Genom att integrera ambulansernas journalsystem med sjukvårdens journalsystem förbättras informationsflödet mellan ambulans och sjukhus och hela larm- och vårdkedjan effektiviseras.

Det frigör tid och fokus som istället kan läggas på patienterna, vilket medför att kvaliteten på vården kan höjas.

Vinster med integrationen

Det finns flera vinster med att koppla ihop ambulansens journalsystem MobiMed med sjukvårdens Cambio Cosmic. För personalen innebär det minskat dubbelarbete, främst då de slipper dubbel journalföring. Tidigare skrev ambulanspersonalen ut journaler med den vård som skett i ambulansen och gav den till nästa vårdgivare, oftast akutens personal. Men nu när systemen har integrerats syns journalanteckningarna från ambulansen direkt i Cambio Cosmic.

Om personalen på akuten behöver veta vad patienten fått för vård i ambulansen slipper de leta reda på rätt person för att få rätt information, eftersom den finns lättillgänglig via en slagning i datorn.

Akutpersonalen kan få upp en sammanfattning, information om vitalparametrar, det vill säga puls, blodtryck, andningsfrekvens och kroppstemperatur. De kan även se samtliga läkemedel som givits under ambulanstransporten.

Integrationen säkerställer också att vårdinformationen överförs automatiskt och korrekt till sjukhusets journal vilket bidrar till att viktig patientinformation inte tappas bort i överlämningen. Detta säkerställer hela vårdkedjans kvalitet och möjliggör en effektiv uppföljning av hela vårdkedjan.

Region Kronoberg använder Ortivus MobiMed

Synlighet för patient och vårdgivare

Alla kan numera läsa sina vårdjournaler på 1177.se. Genom att koppla samman ambulansens journalsystem med sjukhusets blir även ambulansens journalanteckningar tillgängliga, vilket inte var fallet tidigare.

Det innebär också att de vårdinsatser som görs i ambulansen och på sjukhuset syns i journalsystemet för alla vårdgivare, omedelbart och i det allmänna flödet.

Prisbelönad integration

Region Kronobergs integration mellan Ortivus MobiMed och Cambio Cosmic belönades 2018 med Svenska Prehospitala Priset med motiveringen:

”Ambulanssjukvården i Region Kronoberg har genom idogt arbete och i nära samverkan med journalleverantörer, olika vårdgivare och NPÖ skapat ett gott exempel på ’En Patient – En Journal’ och omsatt detta i praktiken med god funktionalitet. Arbetet utgör en milstolpe i patientsäkerhetsarbetet och kontinuitet i vårdkedjan och manar till såväl fortsatt utveckling som efterföljd.”

Flera regioner följer

Arbetet med att få en obruten vårdkedja har varit framgångsrikt i Region Kronoberg och även Region Västmanland och Region Jämtland Härjedalen har genomfört liknande integrationsprojekt med Ortivus.

Region Uppsala befinner sig mitt inne i detta arbete och förväntas se samma positiva resultat som de övriga regionerna.

Ytterligare information

För ytterligare information eller för att boka en demonstration av systemet, vänligen kontakta oss.