Hög aktivitet på marknaden för prehospitala IT-lösningar

Oktober – DECEMBER 2017

 • Försäljning av pilotsystem till primärvården i Region Örebro län
 • Slutleverans av MobiMed till Region Örebro län genomförd
 • Samarbetsavtal undertecknat med Singapore Technologies Engineering
 • Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 17,2 (22,9) MSEK.
 • EBITDA uppgick till 0,6 (5,7) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -1,9 (1,4) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -2,1 (1,0) MSEK.
 • Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före och efter utspädning uppgick till -0,10 (0,05) SEK.

JANUARI – DECEMBER 2017

 • Nettoomsättningen för januari – december uppgick till 58,8 (74,3) MSEK.
 • EBITDA uppgick till -0,4 (13,6) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -10,4 (-5,1) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -11,6 (-7,1) MSEK.
 • Resultatet efter skatt per aktie för perioden före och efter utspädning till -0,56 (-0,34).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Erik Hedlund har avgått som ledamot och ordförande i Ortivus styrelse. Till ny styrelseordförande har Nils Bernhard utsetts.

VD har ordet

Aktiviteten på marknaden för prehospitala IT-lösningar har under det fjärde kvartalet varit hög och den har ytterligare ökat efter årsskiftet. Digitaliseringen av ambulanssjukvården pågår för fullt. Vårt försäljningsarbete har under hösten bl.a. fokuserat på framtagande av anbud till ett par större systemupphandlingar som genomförs i Sverige. Även på våra utlandsmarknader har temperaturen skruvats upp. I slutet av november fick Ortivus besök av en delegation från Singapore Technologies Engineering med vilka vi slutit ett samarbetsavtal inför en nationell upphandling av ambulansjournal i regionen som beräknas komma ut under första halvåret 2018.

Flera större ambulanstruster i Storbritannien har genomfört leverantörsträffar eller begärt in information från Ortivus inför kommande upphandlingar. I början av januari kom West Midlands Ambulans Service, en av de större ambulansorganisationerna i England, ut med en ramavtalsupphandling med avsikt att under 2018 byta system för ambulansjournal. Utsikterna för ett ökat antal upphandlingar på UK-marknaden under 2018-2019 är goda. Ortivus lösningar för den prehospitala sjukvården är ledande på den engelska marknaden genom vårt erbjudande och våra kundreferenser.

Till våra kunder i England har vi levererat nya systemfunktioner som ger ambulansverksamheterna en bättre klinisk uppföljning av verksamheten och integration med andra system. För South Westerns räkning har vi levererat en automatisk koppling till larmcentralen för att samordna rapportering av kliniska data i journalen med uppdragsinformationen. South Central har bl.a. fått funktioner för bättre klinisk uppföljning av patienter med stroke, astmaanfall eller feberkramper, vilket ligger i linje med vår långsiktiga plan att bredda Ortivus kliniska erbjudande.

South Central har tillsammans med två andra ambulansorganisationer inom NHS blivit utvald till Global Digital Exemplars, vilket gör att de kommer att få dela på extra finansiering på 10 miljoner pund från NHS för sitt fortsatta utvecklingsarbete av sina IT-lösningar för ambulanssjukvården. Detta är mycket positivt för vårt fortsatta utvecklingsarbete med kunderna.

En av höjdpunkterna för Ortivus har också varit att vi med framgång slutlevererat ett nytt ambulansjournalsystem, MobiMed, till akut- och ambulansverksamheten i Region Örebro län. Efter införandet har dessutom Region Örebro län beställt MobiMed till ytterligare en ambulans samt köpt in ett pilotsystem för användning i primärvården, något som gör att de nu kan behandla patienterna på rätt vårdnivå samt ge patienten diagnos direkt med minskat antal ambulanstransporter och besök på regionens akutkliniker som följd. Beställningen är betydelsefull för Ortivus då det tydligt visar på efterfrågan av MobiMed inom primärvården, ett nytt marknadssegment som vi arbetar med att utveckla. Vi ser redan nu ett intresse från fler landsting att komma igång med MobiMed i primärvården

Kvartalets resultat kännetecknas av god omsättning som dock är lägre än förväntat p.g.a. uppskjutna investeringsbeslut av kunderna. Kostnaderna har fortsatt varit höga under kvartalet till följd av marknadsrelaterade investeringar samt höga omkostnader för våra serviceåtaganden i Storbritannien. Vi har genomfört kostnadsbesparande åtgärder i vår serviceorganisation i Storbritannien under kvartalet. Detta beräknas sänka omkostnaderna succesivt med ca tre miljoner på årsbasis.

Resultat och finansiell ställning KONCERNEN

Nettoomsättning och resultat oktober – december 2017

Koncernen har under kvartalet fortsatt haft betydande intäkter från driften av MobiMed Smart i ca 1 200 ambulanser i Storbritannien. Under kvartalet har intäkter på bland annat Örebro-projektet realiserats i samband med slutleveransen.

 • Nettoomsättningen uppgick till 17,2 (22,9) MSEK.
 • Bruttoresultatet uppgick till 9,4 (11,7) MSEK, och bruttomarginalen uppgick till 54 (51)%. För mer information kring omklassificering av kostnader från administrations- och försäljningskostnader till kostnad för sålda varor och tjänster, se vidare under avsnittet "Redovisningsprinciper". Detta gäller för jämförelse med 2016 års siffror. Dessutom har bolaget anpassat avskrivningstiden för hårdvara för de båda kontrakten i Storbritannien, enligt ny bedömd nyttjandetid. För mer information se vidare under avsnittet "Investeringar, forsknings- och utvecklings-satsningar".
 • Rörelsekostnaderna uppgick till -11,3 (-10,3) MSEK. Bolaget har haft ökade kostnader i samband med marknadssatsningar under perioden.
 • EBITDA uppgick till 0,6 (5,7) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -1,9 (1,4) MSEK.
 • Koncernens finansnetto uppgick till -0,2 (-0,4) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -2,1 (1,0) MSEK, vilket motsvarar ett resultat per aktie före och efter utspädning om -0,10 (0,05) SEK.
 • Valutakursdifferenser som uppstår vid om-räkning av tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs redovisas som övriga rörelseintäkter/-kostnader. Periodens resultat har påverkats netto -0,5 (0,0) MSEK med sådana poster.

Kassaflöde oktober – december 2017

Koncernens totala kassaflöde för kvartalet uppgick till -0,5 (-1,0) MSEK.

Den löpande verksamheten gav ett kassaflöde för kvartalet om -2,1 (6,3) MSEK. Anledningen till att kassaflödet är sämre än resultatet före skatt, beror på att en relativt stor del av intäkterna har förbetalats under tidigare räkenskapsår. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -0,1 (0,2) MSEK. Finansieringsverksamheten gav ett kassaflöde om 1,7 (-7,4) MSEK.

Investeringar, forsknings- och utvecklings- satsningar oktober – december 2017 

Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar – aktiverade utvecklingskostnader – har gjorts med 1,5 (1,7) MSEK för perioden. Inga aktiveringar har gjorts.

Investering i materiella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 0,2 (0,0) MSEK.

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar har gjorts med 1,0 (2,6) MSEK för perioden. I samband med förlängningen av avtalen, till 31 december 2019, med South Western Ambulance Service Trust och South Central Ambulance Service Trust har bolaget bedömt att nyttjandeperioden av installerad hårdvara förlängs till samma slutdatum. Därmed har avskrivningstiden på installerad hårdvara anpassats till samma period.

Leasing oktober – december 2017

Bolaget har tecknat avtal om leasing för att finansiera hårdvara till projektet. Dessa avtal klassificeras såsom finansiella leasingavtal där den hyrda tillgången värderas till det lägsta av verkligt värde och nuvärdet av framtida leasingbetalningar. På samma gång redovisas en skuld som motsvarar framtida hyreskostnader. Tillgången skrivs av i enlighet med den redovisningsprincip som gäller för respektive tillgångstyp. Avskrivningar på leasad utrustning har gjorts med 0,9 (2,5) MSEK för perioden. Se information om justerad avskrivnings-tid under avsnittet "Investeringar, forsknings- och utvecklingssatsningar". Hyresbetalningarna redovisas mot leasingskulden.

Nettoomsättning och resultat januari – december 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 58,8 (74,3) MSEK.
 • Bruttoresultatet uppgick till 30,0 (34,0) MSEK och bruttomarginalen uppgick till 51 (46)%. För mer information kring omklassificering av kostnader från administrations- och försäljningskostnader till kostnad för varor och tjänster, se vidare under avsnittet "Redovisningsprinciper". Dessutom har bolaget förlängt avskrivningstiden för hårdvara för kontrakten i Storbritannien, För mer information se vidare under avsnittet "Investeringar, forsknings- och utvecklings-satsningar".
 • Rörelsekostnaderna uppgick till -40,4 (-39,1) MSEK.
 • Resultatet EBITDA uppgick till -0,4 (13,6) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -10,4 (-5,1), varav 0,0 (2,7) MSEK utgör omstrukturerings- kostnader. Bolaget har under året belastats med extra kostnader för CFO-byte, 1,0 MSEK.
 • Koncernens finansnetto uppgick till -1,2 (-2,0) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -11,6 (-7,1) MSEK, vilket motsvarar ett resultat per aktie före och efter utspädning om -0,56 (-0,34) SEK.
 • Valutakursdifferenser som uppstår vid om-räkning av tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs redovisas som övriga rörelseintäkter/-kostnader. Periodens resultat har påverkats netto -0,1 (0,3) MSEK med sådana poster. Orealiserad vinst på ingångna valutaterminskontrakt uppgick per 2017-12-31 till 0,1 MSEK, vilket har påverkat periodens resultat med -0,7 (0,8) MSEK.

Kassaflöde januari – december 2017

Koncernens totala kassaflöde för perioden uppgick till -0,3 (0,9) MSEK.

Den löpande verksamheten gav ett kassaflöde för perioden om -11,9 (4,9) MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -0,4 (0,3) MSEK. Finansieringsverksamheten gav ett kassaflöde om 11,9 (-4,3) MSEK, vilket framförallt avser erhållet kapital vid nyemission samt minskat nyttjande av checkkrediten.

Investeringar, forsknings- och utvecklings- satsningar januari – december 2017 

Avskrivningar av immateriella anläggningstill-gångar – aktiverade utvecklingskostnader – har gjorts med 6,0 (7,0) MSEK för perioden. Inga aktiveringar har gjorts.

Investering i materiella anläggningstillgångar upp-gick under perioden till 0,4 (0,0) MSEK.

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar har gjorts med 4,1 (11,7) MSEK för perioden.

Leasing januari – december 2017 

Avskrivningar på leasad utrustning har gjorts med 3,4 (10,0) MSEK för perioden. Av bolagets redo-visade värden för materiella anläggningstillgångar per den sista december avser 6,8 (10,2) MSEK leasad utrustning. Av kortfristiga skulder avser 2,6 (7,7) MSEK finansiell låneskuld för leasingkontrakt och av koncernens långfristiga skuld avser 0,0 (2,6) MSEK motsvarande finansiella låneskuld.

Finansiell ställning och likviditet per 31 december 2017

Koncernens kortfristiga skulder uppgick till 17,4 (36,4) MSEK där förutbetalda intäkter i projektet i Storbritannien ingår med 0,0 (10,2) MSEK och kortfristig del av finansiell låneskuld leasing 2,6 (7,7) MSEK.

Balansomslutningen för koncernen uppgick till 34,5 (47,2) MSEK. Installationerna i Storbritannien slutfördes i januari 2017 men innebär en fortsatt kapitalbindning genom ingångna leasingavtal och den upphör under första halvåret 2018.

Eget kapital för koncernen uppgick till 15,6 MSEK och vid årets början till 5,2 MSEK. Genom företrädesemission, beslutad vid den extra bolagsstämman den 12 maj 2017, har Ortivus aktiekapital i moderbolaget under juni månad ökat från 14,5 MSEK till 21,8 MSEK. Det är en ökning med 7,3 MSEK fördelat på 554 227 stycken nya A-aktier och 9 827 366 stycken nya B-aktier.

Koncernens skuldsättningsgrad uppgick till 1,22 (8,05).

Inga underskottsavdrag finns aktiverade i koncernen eller bolagen. Underskottsavdragen uppgick den 31 december 2017 till 384,6 (368,6) MSEK.

Per den 31 december 2017 uppgick koncernens likvida medel inklusive ej utnyttjad del av checkräkningskredit till 7,2 MSEK. Därtill har koncernen ett ej utnyttjat lånelöfte från Ponderus Invest AB om 6,0 MSEK som gäller till 2018-12-31.

Styrelsen bedömer löpande koncernens kort- och långsiktiga likviditetsbehov för fortsatt drift av verksamheten, och för detta ändamål bedömer styrelsen att finansieringen är tillfredsställande.

Valutasäkring

Bolaget tecknar löpande valutaterminsavtal för att säkra bedömda valutanettoflöden från bolagets engelska verksamhet. Bolaget har säkrat det beräknade valutanettoflödet fram till halvårsskiftet 2019.

Personal

Antalet anställda i koncernen uppgick vid periodens utgång till 22 (20) personer.

Resultat och finansiell ställning  MODERBOLAGET

Oktober – december 2017

Moderbolagets nettoomsättning för fjärde kvartalet uppgick till 16,3 (20,6) MSEK och resultatet före och efter skatt uppgick till -3,2 (0,3) MSEK. In-vesteringar för kvartalet uppgick till 0,0 (0,0) MSEK.

Januari – december 2017 

Moderbolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 56,7 (71,2) MSEK och resultatet före och efter skatt uppgick till -16,2 (-7,4) MSEK. Investeringar för perioden uppgick till 0,3 (0,0) MSEK. I likhet med koncernens resultat har bl.a. kostnader för leasing omklassificerats till "kostnad för sålda varor". Jämförelsesiffror för fjärde kvartalet 2016 samt helåret 2016 är också justerade för jämförbarhet mellan åren.

Övrig information

Segment

Bolaget har enbart ett segment som i sin helhet återspeglas i koncernens finansiella rapporter.

Transaktioner med närstående

Förutom låne-/kreditramen med Ponderus Invest AB har bolaget per den 31 december 2017 inga transaktioner med närstående utöver ersättning till ledning och styrelse.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport för koncernen har upprättats enligt IFRS med tillämpning av IAS 34 Delårs-rapportering samt tillämpliga bestämmelser i Årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kap, Delårsrapport. Samma redovisningsprinciper och beräknings-grunder som i senaste årsredovisningen har tillämpats.

Avseende nya standarder publicerade av IASB som inte ännu har trätt i kraft utvärderas effekter avseende bland andra

-IFRS 9 Finansiella instrument (som ska ersätta IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering);

-IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder (som ersätter IAS 18 Intäkter).

Båda dessa träder i kraft 1 januari 2018.

Till följd av ändringarna har bolaget analyserat kundkontrakten och bolagets bedömning är att detta inte kommer att leda till någon väsentlig påverkan på bolagets resultat och ställning.

-IFRS 16 Leasing träder i kraft 1 januari 2019.

Ledningens arbete med utvärdering av eventuell påverkan på bolagets resultat och ställning från 2019 och framåt pågår.

Då bolagets verksamhet till allt större del avser försäljning av tjänster i olika former har bolaget beslutat att öka tydligheten och förståelsen för detta i den finansiella rapporteringen. Med anledning av detta redovisas numera även kostnader som är direkt relaterade till bolagets tjänsteleveranser inom bolagets bruttoresultat. Den årsredovisningsrad som omfattar bolagets direkta kostnader avseende försäljning av varor och tjänster har därmed döpts om från "Kostnad för sålda varor" till "Kostnad för sålda varor och tjänster". Den omklassificering av kostnader hänförliga till tjänster är baserad på en analys och genomgång av bolaget och avser primärt kostnader för löner i UK samt avskrivningar på utrustning som används i leverans till kund som "Software as a service".

Jämförelsetalen för år 2016 har omklassificerats utifrån samma bedömningsgrund. Effekten av omklassificeringen av historiska finansiella uppgifter samt nämnda justering av föregående år framgår av följande tabeller:

2016 helår Omklassi- 2016 helårjusterat
  ficering
Nettoomsättning 74 279 74 279
Kostnad för sålda varor -25 694 -14 561 -40 255
och tjänster
Bruttoresultat 48 585 -14 561 34 024

Försäljningskostnader -18 504 4 526 -13 978
Administrationskostnader -22 211 10 035 -12 176
Forskning och -13 119 -13 119
utvecklingskostnader
Övriga rörelseintäkter 10 225 10 225
Övriga rörelsekostnader -10 088 -10 088
Rörelseresultat -5 112 0 -5 112

2016 okt-dec Omklassi- 2016 okt-decjusterat
  ficering
Nettoomsättning 22 929 22 929
Kostnad för sålda varor -7 541 -3 668 -11 209
och tjänster
Bruttoresultat 15 388 -3 668 11 720

Försäljningskostnader -4 480 1 131 -3 349
Administrationskostnader -5 900 2 537 -3 363
Forskning och -3 379 -3 379
utvecklingskostnader
Övriga rörelseintäkter 3 813 3 813
Övriga rörelsekostnader -4 006 -4 006
Rörelseresultat 1 436 0 1 436

Alternativa nyckeltal

Ortivus tillämpar European Securities and Markets Authority / Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA:s) nya rikt-linjer för APM:s (alternativa nyckeltal, Alternative Performance Measures). I korthet är APM ett finansiellt mått över historisk eller framtida resultatutveckling, finansiell ställning eller kassa-flöde som inte är definierat eller specificerat i IFRS. Bolagets redovisar ett antal alternativa nyckeltal i rapporten vars definition framgår under avsnittet "Koncernens nyckeltal".

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer för moderbolaget och koncernen

Ortivus är genom sin verksamhet exponerad för många typer av risker. Riskhantering är en del av ledningsansvaret och bolaget har en policy och process för riskhanteringen som primärt foku-serar på fyra typer av risker; finansiella, opera-tiva, legala/regulatoriska samt landsrisker.

Styrelsens arbete med riskfrågor framgår av Bolagsstyrningsrapporten i bolagets års-redovisning för 2016, där en mer detaljerad beskrivning av de finansiella riskerna finns angivna i not 24.

Framåtriktade uttalanden

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla framtidsbedömningar risker och osäkerheter, vilket kan innebära att verkligt utfall blir annorlunda, i synnerhet i ett läge där det finansiella klimatet är väldigt osäkert. Utöver vad som krävs enligt gällande lagstiftning gäller framåtblickande uttalanden endast den dag de framförs och Ortivus åtar sig inte att uppdatera några av dem mot bakgrund av ny information eller framtida händelser.

Ortivus lämnar inga prognoser.

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Danderyd den 8 februari 2018

Ortivus AB (publ)

Nils Bernhard                            Peter Edwall                   Anna Klevby Dalgaard

                           Styrelsens ordförande                               Styrelseledamot                                       Styrelseledamot

     Konstantin Papaxanthis     Staffan Eriksson

                                                Styrelseledamot                            VD

Ortivus offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08:30 den 8 februari 2018. 

Ortivus AB, Org.nr 556259-1205, Box 713, 182 33 Danderyd, Sverige

Kommande finansiella rapporter

Årsredovisning för 2018 publiceras kl 08:30 den 29 mars 2018.

Delårsrapport för kvartal 1 2018 publiceras kl 08:30 den 27 april 2018.

Delårsrapport för kvartal 2 2018 publiceras kl 08:30 den 27 augusti 2018.

Delårsrapport för kvartal 3 2018 publiceras kl 08:30 den 21 november 2018.

Delårsrapport för kvartal 4 2018 publiceras kl 08:30 den 13 februari 2019.

Årsstämma

Årsstämma i Ortivus AB kommer att äga rum i anslutning till Ortivus lokaler den 3 maj kl. 16.00.

För ytterligare information

Staffan Eriksson, VD, telefon 08-446 45 00 eller e-post: staffan.eriksson@ortivus.com

Lars Höst, CFO, telefon 08-446 45 00 eller e-post: lars.host@ortivus.com

Besök även www.ortivus.se 


Posted

in

by

Tags: