Delårsrapport för Ortivus AB (publ) perioden juli – september 2021

Ortivus etablerar sig på nya marknader

Väsentliga händelser under perioden juli – september 2021

 • Ortivus erhöll en tilläggsbeställning från ST Engineering i Singapore, avseende ytterligare licenser samt mjukvaruanpassningar. Ortivus tecknade kontrakt med ST Engineering 2019 gällande leverans av mjukvaran MobiMed för Singapores ambulanstjänst. Tilläggsbeställningen har ett ordervärde om 11,7 MSEK och leverans beräknas att ske under de kommande sex månaderna.
 • Ortivus tilldelades ett kontrakt för leverans av enklare halvautomatiska defibrillatorer till Region Jönköpings läns sjukhusverksamhet. Värdet av leveransen bedöms vara 1,7 MSEK.
 • Region Örebro län förlängde sitt kontrakt avseende MobiMed journal. Ordervärdet av denna förlängning är 2,0 MSEK.
 • Fredrik Hovbäck avslutade sin anställning i bolaget och Margareta Hagman tillträdde som interim CFO. Rekryteringen av en permanent CFO har påbörjats.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Ortivus tilldelades ytterligare ett kontrakt för leverans av halvautomatiska och manuella defibrillatorer till Region Jönköpings läns sjukhusverksamhet. Värdet av leveransen bedöms vara 4,5 MSEK.
 • Ortivus och Trapeze Group ingick strategiskt partnerskap för marknaderna i Australien och Nya Zeeland.

Juli – september 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 24,5 (25,4) MSEK.
 • Bruttomarginalen steg till 51 (31) %, under tredje kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 2,7 (1,2) MSEK.
 • Resultatet efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,06 (0,03) SEK.
 • Operativ kassaflöde uppgick till 6,0 (3,1) MSEK.

Januari – september 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 71,7 (85,7) MSEK. Under motsvarande period 2020, utgjordes omsättningen till stor del av engångsleveranser, vilket gör att perioderna ej är direkt jämförbara.
 • Bruttomarginalen steg till 50 (33) % under januari – september jämfört med motsvarande period 2020.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 7,6 (9,1) MSEK
 • Resultatet efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,17 (0,20) SEK
 • Operativt kassaflöde uppgick till 11,5 (11,4) MSEK.
jul-sep 2021 jul-sep 2020 jan-sep 2021 jan-sep 2020 jan-dec 2020
Nettoomsättning (MSEK) 24,5 25,4 71,7 85,7 107,6
Bruttomarginal (%) 51% 31% 50% 33% 36%
Rörelseresultat (MSEK) 2,7 1,2 7,6 9,2 11,4
Rörelsemarginal (%) 11% 5% 11% 11% 11%
EBITDA (MSEK) 4,1 2,0 9,6 11,4 13,9
This entry was posted in . Bookmark the permalink.