Svagt resultat 2018 men växande intresse för digitala lösningar bäddar för framtida affärer

OKTOBER – DECEMBER 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 14,3 (17,2) MSEK.
 • EBITDA uppgick till -2,3 (0,6) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -3,8 (-1,9) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -3,9 (-2,1) MSEK.
 • Resultatet efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,13 (-0,07) SEK.

JANUARI – DECEMBER 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 52,2 (58,8) MSEK.
 • EBITDA uppgick till -5,0 (-0,4) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -12,9 (-10,4) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -13,4 (-11,6) MSEK.
 • Resultatet efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,43 (-0,43) SEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • South Western Ambulance Service Trust beställde MobiMed Journal för ytterligare 63 ambulanser.
 • I Region Gävleborgs akutsjukvård och barnverksamhet implementerades MobiMeds nyutvecklade modul som innefattar stöd för prioritering och diagnosticering enligt SATS-metoden.
 • Nytt journalsystem, MobiMed Journal, installerades i Region Jämtland Härjedalen.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Ortivus tecknade avtal med konsultbolaget Spark Group som temporärt förstärker Ortivus organisation.
 • Extra bolagsstämma hålls den 18 februari 2019 för att besluta om en garanterad företrädesemission om ca 9 miljoner kronor.

KONCERNEN I SAMMANDRAG okt okt jan jan jan
(*) -dec2018 -dec2017 -dec2018 -dec2017 -dec2016

Nettoomsättning, KSEK 14 347 17 230 52 199 58 799 74 279
Bruttomarginal 33% 54% 42% 51% 46%
Rörelsemarginal, exkl. -23% -11% -22% -16% -3%
engångskostnader
EBITDA, KSEK -2 320 614 -4 977 -386 13 588
Resultat per aktie, SEK -0,13 -0,07 -0,43 -0,43 -0,31
Medelantal anställda 18 23 19 22 20
Investeringar 26 234 281 350 5 811
(materiella
anläggningstillgångar),
KSEK
Investeringar 55 0 537 0 0
(utvecklingskostnader
och licenser), KSEK
Avskrivningar, KSEK 1 497 2 533 7 966 10 061 18 700

2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
-31 -31 -31 -31 -31
Soliditet 8% 45% 11% 19% 23%
Skuldsättningsgrad, ggr 11,70 1,22 8,05 4,34 3,28
Eget kapital per aktie, 0,07 0,50 0,25 0,60 0,93
SEK
(*) För underlag till
siffrorna, se
"Definition av
koncernens
nyckeltal".

VD har ordet

Nu kommer nästa digitaliseringsvåg som öppnar nya marknadssegment

2018 sågs en andra digitaliseringsvåg ta fart. Under året har aktiviteten ökat markant på våra huvudmarknader Storbritannien och Sverige, liksom på andra marknader. Drivande bakom utvecklingen är det ökande tryck på akutsjukvården som finns i hela västvärlden samtidigt som de moderna mobilnäten i allt större utsträckning snabbt och säkert kan överföra stora mängder information. Ett sätt att lösa knuten inom vårdsystemet är att styra om patientflödena till rätt vårdnivå. Om patienterna kan diagnosticeras, prioriteras och behandlas redan på äldreboendet eller vård- eller hälsocentralen, istället för på en akutmottagning, kan stora hälsovinster göras. Patienten finns kvar i en trygg miljö, medan sjukhusen kan fokusera på specialistvård. För oss på Ortivus innebär utvecklingen nya möjligheter för vår teknikplattform MobiMed, både med utökad funktionalitet och inom nya marknadssegment såsom primär- och äldrevård.

I Sverige ökar intresset för våra lösningar bland regionerna, både hos existerande kunder och hos nya möjliga sådana. I Region Gävleborgs akutsjukvård och barnverksamhet implementerades MobiMeds nyutvecklade modul som innefattar stöd för prioritering och diagnosticering enligt SATS-metoden. Ambulanssjukvården i Region Kronoberg fick årets prehospitala pris av organisationen Flisa för en framgångsrik integration av MobiMed och journalsystemet Cambio Cosmic. Cambio Cosmic vann dessutom upphandlingen av sjukhusjournalsystem i sju svenska regioner vilket öppnar nya dörrar för Ortivus. Samtidigt pågår just nu två mycket spännande projekt med mobila läkarteam, ett i Borgholm på Öland och ett i Region Örebro, där MobiMed är en av de bärande delarna i utvecklingen av nya arbetssätt. Det är vår prisbelönta förmåga att leverera plattformslösningar som knyter ihop sjukvårdens alla system som är en av bolagets styrkefaktorer.

I Storbritannien valde South Western Ambulance Trust i höstas att installera MobiMed Journal i ytterligare 63 ambulanser. Redan idag finns MobiMed Journal i 1 100 ambulanser i Storbritannien och Ortivus sköter datordriften för 4,1 miljoner patientjournaler med en mycket hög driftsäkerhet. 2019 är det sjätte och sista avtalsåret för våra två brittiska sjukvårdstruster som under avtalsperioden gjort många tilläggsinvesteringar genom lokala anpassningar av MobiMed-systemet. Vår lösning har blivit prisbelönad i Storbritannien och vi upplever en mycket god kundnöjdhet. Vi ser därmed med stor tillförsikt fram mot pågående upphandlingsprocess inför en ny avtalsperiod med början 2020. Våra två "managed as a service" avtal i Storbritannien utgör goda referensobjekt för andra pågående upphandlingar både i och utanför Storbritannien.

Glädjande nog kan Ortivus redovisa ett förbättrat kassaflöde för helåret 2018. Våra kassaflödeskrävande leasingavtal löpte ut vid halvårsskiftet 2018. Detta, tillsammans med omförhandlingar med underleverantörer och effektivisering av vår organisation har stärkt vår affär i Storbritannien både gällande resultat och kassaflöde, som nu är positivt.

För helåret 2018 visar Ortivus emellertid ett negativt rörelseresultat på -12,9 MSEK och för fjärde kvartalet isolerat på -3,8 MSEK. Jämfört med helåret 2017 har intäkterna minskat med 6,6 MSEK, varav 10,7 MSEK för Storbritannien beroende på avtalsenlig licensbefrielse. Samtidigt har våra intäkter från den svenska marknaden ökat, bland annat som en följd av avtalet med Region Jämtland Härjedalen, där MobiMed Journal nu är installerat. Årets resultat belastas av relativt stora investeringar i ökad marknadsnärvaro på våra huvudmarknader och på nya potentiella marknader. Resultatet har även belastats med kostnader av engångskaraktär på ca 1,5 MSEK för organisationsförändringar samt ökade kostnader kopplade till väsentligt högre aktivitet kring upphandlingar.

Den översyn som Ortivus inledde i början av 2018 fortsatte under hösten då vi utvecklade en ny strategisk plan. Den handlar om ny och utökad funktionalitet hos våra produkter men också om primär- och äldrevård som nya kundsegment. 2019 intensifieras samarbetet med Spark Group som förstärker Ortivus organisation med avseende på bl.a. försäljning, produktledning och marknadskommunikation och därmed ger oss bättre möjligheter att tillvarata de kommande årens tillväxtpotential. Samarbetet öppnar också för nya möjligheter till kapitalanskaffning inom ramen för vår valda tillväxtstrategi. Jag ser nu fram emot att få vara med på den fortsatta resan.

Danderyd 13 februari 2019

Lars Höst

Tillförordnad verkställande direktör

Resultat och finansiell ställning

KONCERNEN OKTOBER – DECEMBER 2018

Nettoomsättning

Intäkter per land/region och intäktsström redovisas i nedanstående tabell.

Under perioden har intäkterna för leverans av journalsystem till 63 nya ambulanser i South Western Ambulance Service realiserats. För Sverige har intäkterna minskat jämfört med föregående år beroende på att inga större leveransprojekt slutförts. Att jämföras med föregående år då installation av MobiMed Journal för Örebro län slutfördes.

Resultat

 • Bruttoresultatet uppgick till 4,8 (9,4) MSEK, och bruttomarginalen uppgick till 33 (54) %. Leveransen av MobiMed Journal till South Western Ambulance Service bestod till största delen av datorer med relativt låg marginal, och licensbefrielsen under 2018-2019 för de båda kunderna i Storbritannien påverkar marginalen negativt för 2018 jämfört med 2017.
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 8,6 (11,3) MSEK.
 • EBITDA uppgick till -2,3 (0,6) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -3,8 (-1,9) MSEK. Rensat för kostnader av engångskaraktär blir rörelseresultatet -3,3 (-1,9) MSEK.
 • Koncernens finansnetto uppgick till -0,1 (-0,2) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -3,9 (-2,1) MSEK, vilket motsvarar ett resultat per aktie före och efter utspädning om -0,13 (-0,07) SEK.

Kassaflöde

Koncernens totala kassaflöde för perioden uppgick till 0,7 (-0,5) MSEK. Den löpande verksamheten gav ett kassaflöde om -0,6 (-2,1) MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -0,1 (-0,1) MSEK. Finansieringsverksamheten gav ett kassaflöde om 1,4 (1,7) MSEK.

Anläggningstillgångar

Koncernens immateriella tillgångar består huvudsakligen av aktiverade utgifter för MobiMed Journal. Utgifterna för både CoroNet och MobiMed Monitorering är helt avskrivna. Bolaget har förlängt avskrivningstiden för aktiverade utvecklingskostnader för MobiMed Journal, från och med andra halvåret 2018. Bolaget kan konstatera att generering av intäkter för MobiMed Journal är stor och förväntas öka under kommande år.

Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar har gjorts med 0,4 (1,5) MSEK för perioden. Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 0,1 (0,0) MSEK.

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar har gjorts med 1,1 (1,0) MSEK för perioden. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 0 (0,2) MSEK.

Finansiell ställning och likviditet

Balansomslutningen för koncernen uppgick till 27,7 (34,5) MSEK. Eget kapital för koncernen uppgick till 2,2 (15,6) MSEK.

Per den 31 december 2018 uppgick koncernens långfristiga skulder till 0,6 (1,6) MSEK, som uteslutande består av låneskuld till Almi. Koncernens kortfristiga skulder uppgick till 24,9 (17,4) MSEK som bland annat består av utnyttjad checkräkningskredit om 0,0 (4,5) MSEK, låneskuld till Danske Bank 10,0 (0,0) MSEK, låneskuld till Almi om 1,4 (1,4) MSEK, låneskuld till Ponderus Invest AB 1,0 (0,0) MSEK samt leasingskuld 0,0 (2,6) MSEK. Under perioden har checkräkningskrediten om 10 MSEK omvandlats till ett kortfristigt lån om 10 MSEK som kommer att amorteras under 2019.

Per den 31 december 2018 uppgick koncernens likvida medel inklusive ej utnyttjad del av checkräknings-kredit till 3,4 (7,2) MSEK. Därtill har koncernen ett lånelöfte från Ponderus Invest AB om 6,0 MSEK, utnyttjat med 1 MSEK per 31 december 2018, som gäller till och med den 30 juni 2019.

Inga underskottsavdrag finns aktiverade i koncernen eller bolagen. Underskottsavdragen uppgick den 31 december 2018 till 397,5 (384,6) MSEK.

Styrelsen bedömer löpande koncernens kort- och långsiktiga likviditetsbehov för fortsatt drift och utveckling av verksamheten utifrån den strategiska inriktning som beslutats. För att finansiera denna inriktning har styrelsen tagit beslut om att under februari månad genomföra en fullt garanterad nyemission om 9 MSEK. För att kunna driva och utveckla verksamheten enligt gällande affärsplan kan ytterligare behov av finansiering uppstå. Styrelsen gör dock bedömningen att bolaget, ifall behov uppstår, har goda förutsättningar att säkerställa ytterligare finansiering av verksamheten genom nyemission eller upptagande av lån. 

MODERBOLAGET OKTOBER – DECEMBER 2018

Nettoomsättning och resultat

 • Nettoomsättningen uppgick till 11,2 (16,3) MSEK.
 • Bruttoresultatet uppgick till 5,4 (7,5) MSEK.
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 8,0 (10,7) MSEK.

Anläggningstillgångar

Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar har gjorts med 0,4 (1,5) MSEK för perioden. Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 0,1 (0,0) MSEK.

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar har gjorts med 0,2 (0,2) MSEK för perioden. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 0,0 (0,2) MSEK.

Eget kapital

Per 31 december 2018 uppgick moderbolagets eget kapital till 6,4 (19,5) MSEK och vid årets början till 19,5 (13,7) MSEK.

KONCERNEN JANUARI – DECEMBER 2018

Nettoomsättning

Intäkter per land/region och intäktsström redovisas i nedanstående tabell.

Under den initiala avtalsperioden, 2014 – 2017, för de båda kunderna i Storbritannien ingick intäkter för licenser, medan grundavtalet innehåller licensbefrielse under förlängningsperioden 2018 – 2019, därav minskningen 2018 jämfört med 2017. För Sverige, däremot, har intäkterna ökat jämfört med förra året, vilket kan förklaras av en större närvaro och aktivitet på marknaden.

Resultat

 • Bruttoresultatet uppgick till 22,0 (30,0) MSEK, och bruttomarginalen uppgick till 42 (51) %. Licensbefrielsen under 2018-2019 för de båda kunderna i Storbritannien påverkar marginalen negativt för 2018 jämfört med 2017.
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 35,4 (40,4) MSEK. Minskningen är främst en effekt av kostnadsreduktioner i Storbritannien. Dock har perioden belastats med engångskostnader i samband med bland annat VD-byte om 1,6 MSEK.
 • EBITDA uppgick till -5,0 (-0,4) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -12,9 (-10,4) MSEK. Rensat för kostnader av engångskaraktär blir rörelseresultatet -11,4 (-9,4) MSEK.
 • Koncernens finansnetto uppgick till -0,4 (-1,2) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -13,4 (-11,6) MSEK, vilket motsvarar ett resultat per aktie före och efter utspädning om -0,43 (-0,43) SEK.

Kassaflöde

Koncernens totala kassaflöde för perioden uppgick till 1,7 (-0,4) MSEK. Den löpande verksamheten gav ett kassaflöde om -0,5 (-11,9) MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -0,8 (-0,3) MSEK. Finansieringsverksamheten gav ett kassaflöde om 3,0 (11,9) MSEK.

Anläggningstillgångar

Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar har gjorts med 3,8 (6,0) MSEK för perioden. Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 0,5 (0,0) MSEK.

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar har gjorts med 4,2 (4,1) MSEK för perioden. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 0,3 (0,3) MSEK.

MODERBOLAGET JANUARI – DECEMBER 2018

Nettoomsättning och resultat

 • Nettoomsättningen uppgick till 37,6 (56,7) MSEK.
 • Bruttoresultatet uppgick till 20,8 (22,7) MSEK.
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 33,6 (38,4) MSEK.

Anläggningstillgångar

Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar har gjorts med 3,8 (6,0) MSEK för perioden. Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 0,5 (0,0) MSEK.

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar har gjorts med 0,7 (0,6) MSEK för perioden. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 0,1 (0,2) MSEK.

Övrig information

KONCERNEN

Koncernen består av moderbolaget Ortivus AB (publ), org.nr. 556259-1205, samt dotterbolagen Ortivus UK Ltd, org.nr. 03558696, Elementanalys Analytica AB (vilande), org.nr. 556265-4771, Cardiological Decision Support Uppsala AB (vilande), org.nr. 556593-0707 samt Biohome AB (vilande), org.nr. 556364-0464. Samtliga dotterbolag är helägda.

Ortivus AB

Box 713

Svärdvägen 19

182 33 Danderyd

Sverige

Telefon: + 46 8 446 45 00

Telefax: + 46 8 446 45 19

E-post: info@ortivus.com 

www.ortivus.se

MEDARBETARE

Antalet anställda i koncernen uppgick vid periodens utgång till 19 (22) personer.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Ortivus har ett lånelöfte från Ponderus Invest AB om 6,0 MSEK, utnyttjat med 1 MSEK per 31 december 2018, som gäller till och med den 30 juni 2019. Räntekostnad under 2018 uppgick till 18 KSEK. För övrigt har bolaget per den 31 december 2018 inga transaktioner med närstående, utöver ersättning till ledning och styrelse.

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Ortivus är genom sin verksamhet exponerad för många typer av risker. Riskhantering är en del av lednings-ansvaret och bolaget har en policy och process för riskhanteringen som primärt fokuserar på fyra typer av risker; finansiella, operativa, legala/regulatoriska samt landsrisker. Bland annat har bolaget säkrat det beräknade valutanettoflödet fram till halvårsskiftet 2019. Styrelsens arbete med riskfrågor framgår av Bolagsstyrningsrapporten i bolagets årsredovisning för 2017, där en mer detaljerad beskrivning av de finansiella riskerna finns angivna i not 24.

AKTIEN

Ortivus A- och B-aktier är noterade på NASDAQ Stockholm Small Cap-lista Totalt finns 31,1 miljoner aktier fördelade på 1,7 miljoner A-aktier och 29,4 miljoner B-aktier. En aktie av serie A berättigar till tio röster och en aktie av serie B berättigar till en röst. Samtliga aktier medför lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Bolagets marknadsvärde vid utgången av perioden uppgick till 52,2 (62,2) MSEK.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport för koncernen har upprättats enligt IFRS med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i Årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kap, Delårsrapport. Samma redovisningsprinciper och beräknings-grunder som i senaste årsredovisningen har tillämpats.

För de leasingavtal som klassificeras såsom finansiella leasingavtal, värderas den hyrda tillgången till det lägsta av verkligt värde och nuvärdet av framtida leasingbetalningar. På samma gång redovisas en skuld som motsvarar framtida hyreskostnader. Tillgången skrivs av i enlighet med den redovisningsprincip som gäller för respektive tillgångstyp. Hyresbetalningarna redovisas mot leasingskulden.

IFRS 9 Finansiella instrument har ersatt IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering från och med 1 januari 2018. IFRS 9 hanterar klassificering, värdering och redovisning av finansiella tillgångar och skulder och inför nya regler för säkringsredovisning. Övergången har inte inneburit någon förändring av bolagets redovisningsprinciper bortsett från klassificering av finansiella tillgångar. Detta har dock inte inneburit någon kvantitativ effekt. Bolaget har valt att fortsatt tillämpa kraven på säkringsredovisning enligt IAS 39.

IFRS 16 Leasingavtal trädde i kraft den 1 januari 2019 och kräver att leasetagare redovisar tillgångar och skulder hänförliga till alla leasingavtal, med undantag för avtal som är kortare än 12 månader och avser kontrakt av mindre värde. Standarden ersätter IAS 17 Leasingavtal samt tillhörande tolkningar. Innebörden är att distinktionen mellan ett operationellt leasingavtal respektive ett finansiellt leasingavtal tas bort och ersätts med ett synsätt om nyttjanderätt respektive åtagande att reglera löpande betalningar till leasegivare.

Bolaget har genomfört utvärdering av effekterna av IFRS 16, som avser främst avtal om lokalhyra. Bolaget har valt förenklad övergångsmetod och detta kommer inte att få någon effekt på bolagets eget kapital. Jämförelsetal för 2018 kommer inte att beräknas.

När IFRS 16 tillämpas för första gången, använder koncernen följande praktiska lösningar och undantag som tillåts i standarden. Operationella leasingavtal med en kvarvarande leasingperiod på mindre än 12 månader per 1 januari 2019 har redovisats som korttidsleasingavtal.

Som framgår av not 25 "Operationell leasing" uppgår bolagets framtida åtaganden kopplade till operationella leasingavtal till 3,7 MSEK. Skuld enligt IFRS16, per 1 januari 2019, uppgår till 2,9 MSEK. Skillnaden mellan dessa båda, om -0,8 MSEK består av:

 • diskonteringseffekt -0,2 MSEK
 • korttidsleasingavtal -0,4 MSEK
 • avgifter betalda per bokslutsdatum -0,2 MSEK.

Nyttjanderättstillgångar per 1 januari 2019 uppgår till ett värde av 3,1 MSEK. Skillnad mellan tillgång och skuld om 0,2 MSEK är hänförlig till förutbetalda leasingkostnader.

IFRS 15 är den nya standarden för intäktsredovisning, och trädde i kraft 1 januari 2018. IFRS 15 ersätter IAS 18 Intäkter. IFRS 15 bygger på principen att intäkter redovisas när kunden erhåller kontroll över den försålda varan eller tjänsten – en princip som ersätter den tidigare principen att intäkter redovisas när risker och förmåner övergått till köparen.

Till följd av implementeringen av IFRS 15 har bolaget analyserat kundkontrakten och denna nya standard har inte inneburit någon väsentlig påverkan på bolagets resultat och ställning.

Koncernen betraktar de båda produkterna CoroNet och MobiMed Smart som en grupp likartade produkter. Övriga produkter är ej väsentliga att följa i eget segment. Koncernen har därför beslutat att följa samtliga produkter som en enhet. Koncernen har tillsvidare därför enbart ett segment som i sin helhet återspeglas i koncernens finansiella rapporter. Bolagets intäkter fördelas enligt nedan:

Försäljning av varor

Intäkter för försäljning av varor redovisas vid tidpunkten då företagets prestationsåtagande anses vara uppfyllt. Denna tidpunkt infaller när väsentliga risker som är förknippade med varornas ägande överförts till köparen, i normalfallet när kunden fått varan i sin besittning. Här ingår försäljning av hårdvara, vilket bland annat består av bolagets egenutvecklade mätenhet samt datorer för mätenheten och/eller journalsystemet.

Försäljning av mjukvara

Intäkter för försäljning av mjukvara sker på olika sätt:

 • Licens med avseende på nyttjanderätt, där intäkten redovisas vid tidpunkten då kunden har tillgång till systemet.
 • Licensavtal med avseende på rätt till uppgraderingar, där intäkten redovisas linjärt över avtalets löptid.
 • Kundspecifik utveckling av MobiMed-systemet, där intäkten redovisas vid tidpunkten då kunden har tillgång till systemet.
 • Integrationer mot andra sjukvårdssystem, där intäkten redovisas vid tidpunkten då kunden har tillgång till systemet.

Systemabonnemang

Ortivus tillhandahåller systemabonnemang, s k Managed Service, där intäkten redovisas linjärt över kontraktets löptid.

Tjänsteuppdrag

Intäkter för försäljning av tjänsteuppdrag sker på olika sätt:

 • Serviceavtal där intäkterna är avtalsbundna, och redovisas linjärt över avtalets löptid.
 • Löpande service för kunder som inte har serviceavtal, där intäkten redovisas vid tidpunkten för utförd service.
 • Installation, utbildning och projektledning där intäkten redovisas vid tidpunkten för utförd tjänsteleverans.

Övriga nya eller ändrade IFRS, inklusive uttalanden, bedöms inte få någon effekt på koncernens redovisning.

ALTERNATIVA NYCKELTAL

Ortivus tillämpar europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (ESMA:s) riktlinjer för så kallad alternative performance measures (APM). Ett APM är ett finansiellt mått över historisk eller framtida resultatutveckling, finansiell ställning eller kassaflöde som inte är definierat eller specificerat i IFRS. Bolaget redovisar ett antal alternativa nyckeltal i rapporten vars definition framgår i avsnittet "Definition av koncernens nyckeltal".

FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla framtidsbedömningar risker och osäkerheter, vilket kan innebära att verkligt utfall blir annorlunda. Utöver vad som krävs enligt gällande lagstiftning gäller framåt-blickande uttalanden endast den dag de framförs och Ortivus åtar sig inte att uppdatera några av dem mot bakgrund av ny information eller framtida händelser. Ortivus lämnar inga prognoser.

REVISION

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer.

ÅRSSTÄMMAN 2019

Bolagets årsstämma 2019 kommer att hållas i Danderyd den 6 maj 2019. För aktieägare som vill få ett ärende behandlat på årsstämman skall ärendet skickas till info@ortivus.comsenast 8 april 2019.

FÖRSÄKRAN

Styrelsen och verkställande direktör försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och koncernen står inför.

Danderyd den 13 februari 2019

Ortivus AB (publ)

Nils Bernhard                                               Peter Edwall                                  Anna Klevby Dalgaard

Styrelsens ordförande                                Styrelseledamot                             Styrelseledamot

Konstantin Papaxanthis                              Lars Höst

Styrelseledamot                                            Tillförordnad verkställande direktör

Ortivus offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08:30 den 13 februari 2019.

KOMMANDE FINANSIELLA RAPPORTER

Delårsrapport för perioden januari – mars 2019 publiceras kl. 08:30 den 3 maj 2019.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION

Lars Höst, tillförordnad VD och CFO, telefon 08-446 45 00 eller e-post: lars.host@ortivus.com

Besök gärna www.ortivus.se.

KONCERNENS RAPPORTER

KONCERNENS RAPPORT ÖVER RESULTATET 

okt jan
-dec2018 -dec2017

Belopp i KSEK okt jan
-dec2017 -dec
2018
Nettoomsättning 14 347  17 52 58 799
230 199 
Kostnad för sålda varor -9 563  -7 -30 -28 825
och tjänster 861 151 
Bruttoresultat 4 785 9 36 22 29 974
9 048 
Övriga rörelseintäkter 197  1 07 1 744 5 089
2  
Försäljningskostnader -4 658  -3 -16 -14 135
815 169 
Administrationskostnader -1 600  -3 -8 -13 155
258 495 
Forsknings- och -2 409  -3 -10 -13 041
utvecklingskostnader 752 761 
Övriga rörelsekostnader -132  -1 -1 -5 180
536 310 
Rörelseresultat -3 818 -1 -12 -10 448
919 943 
Finansnetto -113  -184 -448  -1 157

Resultat före skatt -3 930  -2 -13 -11 605
103 391 
Aktuell skatt 0 0 0  0
Uppskjuten skatt 0 0 0  0
Resultat efter skatt -3 930 -2 -13 -11 605
103 391 

Övrigt totalresultat
Poster som kan omföras
till periodens resultat
Omräkningsdifferenser -34 28 17  -7
Övrigt totalresultat för -34 28 17 -7 
perioden, netto efter
skatt

Periodens totalresultat -3 964 -2 -13 -11 612
075 374 

Resultat efter skatt
hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare -3 930 -2 -13 -11 605
103 391 

Periodens totalresultat
hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare -3 964 -2 -13 -11 612
075 374 

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING I SAMMANDRAG

Belopp i KSEK 2018-12-31  2017-12-31  2016-12-31 
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 8 586  11 838 17 826
Materiella anläggningstillgångar 4 353  8 215 11 899
Summa anläggningstillgångar 12 939  20 053 29 725

Omsättningstillgångar
Varulager 3 942  3 358 3 007
Kortfristiga fordringar 7 457  9 427 12 477
Kassa och bank 3 359  1 702 2 038
Summa omsättningstillgångar 14 758  14 487 17 522
Summa tillgångar 27 697  34 540 47 247

Eget kapital 2 181  15 555 5 222
Långfristiga skulder 595  1 570 5 626
Kortfristiga skulder 24 921  17 415 36 399
Summa eget kapital och skulder 27 697  34 540 47 247

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL I SAMMANDRAG

Belopp i KSEK 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31
Ingående balans 15 555 5 222 12 363
(*)
Summa -13 374 -11 612 -7 141
totalresultat för
perioden
Ökning 0 7 267 0
aktiekapital vid
nyemission
Ökning 0 14 678 0
överkursfond med
avdrag för
emissionskostnader
Utgående balans 2 181 15 555 5 222

(*) under andra kvartalet 2018 har moderbolagetsbolagets aktiekapital nedsatts med 10 900 KSEK.

KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN I SAMMANDRAG

Belopp i KSEK 
okt-dec2018 okt jan jan
-dec2017 -dec -dec2017
2018
Resultat före skatt -3 932  -2 -13 -11
105 391  605
Justering för poster som 1 545  2 88 8 248  10
inte ingår i kassaflödet 6 152
Kassaflöde från den -2 781 -5 -1
löpande verksamheten före 387 143 453
förändring av
rörelsekapital
Kassaflöde från 1 824 -2 4 633  -10
förändring av 870 445
rörelsekapital
Kassaflöde från den -563 -2 -510  -11
löpande verksamheten 089 898
Kassaflöde från -81 -54 -818  -350
investeringsverksamheten
Kassaflöde från 1 384 1 68 2 985  11
finansieringsverksamheten 8 912
Periodens kassaflöde 739 -455 1 657  -336

KONCERNENS STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Belopp i KSEK 2018-12-31 2017-12-31
Ställda säkerheter 20 000   20 000
Eventualförpliktelser 0 0

Bolaget har ställt generell säkerhet för sina förpliktelser gentemot Danske Bank genom pantsättning av företagsinteckning på 15 000 000 SEK i inomläget 15 000 000 SEK. Bolaget har ställt säkerhet för lån från Almi genom pantsättning av företagsinteckning på 15 000 000 SEK i inomläget 15 000 000 SEK (andrahandspantsättning med bästa rätt för Danske Bank) och 5 000 000 SEK i inomläget 20 000 000 SEK. 

MODERBOLAGETS RAPPORTER

RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET

okt jan-dec2017 
-dec2018

Belopp i KSEK okt jan-dec 2018
-dec2017

Nettoomsättning 11 172  16 251 37 622  56 675
Kostnad för sålda varor -5 801  -8 708 -16 855  -33 975
och tjänster
Bruttoresultat 5 371  7 543 20 767  22 700
Övriga rörelseintäkter 195  1 072 1 505  5 089
Försäljningskostnader -3 596  -3 232 -14 813  -12 146
Administrationskostnader -1 988  -3 258 -8 027  -13 144
Forsknings- och -2 409  -3 706 -10 761  -12 995
utvecklingskostnader
Övriga rörelsekostnader -130  -1 537 -1 308  -5 180
Rörelseresultat -2 557  -3 118 -12 637  -15 676
Finansnetto -113  -82 -392  -514
Resultat före skatt -2 670  -3 200 -13 029  -16 190
Aktuell skatt 0 0 0 0
Uppskjuten skatt 0 0 0 0
Resultat efter skatt -2 670 -3 200 -13 029 -16 190

Periodens resultat överensstämmer med periodens totalresultat. 

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET I SAMMANDRAG

Belopp i KSEK 2018-12-31  2017-12-31  2016-12-31
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 8 586  11 838 17 826
Materiella anläggningstillgångar 762  1 322 1 618
Andelar i koncernföretag 9 574  9 574 9 574
Summa anläggningstillgångar 18 922 22 734 29 018

Omsättningstillgångar
Varulager 3 347  2 950 2 533
Kortfristiga fordringar 5 440  10 375 17 259
Kassa och bank 2 897  205 32
Summa omsättningstillgångar 11 684  13 530 19 824
Summa tillgångar 30 606 36 264 48 842

Eget kapital 6 443  19 472 13 718
Avsättningar 0  22 84
Långfristiga skulder 595  1 548 2 976
Kortfristiga skulder 23 568  15 222 32 064
Summa eget kapital och skulder 30 606 36 264 48 842

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL I SAMMANDRAG

Belopp i KSEK 2018-12-31  2017-12-31 2016-12-31 
Ingående balans 19 472 13 718 21 114
(*)
Summa -13 029 -16 190 -7 396
totalresultat för
perioden
Ökning 0 7 267 0
aktiekapital vid
nyemission
Ökning 0 14 678 0
överkursfond med
avdrag för
emissionskostnader
Utgående balans 6 443 19 472 13 718

(*) under andra kvartalet 2018 har bolagets aktiekapital nedsatts med 10 900 KSEK.

MODERBOLAGETS STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Belopp i KSEK 2018-12-31 2017-12-31
Ställda säkerheter 20 000   20 000
Eventualförpliktelser 0 0

Bolaget har ställt generell säkerhet för sina förpliktelser gentemot Danske Bank genom pantsättning av företagsinteckning på 15 000 000 SEK i inomläget 15 000 000 SEK. Bolaget har ställt säkerhet för lån från Almi genom pantsättning av företagsinteckning på 15 000 000 SEK i inomläget 15 000 000 SEK (andrahandspantsättning med bästa rätt för Danske Bank) och 5 000 000 SEK i inomläget 20 000 000 SEK. Moderbolaget är garantor för Ortivus UK Ltd i leveransavtalen för affären i Storbritannien. 

DEFINITION AV KONCERNENS NYCKELTAL

Bruttomarginal

Bruttoresultat i procent av nettoomsättning. Bolaget anser att nyckeltalet ger en fördjupad förståelse för Bolagets lönsamhet. 

Belopp i KSEK okt okt-dec2017 jan-dec2018 jan-dec2017 jan-dec2016
-dec2018

Bruttoresultat 4 785 9 369 22 048 29 974 34 024
/
Nettoomsättning 14 347 17 230 52 199 58 799 74 279
Bruttomarginal 33% 54% 42% 51% 46%

Rörelsemarginal, exkl. engångskostnader

Resultat före skatt, justerad för engångskostnader, i procent av nettoomsättning. Bolaget anser att nyckeltalet ger en fördjupad förståelse för Bolagets lönsamhet.

okt okt jan-dec2018 jan-dec2017 jan-dec2016
-dec2018 -dec2017

Belopp i KSEK
Rörelseresultat -3 818 -1 919 -12 943 -10 447 -5 112
Engångskostnader 527 0 1 565 1 042 2 682
Rörelseresultat, -3 291 -1 919 -11 378 -9 405 -2 430
exkl.
engångskostnader /
Nettoomsättning 14 347 17 230 52 199 58 799 74 279
Rörelsemarginal, -23% -11% -22% -16% -3%
exkl.
engångskostnader

EBITDA

Rörelseresultat före räntenetto, skatt, avskrivning av materiella anläggningstillgångar, såsom installerad hårdvara hos kund som ägs av Ortivus, samt avskrivning av immateriella anläggningstillgångar, såsom aktiverade utvecklingskostnader. Bolaget anser att nyckeltalet ger en fördjupad förståelse för Bolagets lönsamhet.

okt okt jan-dec2018  jan-dec2017  jan-dec2016 
-dec2018  -dec2017 

Belopp i KSEK
Resultat före -3 930 -2 103 -13 391 -11 604 -7 079
skatt
Finansnetto 113 184 448 1 157 1 967
Avskrivningar 1 497 2 533 7 966 10 061 18 700
EBITDA -2 320 614 -4 977 -386 13 588

Resultat per aktie

Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier för perioden. Omräkning har skett av historiskt genomsnittligt antal aktier med hänsyn till fondemissionselementet. Bolaget anser att nyckeltalet ger investerare en bättre förståelse till historisk utdelning per aktie.

okt okt jan jan-dec2017  jan-dec2016 
-dec2018  -dec2017  -dec2018 

Belopp i KSEK
Resultat efter -3 930 -2 103 -13 391 -11 604 -7 079
skatt
Genomsnittliga 31 145 31 145 31 145 27 090 23 034
antal
aktier för
perioden
Resultat per -0,13 -0,07 -0,43 -0,43 -0,31
aktie i
SEK

Soliditet

Eget kapital i procent av balansomslutningen. Soliditet visar hur stor andel av balansomslutningen som utgörs av eget kapital och har inkluderats för att investerare skall kunna skapa sig en bild av Bolagets kapitalstruktur.

Belopp i KSEK 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
Eget kapital / 2 181 15 555 5 222 12 363 19 347
Balansomslutningen 27 697 34 540 47 247 66 047 82 804
Soliditet 8% 45% 11% 19% 23%

Skuldsättningsgrad

Totala skulder dividerat med eget kapital. Bolaget anser att nyckeltalet ger en fördjupad förståelse för Bolagets skulder.

Belopp i KSEK 2018 2017-12-31  2016-12-31  2015-12-31  2014-12-31 
-12
-31 
Långfristiga 595 1 570 5 626 7 639 3 452
skulder
Kortfristiga 24 17 415 36 399 46 045 60 005
skulder 921
Totala skulder / 25 18 985 42 025 53 684 63 457
516
Eget kapital 2 181 15 555 5 222 12 363 19 347
Skuldsättningsgrad 11,70 1,22 8,05 4,34 3,28

Eget kapital per aktie

Eget kapital vid periodens slut dividerat med antal aktier vid periodens slut. Bolaget anser att nyckeltalet ger en fördjupad förståelse för Bolagets lönsamhet.

Belopp i KSEK 2018 2017-12-31  2016-12-31  2015-12-31  2014-12-31 
-12
-31 
Eget kapital vi 2 181 15 555 5 222 12 363 19 347
periodens slut /
Antal aktier vid 31 145 31 145 20 763 20 763 20 763
periodens slut
Eget kapital per 0,07 0,50 0,25 0,60 0,93
aktie i SEK


Posted

in

by

Tags: