För att möta ökade patientvolymer och ekonomiska krav går fler vårdorganisationer i allt högre utsträckning över till elektroniska patientjournaler och inför system som gör att information om patienter och behandlingar kan delas i realtid mellan olika vårdgivare. Utvecklingen inom detta segment för e-hälsa går framåt och förväntas att accelerera inom kommande år. Ortivus är väl positionerat för att kapitalisera på denna utveckling.

Ortivus är noterat på NASDAQ Stockholm Small Cap-lista sedan den 2 januari 1997.

 KortnamnISINAntalAntal Röster/aktieTotalt antal röster
A-aktieORTI ASE00001889301 662 6821016 626 820
B-aktieORTI BSE000012308542 644 786142 644 786

Aktiekapitalet uppgår till 15 507 614 SEK. Aktiekapitalet är fördelat mellan A- och B-aktier. Antalet utestående aktier är 44 807 468 varav klass A uppgår till 1 662 682 och klass B till 42 644 786. Varje A-aktie berättigar till tio röster och varje B-aktie berättigar till en röst.

 

Ortivus A

Ortivus B

För musen över graferna för att se aktiekursen för aktuellt datum.

 

10 största aktieägarna

 Andel av kapital
PONDERUS INVEST AB25,8%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION6,8%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB6,8%
PETTERSSON, RUNE6,3%
FRAIM, ING-MARIE4,4%
RASPART FÖRVALTNING AB4,2%
SELIGSON & CO PHOENIX FUND3,9%
ERIKSSON, NILS-ARNE3,5%
ADOLFSSON, PÄR-OLA3,2%
GAGAB AB1,9%
Summa 10 största ägare av kapital66,83%

Ortivus 10 största ägare per 30 Sept 2019. Per den 30/9 2019 har Ortivus AB 5 472 aktieägare

 

 

Prenumerera på finansiell information 

  • Delårsrapport Q1 2020: 23/4 2020 kl 08.30
  • Delårsrapport Q2 2020: 21/8 2020 kl 08.30
  • Delårsrapport Q3 2020: 10/11 2020 kl 08:30
  • Bokslutskommuniké Q4 2020: 16/2 2021 kl 08.30
Tidigare årsstämmor
Kallelse till årsstämma i Ortivus AB (publ) den 4 maj 2020
Aktieägarna i Ortivus AB (publ), 556259–1205, kallas härmed till årsstämma måndagen den 4 maj 2020
Läs mer
Region Jämtland-Härjedalen utökar sin satsning avseende digital distansvård inom hemsjukvården
Efter ett lyckat projekt mellan region Jämtland-Härjedalen och Krokoms kommun har nya arbetssätt för att
Läs mer
Ortivus årsredovisning 2019 tillgänglig
Ortivus AB:s årsredovisning för 2019 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.ortivus.se
Läs mer
KONTRAKT MED SOUTH WESTERN AMBULANCE SERVICE TRUST (SWAST) ÄR NU UNDERTECKNAT
Ortivus tilldelades, som tidigare meddelats, i höstas ett kontrakt för leverans av elektronisk patientjournal till
Läs mer
Bokslutskommuniké fjärde kvartalet 2019 samt perioden januari – december 2019 för Ortivus AB (publ)
ORTIVUS BEFÄSTER LEDANDE POSITION I DEN ENGELSKA AKUTVÅRDSMARKNADEN
Läs mer
FINANSIELL KALENDER ORTIVUS AB (publ)
Ortivus förändrar tidigare kommunicerade rapporteringsdagar
Läs mer
Ortivus och Carmenta Public Safety AB tecknar ömsesidigt distributörsavtal
Ortivus AB och Carmenta Public Safety AB förstärker sitt samarbete genom att teckna ett ömsesidigt
Läs mer
ORTIVUS TILLDELAS KONTRAKT MOTSVARANDE £4,7 M GÄLLANDE LEVERANS AV AMBULANSJOURNAL TILL SOUTH CENTRAL AMBULANCE SERVICE TRUST I ENGLAND
Ortivus har av South Central Ambulance Service Trust (SCAST) tilldelats ett kontrakt beträffande leverans av
Läs mer
Alla pressmeddelanden

Styrelsen i Ortivus AB (publ) (”Ortivus” eller ”Bolaget”) har beslutat om att genomföra en till 100 % säkerställd företrädesemission om ca 9 miljoner kronor. Styrelsens beslut är villkorat av den kommande extra bolagsstämmans godkännande, vilken stämma kommer att hållas den 18 februari 2019. Den föreslagna förträdesemissionen avser att förbättra Bolagets finansiella ställning samtidigt som den möjliggör fortsatt utveckling av Bolagets verksamhet.

  1. Fullmaktsblankett
  2. Styrelseprotokoll
  3. Redogörelse av styrelsen enligt ABL 13-6
  4. Kallelse
  5. Revisorsyttrande
  6. Protokoll extra bolagsstämma i Ortivus

Styrelsen för Ortivus AB (publ) har med stöd av bemyndigande från årsstämman 2019 beslutat om en nyemission omfattande 7 500 000 nya B-aktier riktad till ett mindre antal särskilt utvalda investerare. Totalt inbringar nyemissionen 15 MSEK före emissionskostnader. De nya aktierna emitteras till en teckningskurs motsvarande 2 kronor per aktie. Teckningskursen har fastställts på marknadsmässig grund och motsvarar den volymviktade betalkursen för bolagets B-aktier under de senaste 20 handelsdagarna med ett påslag om 5 %. De investerare som tecknat sig i den riktade nyemissionen har förbundit sig att inte sälja de nyemitterade aktierna inom 6 månader från styrelsens beslut, s.k. Lock-up. Nyemissionen genomförs i syfte att säkerställa ytterligare finansiering av bolagets rörelsekapital och den fortsatta utvecklingen av bolagets verksamhet.

Ladda ner prospektet ”Ortivus-AB-(publ)_Prospekt-avseende-upptagande-till-handel-av-nyemitterade-aktier_2019-07-10” här.