Fortsatt kärv och avvaktande marknad
  • Nettoomsättningen uppgick under kvartalet till 9,8 (13,9) MSEK och för perioden januari till juni till 25,8 (24,0) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick under kvartalet till -11,9 (−9,6) MSEK och för perioden januari till juni till -16,9 (-17,9) MSEK. Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader uppgick under kvartalet till -9,7 (-7,3) MSEK och för perioden januari till juni till -14,7 (-14,9) MSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick under kvartalet till -11,8 (-10,9) MSEK och för perioden januari till juni till -16,8 (-11,1) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten under kvartalet uppgick till -11,3(-2,2) MSEK och soliditeten per 30 juni uppgick till 74% (85%).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning under kvartalet uppgick till −0,57 (−0,45) SEK och för perioden januari till juni till -0,81 (-0,87).
  • I juni tecknades en order med Västra Götalandsregionen avseende Hjärtjournalen. Kontraktet, som ej ingår i räkenskaperna för rapportperioden, är initialt på 20 MSEK över fyra år.
  • Åtgärdsprogrammet som pågår har belastat rörelsens kostnader under kvartalet med 2,2 MSEK vilket är den totala kostnaden för programmet. Åtgärderna beräknas ge besparingar på knappt 15 MSEK på årsbasis.

*) Rapporteringen i denna delårsrapport avser, såvida inget annat anges, kvarvarande verksamheter, dvs. exkluderande den under 2010 sålda nordamerikanska verksamheten.

 

VD har ordet
Andra kvartalet 2011 blev omsättningsmässigt svagt men ett relativt starkt första kvartal gav ändå en tillväxt på 8 % för första halvåret 2011. Det tidigare annonserade åtgärdsprogrammet löper enligt plan och kommer att sänka kostnaderna på årsbasis med knappa 15 MSEK. I det korta perspektivet belastas dock kvartalet med omstruktureringskostnader på 2,2 MSEK, vilket är den samlade kostnaden för programmet, och rörelseresultatet blev – 11,9 MSEK.

En viktig milstolpe i vår fokusering på hjärtsjukvård är den order som tecknades i juni med Västra Götalandsregionen (VGR) avseende Hjärtjournalen, en ny produkt i Ortivus sortiment. Kontraktet, som inte ingår i siffrorna för perioden, är initialt på 20 MSEK och leverans beräknas starta under hösten 2011. Hjärtjournalen har utvecklats i samarbete med sjukhuset Borås och VGR's beslut att införa systemet i hela regionen öppnar för nya intressanta affärer med andra sjukhus. Strategin att ta vårt CoroNet-erbjudande till de c:a 70 akutmottagningarna i Sverige har också tagits väl emot. Efter driftsättningen av akuten i Borås har vi under juni levererat i Mora, vår tredje akutinstallation.

Ambulans- och akutsjukvården i Sverige och i Europa behöver förbättras. Det är inte bara snabb utryckning som är avgörande utan rätt beslut i rätt tid, väl dokumenterade processer och snabb återföring av vunna erfarenheter är avgörande för att rädda liv och höja vårdkvaliteten. Det är det behovet Ortivus tillgodoser med världsledande lösningar. Men steget från insikt om dessa behov till konkret handling i form av inköpsbeslut är långt. De byråkratiska processerna är tunga och långsamma och det är många behov som konkurrerar om begränsade ekonomiska resurser. Vi är övertygade om att det finns en stor och intressant marknad för våra lösningar, såväl i Norden som i övriga Europa, men vi har en stor utmaning att kortsiktigt anpassa verksamheten för en lägre försäljningsvolym. Det påbörjade åtgärdsprogrammet är ett viktigt led i den anpassningen men det är inte uteslutet att vi behöver ta ytterligare steg.

I juni genomfördes traditionsenligt Ortivus kunskaps- och innovationsdagar med deltagande från kunder, återförsäljare och från sjukvården. Här presenterades CoroNet atHand, som ger personalen inne på sjukhuset tillgång till vitala kliniska data på en mobil skärm (t ex en iPad). Vi demonstrerade också MobiMed Smart, som ger ambulanspersonalen nytt beslutsstöd och samma avancerade övervakning som idag finns på hjärtintensivavdelningar. Båda lösningarna är resultatet av ett intensivt utvecklingsarbete under de senaste åren.

Alla våra ansträngningar är nu inriktade på att få balans mellan intäkter och kostnader och att öka vår försäljning.

Jan B Andersson
CEO
12 augusti 2011
 

Framtidsutsikter
Ortivus har genomgått en omfattande omstrukturering i syfte att skapa ett företag med ett tydligt kunderbjudande baserat på en unik kompetens förvärvad över mer än 25 år. Vi avser att koncentrera våra försäljningsansträngningar på den svenska marknaden, där vi redan har en stark position och på näraliggande marknader som t ex Norge och Danmark. Vi har utvecklat och breddat vårt produkterbjudande för att kunna nå nya användningsområden, som t ex akutmottagningar. Vi har förstärkt vår organisation för att få till stånd en aktivare kommunikation med kunder, marknad och övriga intressenter. Vår uppfattning är att efterfrågan på den typ av lösningar som Ortivus erbjuder är stark och fortsätter att utvecklas positivt. Mot den bakgrunden ser vi positivt på möjligheterna till en god tillväxt i Ortivus. Och en fortsatt stark tillväxt är en förutsättning för att nå lönsamhet.

 

För ytterligare information

Jan B Andersson, CEO, telefon 08-446 45 00 eller
e-post: treinitialer@ortivus.com

Leif Carlsson, CFO, telefon 08-446 45 00 eller
E-post: förnamn.efternamn@ortivus.com

Besök även www.ortivus.com (https://www.ortivus.com)


Posted

in

by

Tags: