Delårsrapport  januari − mars 2011*)

Stark tillväxt i kvartalet
  • Nettoomsättningen uppgick till 16,0 (10,1) MSEK.

 

  • Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader uppgick till -5,0 (-7,6) MSEK och inklusive omstruktureringskostnader till -5,0 (-8,3) MSEK.

 

  • Resultatet efter skatt uppgick till -4,9 (−8,7) MSEK.

 

  • Resultatet efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,24 (−0,42) SEK.

 

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,7 (-7,4) MSEK. Soliditeten 31 mars uppgick till 82 (82) %.

 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
Givet bolagets utmanade försäljningsambitioner och i syfte att hantera de finansiella riskerna kopplade till dessa har styrelsen beslutat om ett åtgärdsprogram i syfte att sänka bolagets kostnadsnivå ytterligare. Programmet kommer att genomföras under våren 2011 och syftar till att på årsbasis sänka kostnaderna med 10-15 MSEK. Ambitionen är att programmet ska ge successiv effekt redan under andra halvåret 2011 och full effekt från första halvåret 2012. 

*) Rapporteringen i denna delårsrapport avser, såvida inget annat anges, kvarvarande verksamheter, dvs. exkluderande den under 2010 sålda nordamerikanska verksamheten.

VD har ordet

Verksamhetsåret 2011 har startat med en fortsatt positiv försäljningstillväxt på 58% jämfört med samma period förra året. Den tidigare annonserade affären med Borås sjukhus bidrog starkt till den goda tillväxten och vi har under första kvartalet installerat CoroNet på akutmottagningen. Det är den hittills största akutinstallationen och den är en viktig milstolpe i vår strategi att öka vår marknad genom en effektiv paketering av våra ambulans- och hjärtsjukvårdslösningar för användning inom akutsjukvården. 

Som framgår av vår årsredovisning pågår en intensiv utveckling av en ny gemensam plattform för våra produkterbjudanden. Under Ortivus innovations- och kunskapsdagar i juni 2011 kommer två nya produkter att lanseras – MobiMed Smart och CoroNet atHand. En första version av MobiMed Smart har installerats på Själland i Danmark under första kvartalet. Denna har möjliggjort en snabb implementering och rönt stor uppskattning hos kunden.

Ett antal kunder – Kronoberg, S:t Görans sjukhus samt Västra Götaland regionen – har under kvartalet tecknat nya Software Assurance avtal. Detta är positiva bekräftelser på våra kunders långsiktiga tillit till Ortivus och våra produkter och det medverkar till ett stabilare intäktsflöde, som möjliggör en fortsatt aktiv produktutveckling.

Trots en stark tillväxt och positiva gensvar från våra pilotinstallationer av den nya plattformen så står Ortivus inför kortsiktiga utmaningar. Vi har höga försäljningsambitioner och en stark tro på att våra produkter är marknadsledande och kan skapa den nödvändiga tillväxten. Men vi verkar i en marknad med långa och komplicerade upphandlingsprocesser, vilket försvårar en säker intäktsprognos. Därför har ledningen och styrelsen beslutat genomföra ett åtgärdsprogram i syfte att sänka bolagets kostnadsnivå ytterligare. Programmet kommer att starta under våren 2011 och syftar till att på årsbasis sänka kostnaderna med 10-15 MSEK. Vi förväntar oss en successiv effekt under andra halvåret 2011 och full effekt från första halvåret 2012.

Jan B Andersson
VD
15 april 2011

Framtidsutsikter
Ortivus har genomgått en omfattande omstrukturering i syfte att skapa ett företag med ett tydligt kunderbjudande baserat på en unik kompetens förvärvad över mer än 25 år. Vi avser att koncentrera våra försäljningsansträngningar på den svenska marknaden, där vi redan har en stark position och på näraliggande marknader som t ex Norge och Danmark. Vi har utvecklat och breddat vårt produkterbjudande för att kunna nå nya användningsområden, som t ex akutmottagningar. Vi har förstärkt vår organisation för att få till stånd en aktivare kommunikation med kunder, marknad och övriga intressenter. Vår uppfattning är att efterfrågan på den typ av lösningar som Ortivus erbjuder är stark och fortsätter att utvecklas positivt. Mot den bakgrunden ser vi positivt på möjligheterna till en god tillväxt i Ortivus. Och en fortsatt stark tillväxt är en förutsättning för att nå lönsamhet.

Ortivus offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande kl 09.00 den 15 april 2011.

För ytterligare information
Jan B Andersson, CEO, telefon 08-446 45 00 eller
e-post: treinitialer@ortivus.com (treinitialer@ortivus.com)
Magnus Nordgren, CFO, telefon 08-446 45 00 eller
E-post: förnamn.efternamn@ortivus.com

Besök även www.ortivus.com (https://www.ortivus.com)

This entry was posted in . Bookmark the permalink.