Delårsrapport januari – september 2015

SÄNKTA KOSTNADER FÖRBÄTTRAR LÖNSAMHETEN

TREDJE KVARTALET 2015

 • Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 14,4 (19,7) MSEK
 • Resultatet EBITDA exklusive omstruktureringskostnader uppgick till 1,5 MSEK och inklusive omstruktureringskostnader till -0,8 (3,3) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -5,2 MSEK (1,8) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,0 (23,7) MSEK
 • Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före/efter utspädning uppgick till -0,25 (0,08)
 • Åtgärdsprogrammet är tillfullo genomfört och väntas ge årliga besparingar på 12 MSEK jämfört med tidigare beräknade 10 MSEK.

PERIODEN JANUARI – SEPTEMBER 2015

 • Omsättningen för perioden uppgick till 58,8 (51,4) MSEK
 • Resultatet EBITDA exklusive omstruktureringskostnader uppgick till uppgick till 8,6 MSEK och inklusive omstruktureringskostnader till 6,3 (8,8) MSEK
 • Rörelseresultatet EBIT exklusive omstruktureringskostnader uppgick till -1,8 MSEK och inklusive omstruktureringskostnader till -4,1 (5,4) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -5,2 MSEK (5,2) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4,1 (15,4) MSEK
 • Resultatet efter skatt per aktie för perioden före/efter utspädning uppgick till -0,25 (0,25)

VD har ordet

Ortivus har under ett antal år sett goda möjligheter att utvecklas på den brittiska marknaden. Därför har bolaget i stor utsträckning fokuserat sin nyförsäljning till Storbritannien och framgångsrikt vunnit två stora upphandlingar i södra England omfattande 1 100 ambulansfordon och 3000 paramedics. Den ena leveransen till South Central Ambulance Trust är tillfullo genomförd medan den andra till South Western Ambulance Trust följer en något långsammare implementeringsplan, med för närvarande ca 50 % installationsgrad. Det är med stor tillfredställelse vi konstaterar hur väl våra produkter möter kundernas behov med fler exempel på hur ny funktionalitet ökar såväl kundnytta som patientsäkerheten.

Efter en lång period av låg marknadsaktivitet i Storbritannien är det glädjande att Ortivus nu återigen kan ägna sig åt anbudsarbete. Nyligen annonserades en upphandling för Scottish Ambulance Service Trust och ytterligare en väntas komma ut inom kort. Med två starka referenser i produktion och en lösning som nu är helt anpassad till brittiska krav och praxis är vi väl positionerade för dessa affärer.

Installationer hos svenska kunder har generat intäkter motsvarande 2,8 MSEK under kvartalet, bland annat i Kalmar och Uppsala. I september demonstrerades senaste versionen av MobiMed Smart med bland annat integration mot Summary Care Records (motsvarande svenska Nationella Patientöversikten, NPÖ) på den årliga ambulanskongressen FLISA i Uddevalla.

Som framgått av tidigare pressmeddelande har Ortivus under kvartalet anpassat verksamheten till rådande marknad. Den svenska marknaden för prehospitala lösningar är relativt mättad och består för närvarande huvudsakligen av kompletteringsbeställningar, service och anpassningar. Mot den bakgrunden, och en lägre marknadsaktivitet i Storbritannien än förväntat, blev det nödvändigt att göra vissa omstruktureringar. Åtgärdsprogrammet, som nu är tillfullo genomfört, kommer att ge besparingar på cirka 12 MSEK från och med verksamhetsåret 2016. Omstruktureringskostnaderna uppgår till 2,3 MSEK, vilka har belastat kvartalets resultat.

Omsättningen för kvartalet uppgick till 14,4 MSEK och EBITDA exklusive omstruktureringskostnader till 1,5 MSEK och inklusive omstruktureringskostnader till -0,8 MSEK.

  
CEO Carl Ekvall
Danderyd den 26 oktober 2015

  
För ytterligare information
Carl Ekvall, CEO, telefon 08-446 45 00 eller e-post: carl.ekvall(at)ortivus.com
Jonas Wennersten, CFO, telefon 08-446 45 00 eller e-post jonas.wennersten(at)ortivus.com
Besök även www.ortivus.com

  
Ortivus offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.30 den 26 oktober 2015.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.