Patientsäker vård med hög kvalitet

MobiMed Emergency ger vårdgivare inom den prehospitala vården verktyg och funktioner för att tillhandahålla bättre vård direkt på olycksplatsen. Tillgång till patientjournaler, realtidsövervakning av vitalparametrar, triage- och beslutstödslösningar samt stöd för att hantera vårdkedjor är några områden där MobiMed skapar värde för patienter såväl som vårdgivare.

Realtidsövervakning av vitalparametrar

Med MobiMed är det möjligt att i realtid läsa av patientens vitalparametrar såsom EKG, syremättnad och blodtryck i realtid. Det ger vårdpersonalen en klar bild av patientens hälsotillstånd redan på olycksplatsen och under ambulanstransporten till sjukhus.

Triage och beslutsstöd

MobiMed har flera funktioner för beslutsstöd och vägledning, t.ex. funktioner för triage, doseringen av medicin samt funktioner för samarbete med personal på distans och i realtid.

Triagemodulen stödjer triage av både vuxna och barn. I triagemodulen läggs vitalparametrarna in automatiskt. Det är möjligt att övervaka vitalparametrarna, bl.a. baserat på patientens ålder, men också sätta larm för värden som ligger utanför önskat intervall. MobiMed hjälper även till att beräkna rätt dosering av medicinering.

Samarbete på distans och i realtid

Via chatt och realtidsaccess till vitalparametrar hjälper MobMed personalen på olycksplatsen att snabbt ge rätt vård.

Patientens vitalparametrar kan läsas av via arbetsstationer som är anslutna till en central server. Läkare och specialister som inte själva befinner sig på olycksplatsen kan då ge vårdpersonal på plats kvalificerad hjälp i beslut om lämpliga vårdinsatser. Med sådant beslutsstöd kan rätt vårdinsatser snabbt sättas in.

Vårdkedjor och resurshantering

MobiMed har stöd för att hantera vårdkedjor. Ambulanspersonalen får hjälp av en serie dynamiskt anpassade frågor och svar som vägleder dem att fatta rätt kliniska beslut, enligt verksamhetens processer.

Frågorna hjälper också till att besluta till vilken mottagande enhet ambulansen ska ta patienten. Tack vare informationsdelningen mellan ambulans och sjukhus kan den mottagande enheten förbereda sig innan ankomst och överlämning.

Mycket mer…

Det finns många andra moduler och funktioner i MobiMed som hjälper vårdgivare inom prehospital vård att tillhandahålla patientsäker vård med hög kvalitet. Vänligen kontakta oss för ytterligare information.

Effektiva processer

Många av MobiMeds funktioner som kommer patienterna till nytta hjälper även vårdgivaren att jobba mer effektivt, vilket ger ett bättre utnyttjande av resurser. Realtidsövervakning av vitalparametrar som automatiskt lagras i patientjournaler (ePR) och funktioner för att samarbete på distans är några av de funktioner som hjälper vårdgivare att jobba mer effektivt.

Stödet för skadeplats, och de omfattande integrations- och rapporteringsmöjligheterna är andra exempel som effektiviserar processerna och hjälper en organisation att tillhandahålla effektivare prehospital vård.

Realtidsövervakning för bättre resursutnyttjande

Realtidsövervakningen av vitalparametrar är avgörande för att ge rätt vård på olycksplatsen och under transport. Vitalparametrarna är också avgörande för samarbetet med kollegor som befinner sig på annan ort än patienten. Genom att ta del av vitalparametrarna kan läkare och andra sjukvårdsspecialister snabbt bilda sig en uppfattning om patientens tillstånd och ge vårdpersonal på plats ett mer kvalificerat stöd. Det ger inte bara bättre vård, utan specialistkompetens kan utnyttjas mer effektivt

Vitalparametrarna kan automatiskt föras över till patientjournalen (ePR), vilket förenklar och höjer kvaliteten dokumentationen.

Effektiv hantering av incidenter med fler patienter

MobiMed har stöd för incidenter och olyckor med flera inblandade. MobiMed underlättar då medicinsk bedömning, triage och prioritering av patienter. MobiMed hjälper även till vid överlämnandet av varje patient till nästa nivå av vårdgivare, som övertar ansvaret för patienten.

Medicinskt ansvarig på olycksplatsen får via MobiMed en övergripande blick på alla patienterna, deras triagefärg, vilka behandlingar har gjorts och om de har lämnat incidentplatsen eller ej.

Anpassningsbart till er organisation

MobiMed är moduluppbyggt och anpassas enkelt till en vårdgivares specifika arbetsflöden och processer. MobiMed kan dessutom integreras mot befintliga system, register och befintlig utrustning, t.ex. mätenheter och defibrillatorer. Dessa omfattande integrationsmöjligheter minskar därmed behovet av nyinvesteringar och det sparar tid på utbildning.

Vårdgivare kan starta med de grundläggande funktionerna i MobiMed och att utöka funktionaliteten över tiden. Detta kan göra det enklare att komma igång med systemet, inom några veckor, inte månader, vilket ger en snabbare avkastning på investeringen.

Integration för berikade data och analys

MobiMed integrerar med andra system såsom sjukvårdens egna patientjournaler och FASS. Informationen från dessa system kan komplettera och berika sjukhusets egen information i MobiMed och på så vis skapas möjligheter för bättre och mer effektiva vårdinsatser.

De omfattande integrationsmöjligheterna gör det även möjligt att exportera data från MobiMed för vidare analys, vilket kan ge insikter om hur vårdgivaren kan effektivisera sin verksamhet.

Data som integreras kan skickas till nationella kvalitetsregister, som exempelvis stroke- och hjärtregistret och användas för statistik och forskning.

Funktioner

MobiMed Emergency har många funktioner och egenskaper som underlättar för sjukhus och ambulanspersonal att ge vård med högre kvalitet och effektivitet. Några av dessa funktioner listas nedan.

Justerbara larmnivåer

Mätenheten för vitalparametrar har justerbara larmnivåer. Det gör det enkelt att upptäcka avvikande parametrar och snabbt kunna sätta in korrigerande åtgärder.

Tål att användas

Ortivus patientenheter är IP65-klassade och är stryktåliga nog för att klara av de hårda miljöerna på en olycksplats.

Patientsäker

I de fall en patientenhet skulle försvinna eller bli stulen kan den låsas och innehållet raderas från distans. Patientdata hålls säker tack vare centralt styrda åtkomsträttigheter, säkra inloggningar med mera.

Integration med CAD

MobiMed Emergency kan enkelt integreras med andra system genom den unika integrationsmotorn. MobiMed kan exempelvis kopplas ihop lösnignar för Command Ambulance Dispatch (CAD).

Automatisk återanslutning

I de fall där nätverksuppkopplingen är dålig, eller helt nere, buffras datan lokalt på patientenheten och synkroniseras automatiskt till systemets server när uppkopplingen återupprättas.

Central administration av checklistor och vårdkedjor

Checklistor och vårdkedjor hanteras centralt och skjuts ut till MobiMed-användarna, så att alla alltid den senaste informationen.

Relaterade produkter

MobiMed består av patientenhet, en klinisk arbetsstation, klinisk server och en mätenhet med tillhörande sensorer för mätning av EKG, EtCO2, NIBP, SpO2 samt puls och andningsfrekvens.

Ortivus MobiMed Screendump

Ortivus MobiMed mjukvara

Ortivus MobiMed är en omfattande, moduluppbyggd mjukvara för elektroniska patientjournaler (ePR) och realtidsövervakning av vitalparametrar. Mjukvaran har flera funktioner som hjälper vårdgivare att tillhandahålla bättre, snabbare och mer effektiv hälsovård.

Ortivus PM-1 Patient Unit

Ortivus PM1-1 och PG1-1 patientenheter

Använd Ortivus MobiMed med någon av patientenheterna PM1-1 eller PG1-1. Bägge är ruggade pekdatorer som fungerar utmärkt tillsammans med Ortivus portabla mätenhet M531. Patientenheterna kan användas för att övervaka vitalparametrar och EKG samt integrerar sömlöst med patientjournalen (ePR).

Ortivus M531 Portable Measuring Unit

Ortivus M531 portabel mätenhet för vitalparametrar

Ortivus M531 är en lätt, portabel mätenhet för EKG, SpO2, NIBP, EtCO2 och andningfrekvens. Läs mer om mätenheten här.

Ortivus CS-1 Carrying System

Ortivus CS-1 bärsystem

Ortivus CS-1 är ett komplett bärsystem för patientenheten Ortivus PM1-1, mätenheten M531, sensorer och kablar. Märk: bärsystemet är ännu inte tillgängligt för leverans. Läs mer om bärsystemet här.