestämmelser. Kopia av nämnda handlingar samt övriga handlingar som hålls tillgängliga inför årsstämman kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Det material som kallelsen hänvisar till finns endast på svenska, men den som önskar information på engelska kan vända sig direkt till Lars Höst på telefon 08-446 45 00.

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § Aktiebolagslagen. 

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 31.144.781 st, varav 1.662.682 A-aktier och 29.482.099 B-aktier, motsvarande totalt 46.108.919 röster. 

Danderyd i mars 2018

Ortivus AB (publ)

Styrelsen

I enlighet med reglerna i noteringskontraktet med Nasdaq Stockholm offentliggör Ortivus kallelsen genom pressmeddelande.

Vid frågor kontakta:

Staffan Eriksson                                                             Nils Bernhard                     

VD                                                                                  Styrelseordförande

Ortivus AB                                                                      Ortivus AB

070-339 56 36                                                                                     


Posted

in

by

Tags: