KALLELSE till årsstämma i Ortivus AB (publ) den 28 april 2017

Årsstämma i Ortivus AB (publ), 556259-1205, äger rum i konferensrum Lyktan på Svärdvägen 21 i Danderyd fredagen den 28 april 2017 kl. 1300.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall:

–      dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per lördagen den 22 april 2017, och

–            dels ha anmält sig hos bolaget senast måndagen den 24 april 2017 kl. 1600.

Anmälan om deltagande till årsstämman kan göras per post till Ortivus AB, Box 713, 182 33 Danderyd, per telefon 08-446 45 00 till Lars Höst eller per e-post till info@ortivus.comVid anmälan skall uppges namn, personnummer/registreringsnummer, telefonnummer, adress och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ombud och biträden.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för att äga rätt att delta på stämman, tillfälligt begära att bli införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 21 april 2017.

Kallelse

Kallelse har skett genom införande i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida www.ortivus.com. Kallelsen skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Sådan begäran kan framställas på samma sätt som anmälan till stämman skall göras enligt ovan.

Danderyd i mars 2017

Ortivus AB (publ)

Styrelsen

This entry was posted in . Bookmark the permalink.