Ortivus är noterat på NASDAQ Stockholm Small Cap-lista sedan den 2 januari 1997.

Aktiekapitalet uppgår till 15 507 614 SEK. Aktiekapitalet är fördelat mellan A- och B-aktier. Antalet utestående aktier är 44 807 468 varav klass A uppgår till 1 662 682 och klass B till 42 644 786. Varje A-aktie berättigar till tio röster och varje B-aktie berättigar till en röst.

Prenumerera på finansiell information 

 • Delårsrapport Q2 2019: 22/8 2019 kl 08.30
 • Delårsrapport Q3 2019: 25/10 2019 kl 08.30
 • Bokslutskommuniké Q4 2019: 13/2 2020 kl 08.30
 • Årsredovisning 2019: 18/3 2020
 • Delårsrapport Q1 2020: 23/4 2020 kl 08.30

Tidigare årsstämmor
Delårsrapport för Ortivus AB (publ) för perioden januari – juni 2019
APRIL – JUNI 2019 Nettoomsättningen uppgick till 11,8 (12,3) MSEK. Rörelseresultatet rensat för engångskostnader uppgick
Read more.
Ortivus avtal med Northern Ireland Ambulance Service HSC Trust om ambulansjournaler nu undertecknat
Ortivus har, som tidigare meddelats (22 mars 2019), tilldelats ett kontrakt beträffande leverans av MobiMed
Read more.
Ökning av aktiekapitalet i juli 2019 Ortivus AB
Som framgått av tidigare pressmeddelanden genomförde Ortivus AB den 17 maj 2019 en riktad nyemission
Read more.
Ökning av aktiekapitalet i Ortivus AB
Som framgått av tidigare pressmeddelanden genomförde Ortivus AB den 17 maj 2019 en riktad nyemission
Read more.
Ortivus AB (publ) offentliggör prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier
Styrelsen för Ortivus AB (publ) ("Ortivus" eller ”Bolaget”) beslöt den 17 maj 2019 med stöd
Read more.
Ortivus AB (publ) offentliggör prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier
Styrelsen för Ortivus AB (publ) (“Ortivus” eller ”Bolaget”) beslöt den 17 maj 2019 med stöd
Read more.
Rättelse: ORTIVUS OCH ST ENGINEERING HAR MUNTLIGEN KOMMIT ÖVERENS OM LEVERANS AV MOBIMED TILL SINGAPORE
Felaktig rubriksättning ORTIVUS OCH ST ENGINEERING HAR MUNTLIGEN KOMMIT ÖVERENS OM LEVERANS AV MOBIMED TILL
Read more.
PRESSMEDDELANDE, Danderyd, 10 juli, 2019
ORTIVUS OCH ST ENGINEERING HAR MUNTLIGEN KOMMIT ÖVERENS OM LEVERANS AV MOBIMED TILL SINGAPORE
Read more.
Alla pressmeddelanden

Styrelsen i Ortivus AB (publ) (”Ortivus” eller ”Bolaget”) har beslutat om att genomföra en till 100 % säkerställd företrädesemission om ca 9 miljoner kronor. Styrelsens beslut är villkorat av den kommande extra bolagsstämmans godkännande, vilken stämma kommer att hållas den 18 februari 2019. Den föreslagna förträdesemissionen avser att förbättra Bolagets finansiella ställning samtidigt som den möjliggör fortsatt utveckling av Bolagets verksamhet.

 1. Fullmaktsblankett
 2. Styrelseprotokoll
 3. Redogörelse av styrelsen enligt ABL 13-6
 4. Kallelse
 5. Revisorsyttrande
 6. Protokoll extra bolagsstämma i Ortivus

 Styrelsen för Ortivus AB (publ) har med stöd av bemyndigande från årsstämman 2019 beslutat om en nyemission omfattande 7 500 000 nya B-aktier riktad till ett mindre antal särskilt utvalda investerare. Totalt inbringar nyemissionen 15 MSEK före emissionskostnader. De nya aktierna emitteras till en teckningskurs motsvarande 2 kronor per aktie. Teckningskursen har fastställts på marknadsmässig grund och motsvarar den volymviktade betalkursen för bolagets B-aktier under de senaste 20 handelsdagarna med ett påslag om 5 %. De investerare som tecknat sig i den riktade nyemissionen har förbundit sig att inte sälja de nyemitterade aktierna inom 6 månader från styrelsens beslut, s.k. Lock-up. Nyemissionen genomförs i syfte att säkerställa ytterligare finansiering av bolagets rörelsekapital och den fortsatta utvecklingen av bolagets verksamhet.

Ladda ner prospektet ”Ortivus-AB-(publ)_Prospekt-avseende-upptagande-till-handel-av-nyemitterade-aktier_2019-07-10” här.