För att möta ökade patientvolymer och ekonomiska krav går fler vårdorganisationer i allt högre utsträckning över till elektroniska patientjournaler och inför system som gör att information om patienter och behandlingar kan delas i realtid mellan olika vårdgivare. Utvecklingen inom detta segment för e-hälsa går framåt och förväntas att accelerera inom kommande år. Ortivus är väl positionerat för att kapitalisera på denna utveckling.

Ortivus är noterat på NASDAQ Stockholm Small Cap-lista sedan den 2 januari 1997.

 KortnamnISINAntalAntal Röster/aktieTotalt antal röster
A-aktieORTI ASE00001889301 662 6821016 626 820
B-aktieORTI BSE000012308542 644 786142 644 786

Aktiekapitalet uppgår till 15 507 614 SEK. Aktiekapitalet är fördelat mellan A- och B-aktier. Antalet utestående aktier är 44 307 468 varav klass A uppgår till 1 662 682 och klass B till 42 644 786. Varje A-aktie berättigar till tio röster och varje B-aktie berättigar till en röst.

 

Ortivus A

Ortivus B

För musen över graferna för att se aktiekursen för aktuellt datum.

 

10 största aktieägarna per 31 mars 2020

 Andel av kapital
PONDERUS INVEST AB29,3%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION8,2%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB7,4%
PETTERSSON, RUNE6,3%
FRAIM, ING-MARIE4,4%
RASPART FÖRVALTNING AB4,2%
SELIGSON & CO PHOENIX FUND3,6%
ADOLFSSON, PÄR-OLA3,6%
ERIKSSON, NILS-ARNE3,5%
GAGAB AB1,9%
Summa 10 största ägare av kapital68,4%

 

 

 

 

 

 

 

Prenumerera på finansiell information 

 • Årstämma 2021: 5/5 2021 kl 16:30-18:30
 • Delårsrapport Q2 2020: 21/8 2020 kl 08.30
 • Delårsrapport Q3 2020: 10/11 2020 kl 08:30
 • Bokslutskommuniké Q4 2020: 16/2 2021 kl 08.30
 • Delårsrapport Q1 2021: 27/4 2021 kl 08.30
Tidigare årsstämmor
Rättelse: Det pressmeddelande Ortivus distribuerade kl. 08.00 idag, den 10 november 2020, ”Ortivus valberedning inför
Läs mer
Ortivus kundleveranser fortsätter i högt tempo trots Covid-19
Läs mer
De största ägarna i Ortivus AB (publ) har utsett sina representanter i valberedningen inför 2021
Läs mer
Produktion, reparation samt lagerhantering av Ortivus egenutvecklade produkt Mobimed Monitorering hanteras idag av Inission i
Läs mer
Ortivus har framgångsrikt genomfört stora leveranser till våra engelska kunder under kvartalet
Läs mer
Intäkterna för Ortivus uppgick under perioden preliminärt till 40,2 miljoner kronor, jämfört med 11,8 miljoner
Läs mer
Ortivus AB och SCHILLER AG har beslutat om samarbete genom ett distributörsavtal för den nordiska
Läs mer
Ortivus har rekryterat Fredrik Hovbäck som ny Chief Financial Officer samt som medlem i Ortivus
Läs mer
Alla pressmeddelanden

Styrelsen i Ortivus AB (publ) (”Ortivus” eller ”Bolaget”) har beslutat om att genomföra en till 100 % säkerställd företrädesemission om ca 9 miljoner kronor. Styrelsens beslut är villkorat av den kommande extra bolagsstämmans godkännande, vilken stämma kommer att hållas den 18 februari 2019. Den föreslagna förträdesemissionen avser att förbättra Bolagets finansiella ställning samtidigt som den möjliggör fortsatt utveckling av Bolagets verksamhet.

 1. Fullmaktsblankett
 2. Styrelseprotokoll
 3. Redogörelse av styrelsen enligt ABL 13-6
 4. Kallelse
 5. Revisorsyttrande
 6. Protokoll extra bolagsstämma i Ortivus

Styrelsen för Ortivus AB (publ) har med stöd av bemyndigande från årsstämman 2019 beslutat om en nyemission omfattande 7 500 000 nya B-aktier riktad till ett mindre antal särskilt utvalda investerare. Totalt inbringar nyemissionen 15 MSEK före emissionskostnader. De nya aktierna emitteras till en teckningskurs motsvarande 2 kronor per aktie. Teckningskursen har fastställts på marknadsmässig grund och motsvarar den volymviktade betalkursen för bolagets B-aktier under de senaste 20 handelsdagarna med ett påslag om 5 %. De investerare som tecknat sig i den riktade nyemissionen har förbundit sig att inte sälja de nyemitterade aktierna inom 6 månader från styrelsens beslut, s.k. Lock-up. Nyemissionen genomförs i syfte att säkerställa ytterligare finansiering av bolagets rörelsekapital och den fortsatta utvecklingen av bolagets verksamhet.

Ladda ner prospektet ”Ortivus-AB-(publ)_Prospekt-avseende-upptagande-till-handel-av-nyemitterade-aktier_2019-07-10” här.