ORTIVUS BEFÄSTER LEDANDE POSITION I DEN ENGELSKA AKUTVÅRDSMARKNADEN

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN OKTOBER – DECEMBER 2019

 • Beställning och leverans av hårdvara till 54 nya ambulanser till befintlig kund South Central Ambulance Service, ordervärde ca 2 MSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Tilldelning från South Central Ambulance Trust i Storbritannien av ett nytt femårigt drifts- och serviceavtal till ett värde av ca 56 MSEK med option på ytterligare två år till ett värde av ca 18 MSEK.
 • Ortivus och Carmenta Public Safety tecknar ömsesidigt distributörsavtal.

OKTOBER – DECEMBER 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 17,1 (14,3) MSEK.
 • Rörelseresultatet rensat för jämförelsestörande poster uppgick till -1,7 (-3,3) MSEK. Rörelseresultatet inklusive jämförelsestörande poster uppgick till -1,7 (-3,8) MSEK.
 • EBITDA rensat för jämförelsestörande poster uppgick till 0,2 (-1,8) MSEK. EBITDA inklusive jämförelsestörande poster uppgick till 0,2 (-2,3) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1,8 (-3,9) MSEK.
 • Resultatet efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,04 (-0,13) SEK.

JANUARI – DECEMBER 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 50,8 (52,2) MSEK.
 • Rörelseresultatet rensat för jämförelsestörande poster uppgick till -10,2 (-11,4) MSEK. Rörelseresultatet inklusive jämförelsestörande poster uppgick till -15,5 (-12,9) MSEK.
 • EBITDA rensat för jämförelsestörande poster uppgick till -3,3 MSEK (-3,4). EBITDA inklusive jämförelsestörande poster uppgick till -8,5 (-5,0) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -16,0 (-13,4) MSEK.
 • Resultatet efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,41 (-0,43) SEK.

VD har ordet – Fokus på leverans av nya ingångna kontrakt

Under det fjärde kvartalet har fokus legat på att säkra nya kontrakt och ta fram ny funktionalitet i vårt journalsystem MobiMed. Detta för att leverera enligt specifikationer som kunderna efterfrågat. De stora projektleveranserna till Nordirland och Singapore fortlöper enligt plan. För kunden i Singapore utvecklar Ortivus tillsammans med ST Engineering en lösning baserad på en Android plattform som kommer att kunna användas inte bara av ambulanspersonal utan även av övrig personal involverad i vård och journalhantering utanför sjukhusen. Under kvartalet har Ortivus även fått beställning och levererat ny hårdvara till 54 av ambulanserna i South Central Ambulance Service Trust (SCAST) vilken är en befintlig kund.

Efter kvartalets stängning har två väsentliga händelser inträffat. SCAST har gett Ortivus förnyat förtroende och tilldelat Ortivus kontrakt för en ny femårsperiod samt att Ortivus och Carmenta Public Safety har tecknat ett ömsesidigt distributionsavtal.

Tilldelningen från SCAST inkluderar leverans av MobiMed Journal, tilhörande hårdvara, 24/7 support samt drift av patientjournaler. Distriktet har en befolkning på 7 miljoner invånare och hanterar över 100 000 patientsamtal per månad samt har cirka 470 fordon. Dessa siffror ger en bild av storleken på ambulansdistrikten i Storbritannien samt omfattningen och komplexiteten som ligger i denna typ av avtal. Implementering av det nya systemet kommer att påbörjas under 2020 och Ortivus kommer att leverera befintlig service fram tills att den nya lösningen tagits i drift.

Det är en stor framgång för Ortivus att vi under året fått förnyat förtroende från våra hittills största kunder, SCAST och SWAST. Det kommer att stärka företaget för framtiden och visar på att vi levererar den tillförlitlighet och funktionalitet som krävs för dessa samhällskritiska system.

Carmenta Public Safety tillhandahåller lösningar kopplade till i huvudsak navigation, kartstöd och ärendehantering för utryckningsfordon. Samarbetet med Carmenta innebär att båda parterna kommer kunna offerera den andra partens produkter och därmed ges möjlighet att leverera konkurrenskraftiga helhetslösningar till den prehospitala marknaden. Avtalet gäller för Norden samt Spanien.

Under året har organisationen arbetat med en upphandling av journalsystem till ett av Norges distrikt, men tyvärr gick tilldelningen denna gång till en annan leverantör. I Sverige upplever vi ett fortsatt stort intresse för våra lösningar särskilt i kombination med vår nya marknadssatsning mot primärvården och mobila vårdteam, även om beslutstider hos regionerna brukar vara långa.

Påbörjade installationer i Singapore och Nordirland börjar ge effekt på omsättningen. Finansiellt var kvartalet det hittills starkaste under året med nitton procents tillväxt jämfört med fjärde kvartalet 2018. För året som helhet så har mycket tid lags på att organisera och transformera bolaget. Spark Group arbetade med detta under första halvåret och står för en markant del av de jämförelsestörande posterna. Bolaget är nu bättre rustat för kommande år.

Fokus för kommande period är att fortsätta att leverera och implementera våra lösningar i pågående projekt samt fortsätta att teckna lönsamma, långsiktiga affärer och skapa varaktiga samarbeten. Under kvartalet har organisationen stärkts med en produktchef samt ytterligare utvecklare och för att möta kunders behov och ytterligare öka vår leveranskapacitet kommer vi att fortsätta rekrytera både i Sverige och i Storbritannien.

Det nya året har börjat på ett mycket positivt sätt för Ortivus och jag ser verkligen fram emot vårt fortsatta arbete under 2020.

Danderyd 18 februari 2020

Reidar Gårdebäck
Verkställande direktör


Posted

in

by

Tags: