Bokslutskommuniké januari – december 2015

FORTSATT TRÖG MARKNAD

FJÄRDE KVARTALET 2015

 • Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 13,8 (17,9) MSEK
 • Resultatet EBITDA uppgick till 3,5 MSEK (-1,4) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1,9 MSEK (-3,8) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,4 (16,5) MSEK
 • Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före/efter utspädning uppgick till -0,09 (-0,18)
 • Landstinget Blekinge valde Ortivus som leverantör i sin upphandling av patientövervakning till ambulanssjukvården. Leveransen gäller MobiMed Smart och omfattar 20 ambulanser till ett värde av ca 4,9 MSEK.

PERIODEN JANUARI – DECEMBER 2015

 • Omsättningen för perioden uppgick till 72,6 (69,4) MSEK
 • Resultatet EBITDA exklusive omstruktureringskostnader uppgick till uppgick till 12,1 MSEK och inklusive omstruktureringskostnader till 9,8 (7,4) MSEK
 • Rörelseresultatet EBIT exklusive omstruktureringskostnader uppgick till -3,2 MSEK och inklusive omstruktureringskostnader till -5,5 (1,7) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -7,1 MSEK (1,4) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,4 (31,9) MSEK
 • Resultatet efter skatt per aktie för perioden före/efter utspädning uppgick till -0,34 (0,07)

VD har ordet

Ortivus har under 2015 fortsatt sin fokusering på ambulansmarknaden i Storbritannien med journal och beslutstödssystemet MobiMed Smart. Bolaget har tidigare vunnit två stora upphandlingar i södra England omfattande 1 100 ambulansfordon och 3 000 paramedics. Den ena leveransen till South Central Ambulance Trust är tillfullo genomförd medan den andra till South Western Ambulance Trust är kraftigt försenad i förhållande till den plan som låg till grund för den ekonomiska kalkylen. Förseningen är i huvudsak orsakad av kundens kringliggande aktiviteter men konsekvenserna är påtagliga för Ortivus i form av försenade och uteblivna intäkter.

Som en del av leveransen har Ortivus under året integrerat MobiMed Smart till Storbritanniens centrala hälso- och sjukvårdsregister Summary Care Records (SCR). Lösningen har likheter med den svenska Nationella Patientöversikten (NPÖ). För att sådana register ska hållas aktuella och medverka till bättre och snabbare vård är integrerade elektroniska lösningar en nödvändighet. I Storbritannien har myndigheterna uppmanat ambulansorganisationerna att påskynda digitaliseringen, vilket skapat en marknad för lösningar som MobiMed Smart.

Erfarenheterna från de två installationerna i England är mycket goda. Ambulanspersonalen har fått ett effektivt arbetsredskap med väsentligt bättre verksamhetsstöd och ökad patientsäkerhet.

Under senhösten gick också Scottish Ambulance Service (SAS) ut i upphandling av journal och beslutstöd till sina ca 600 ambulanser. Ortivus ägnade stora resurser i anbudsarbetet med att erbjuda SAS samma framgångsrika lösning som trusterna i södra England använder. Tyvärr blev beslutet att fortsätta med den nuvarande leverantören av journalsystem. MobiMed Smart fick genomgående högre poäng för teknik och funktion men det konkurrerande alternativet erbjöds till ett så lågt pris att man enligt upphandlingsreglerna var tvungen att välja detta. Det återstår ett antal truster i Storbritannien som avser att upphandla nya lösningar där Ortivus ser goda möjligheter att konkurrera.

I Sverige har Ortivus under året genomfört installationer och uppgraderingar hos flera kunder, så som landstingen i Östergötland, Kalmar och Uppsala. Vidare har avtal träffats med Blekinge och Västra Götalandsregionen och det förväntas liknande affärer under 2016.

Den svenska marknaden för prehospitala lösningar är dock för tillfället relativt mättad och består huvudsakligen av kompletteringsbeställningar, service och anpassningar. Mot den bakgrunden, och en lägre marknadsaktivitet i Storbritannien än förväntat, blev det nödvändigt att under hösten anpassa verksamheten till rådande marknad genom att göra vissa omstruktureringar. Dessa åtgärder kommer att ge besparingar på cirka 12 MSEK från och med verksamhetsåret 2016. I syfte att finansiera den fortsatta utrullningen av hårdvara i Storbritannien erhöll bolaget ett lån från Almi Företagspartner om totalt 5 MSEK. För att ytterligare stärka den finansiella ställningen har bolaget tillförsäkrat sig en låne-/kreditram upp till 6 MSEK genom avtal med huvudägaren Ponderus Invest AB.

Omsättningen i fjärde kvartalet blev 13,8 (17,9) MSEK och för helåret 2015 72,6 (69,4) MSEK. Rörelseresultatet, EBITDA förbättrades under året till 9,8 (7,4) MSEK.

Marknaden för avancerat IT-stöd i ambulanser och andra räddningsfordon är i sin inledningsfas. Mobil kommunikation och digitaliserat beslutsstöd skapar förutsättningar för en kostnadseffektiv prehospital vård och en ökad patientsäkerhet. Ortivus är en de ledande leverantörerna av sådana lösningar och vi fortsätter undersöka möjligheterna att bli en etablerad global aktör inom detta område. Styrelse och ledning avser att under året genomföra en översyn för att utvärdera företagets strategiska alternativ.

CEO Carl Ekvall

Danderyd den 10 februari 2016

För ytterligare information
Carl Ekvall, CEO, telefon 08-446 45 00 eller e post: carl.ekvall(at)ortivus.com
Jonas Wennersten, CFO, telefon 08-446 45 00 eller e post jonas.wennersten(at)ortivus.com
Besök även www.ortivus.com

Ortivus offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.30 den 10 februari 2016.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.