• Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 5,0 (5,8) MSEK och för perioden januari till september till 29,0 (18,3) MSEK.
  • Rörelseresultatet under kvartalet uppgick till -10,4 (−10,9) MSEK och för perioden januari till september till -28,3 (-30,6) MSEK. Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader för perioden januari till september uppgick till -25,2 (-29,2) MSEK. 
  • Resultat efter skatt under kvartalet uppgick till -10,3 (−11,4) MSEK och för perioden januari till september till -28,3 (-31,4) MSEK.
  • Kassaflödet under kvartalet uppgick till -6,9 (-3,4) MSEK och soliditeten per 30 september uppgick till 87 (56)%.
  • Resultat per aktie under kvartalet före och efter utspädning uppgick till −0,50 (−0,55) SEK och för perioden januari till september till -1,37 (-1,51).
  • Under första kvartalet avyttrades de nordamerikanska dotterbolagen. Nettoomsättningen från den avvecklade verksamheten uppgick under perioden till 10,2 MSEK. Avyttringen av de nordamerikanska bolagen beräknas netto efter transaktionskostnader tillföra Ortivus cirka 77 MSEK. Ortivus är efter transaktionen skuldfritt och har vid periodens utgång likvida medel om 38,4 MSEK.

*) Rapporteringen i denna delårsrapport avser, såvida inget annat anges, kvarvarande verksamheter, dvs. exkluderande den sålda nordamerikanska verksamheten.

VD har ordet

Efter ett första halvår med stark försäljningsökning kan jag konstatera att kvartal tre inte riktigt nådde upp till våra förväntningar vad gäller redovisade intäkter. Den främsta orsaken är att ett antal större installationer har senarelagts.  Samtidigt ser vi ett stort intresse på främst den svenska marknaden för det produktsegment som Ortivus verkar inom, vilket inte minst visar sig i ett ökande antal upphandlingar av såväl CoroNet- som MobiMed-installationer. Detta sammantaget gör att jag ser positivt på försäljningsutvecklingen i kvartal fyra och därmed på helåret 2010.
Vi har också under året fått mycket god accept på vår lagda strategi att följa patienten från ambulansen, via akuten och vidare för behandling. T ex har ett antal PCI-lab påbörjat klinisk drift med den nya CoroNet-generationen.  På ett PCI-lab behandlas förträngningar i hjärtats kranskärl genom att föra in en s.k. "stent" (ett rör av nät) så att blodflödet återställs.  CoroNet ger läkaren ett objektivt mått för att avgöra om en behandling enligt riktlinjer skall utföras eller ej.  Den första installationen gjordes i Gävle i maj i år och är sedan en del av rutinen. De senaste nyinstallationerna skedde vid Universitetssjukhuset i Örebro i september i år.
I Storbritannien avvaktar man nya beslut rörande genomgripande strukturella förändringar inom hälso- och sjukvården. Givet att ingen snabb förändring är i sikte, har Ortivus organisation i England minskats där omstruktureringskostnader av engångskaraktär på 1,7 MSEK tagits i kvartalet.  Vi ser fortfarande långsiktigt goda affärsmöjligheter på den brittiska marknaden.
I Tyskland har vi under kvartalet gjort några mindre men strategiskt viktiga affärer. Det är ambulansverksamheten Stormarn i Hamburg som visat hur man genom användning av MobiMed-system ökat effektiviteten i ambulanstransporter inom regionen. Detta har resulterat i att ytterligare sjukhus hos kunden tagit beslut om att installera MobiMed.

Jan B Andersson
VD
14 oktober 2010


Posted

in

by

Tags: