För att möta ökade patientvolymer och ekonomiska krav går fler vårdorganisationer i allt högre utsträckning över till elektroniska patientjournaler och inför system som gör att information om patienter och behandlingar kan delas i realtid mellan olika vårdgivare. Utvecklingen inom detta segment för e-hälsa går framåt och förväntas att accelerera inom kommande år. Ortivus är väl positionerat för att kapitalisera på denna utveckling.

Ortivus är noterat på NASDAQ Stockholm Small Cap-lista sedan den 2 januari 1997.

 KortnamnISINAntalAntal Röster/aktieTotalt antal röster
A-aktieORTI ASE00001889301 662 6821016 626 820
B-aktieORTI BSE000012308542 644 786142 644 786

Aktiekapitalet uppgår till 15 507 614 SEK. Aktiekapitalet är fördelat mellan A- och B-aktier. Antalet utestående aktier är 44 307 468 varav klass A uppgår till 1 662 682 och klass B till 42 644 786. Varje A-aktie berättigar till tio röster och varje B-aktie berättigar till en röst.

 

Ortivus A

Ortivus B

För musen över graferna för att se aktiekursen för aktuellt datum.

 

10 största aktieägarna per 31 december 2020

  Antal aktierAndel av kapital
PONDERUS INVEST ABSerie A
Serie B
Tot
13 177
10 360 762
10 373 939
23,3%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING ABSerie A
Serie B
Tot
38 593
4 003 731
4 042 324


9,1%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSIONSerie A
Serie B
Tot
50 287
3 694 710
3 744 997

8,5%
PETTERSSON, RUNESerie B2 802 620

6,3%
FRAIM, ING-MARIESerie B1 974 087
4,4%
RASPART FÖRVALTNING ABSerie B1 850 000

4,2%
ADOLFSSON, PÄR-OLASerie B1 597 963

3,6%
SELIGSON & CO PHOENIX FUNDSerie B1 574 795

3,6%
ERIKSSON, NILS-ARNESerie B1 550 625

3,5%
GAGAB ABSerie B769 025
1,7%
Summa 10 största ägare av kapital68,3%

 

 

 

Prenumerera på finansiell information 

  • Bokslutskommuniké Q4 2020: 16/2 2021 kl 08.30
  • Årsredovisning 2020: 13/4 2021 kl 08.30
  • Delårsrapport Q1 2021: 27/4 2021 kl 08.30
  • Årstämma 2021: 5/5 2021 kl 16:30-18:30
Tidigare Årsstämmor
Ortivus har rekryterat Jörgen Petersen som ny Service & Support manager samt som medlem i
Läs mer
Aktieägarna i Ortivus AB (publ) höll årsstämma onsdagen den 5 maj 2021. Här följer ett
Läs mer
Ortivus växer och knyter ytterligare distributörer till sig. Det operativa kassaflödet förbättrades till 5,1 MSEK
Läs mer
Ortivus AB presenterar årsredovisningen för 2020, ett år av stark tillväxt och fördubblad omsättning trots
Läs mer
Aktieägarna i Ortivus AB (publ), 556259–1205, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 5 maj 2021.
Läs mer
Nytt datum för offentliggörande av Ortivus AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2020 är den 13:e april
Läs mer
För att möta det stigande intresset för Ortivus lösningar i Italien, har Ortivus bestämt att
Läs mer
Ortivus - ett eHälsobolag i tiden
Läs mer
Alla pressmeddelanden

Styrelsen i Ortivus AB (publ) (”Ortivus” eller ”Bolaget”) har beslutat om att genomföra en till 100 % säkerställd företrädesemission om ca 9 miljoner kronor. Styrelsens beslut är villkorat av den kommande extra bolagsstämmans godkännande, vilken stämma kommer att hållas den 18 februari 2019. Den föreslagna förträdesemissionen avser att förbättra Bolagets finansiella ställning samtidigt som den möjliggör fortsatt utveckling av Bolagets verksamhet.

  1. Fullmaktsblankett
  2. Styrelseprotokoll
  3. Redogörelse av styrelsen enligt ABL 13-6
  4. Kallelse
  5. Revisorsyttrande
  6. Protokoll extra bolagsstämma i Ortivus

Styrelsen för Ortivus AB (publ) har med stöd av bemyndigande från årsstämman 2019 beslutat om en nyemission omfattande 7 500 000 nya B-aktier riktad till ett mindre antal särskilt utvalda investerare. Totalt inbringar nyemissionen 15 MSEK före emissionskostnader. De nya aktierna emitteras till en teckningskurs motsvarande 2 kronor per aktie. Teckningskursen har fastställts på marknadsmässig grund och motsvarar den volymviktade betalkursen för bolagets B-aktier under de senaste 20 handelsdagarna med ett påslag om 5 %. De investerare som tecknat sig i den riktade nyemissionen har förbundit sig att inte sälja de nyemitterade aktierna inom 6 månader från styrelsens beslut, s.k. Lock-up. Nyemissionen genomförs i syfte att säkerställa ytterligare finansiering av bolagets rörelsekapital och den fortsatta utvecklingen av bolagets verksamhet.

Ladda ner prospektet ”Ortivus-AB-(publ)_Prospekt-avseende-upptagande-till-handel-av-nyemitterade-aktier_2019-07-10” här.