Ortivus AB (publ) Delårsrapport Januari – mars 2001

Ortivus AB (publ)
Delårsrapport
Januari – mars 2001

Viktiga händelser:

· Nettoomsättningen uppgick till MSEK 36,8 (15,1 föregående år
exklusive Sweet). Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK
-3,3 (-5,9 föregående år exklusive Sweet).

· Sweet Computer Services, Inc. (SCS) har förvärvats och
integrationen följer plan. Försäljningen har utvecklats mycket positivt
under perioden.

· Försäljningen av Mobimed har under perioden utvecklats mycket
positivt med en stark orderingång i Storbritannien.

· Den nya generationen av Mobimed håller på att förberedas för
lansering. Produkten kommer att presenteras vid kongressen European
Society of Cardiology i Stockholm den 1 – 5 september 2001.
·

Bokslutskommuniké
Omsättning och resultat
Koncernens intäkter uppgick till MSEK 36,8 (15,1*). Av denna
nettoomsättning uppgick intäkter från försäljning till Agilent
Technologies till MSEK 13,2 (12,0), intäkter från försäljning i
dotterbolaget Sweet till MSEK 13,1, försäljning av Mobimed till MSEK
10,2 (2,1) och övrig försäljning uppgick till MSEK 0,3 (1,0). Intäkterna
från Agilent Technologies har bestämts av den avtalade minimigarantin.

Omkostnaderna uppgick till MSEK 32,6 (20,6*), inklusive avskrivningar
MSEK 5,2 (3,6). De ökade omkostnaderna förklaras av omkostnader i det
nyligen förvärvade dotterbolaget Sweet samt kostnader för utveckling i
ett samarbetsprojekt med Uppsala Universitet**.

I samband med förvärvet av Sweet tillkommer tidigare aktiverade
utvecklingskostnader. Någon ytterligare aktivering av
utvecklingskostnaderna har ej skett under perioden.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK -3,3 (-5,9*).
Rörelseresultatet före avskrivningar och finansiella poster uppgick till
MSEK 0,0 (-3,7). Förbättringen av resultatet förklaras av en hög
tillväxt i försäljningen av Mobimed i Storbritannien och av förvärvet av
Sweet.

Koncernens totala kassaflöde för perioden uppgick till MSEK -8,9.
Exklusive förvärvet av Sweet var det operativa kassaflödet MSEK +6,3.

Koncernens egna kapital har under perioden ökat till MSEK 223,6 från
207,6, varav nyemission till aktieägarna i Sweet Computer Services, Inc.
i samband med förvärvet utgör MSEK 20,3, periodens resultat utgör MSEK –
4,1 samt omräkningsdifferenser i dotterbolagen utgör MSEK -0,2.

Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till MSEK 0,4
(2,8).

Koncernens likvida medel uppgick till MSEK 86,8 (121,5). Räntebärande
skulder uppgick till MSEK 1,0 (1,3). Skuldsättningsgraden uppgick till
1% (1%). Koncernens finansnetto uppgick till MSEK 1,9 (1,4).

Koncernen har haft terminssäkringar under perioden på beräknade
valutaflöden i dollar. Om terminssäkring inte hade gjorts hade det
redovisade resultatet varit MSEK 1,3 högre. Koncernens uppskjutna
skattekostnad på MSEK 0,8 för perioden är hänförlig till Sweet.

* exklusive Sweet Computer Services, Inc. (SCS)

** Ortivus har inlett ett samarbete med tre forskare vid Uppsala
Universitet om att utveckla ett datorbaserat beslutsstödsystem för tidig
diagnos, riskbedömning och behandling av patienter med misstänkt
hjärtinfarkt.

Marknad

MIDA

Samarbetsavtal med Agilent Technologies (Hewlett-Packard)

Ortivus har tecknat två avtal med Agilent Technologies. Det ena avtalet
innebär en förlängning av nuvarande distributionsavtal för MIDA-
teknologin. Det andra innebär ett utökat industriellt samarbete mellan
bolagen. Båda avtalen avser en period om 5 år och innehåller garanterade
minimiersättningar om sammanlagt 32 miljoner US dollar.

Mobimed

Satsningar på marknadsföring och försäljning har resulterat i flera
stora beställningar. Orderingången har således under perioden varit
mycket hög i Storbritannien där beställningar på sammanlagt 50 patient-
och 10 sjukhusenheter har erhållits
(år 2000,Q1: 15 patient- och 2 sjukhusenheter). I Storbritannien finns
32 ambulansorganisationer, varav 8 stycken har köpt Mobimed. Det pågår
diskussioner med ytterligare 14 ambulansorganisationer.

Installationer pågår av befintliga beställningar på sammanlagt 80
patient- och 14 sjukhusenheter inklusive beställningarna från
Storbritannien, vilket medför att en stor del av dessa beställningar
kommer som intäkter under året. I Sverige, Norge och Finland pågår
diskussioner med flera landsting om beställningar. Ortivus UK har också
diskussioner om ytterligare beställningar. Ortivus US Inc. för
diskussioner med kunder i Nordamerika.

Erfarenheterna är mycket positiva från samtliga referensanläggningar,
vilket även ligger till grund för erhållna beställningar. En ny
generation Mobimed håller på att färdigställas för produktion och
systemet kommer att lanseras under sommaren. Systemet presenteras både
vid kongressen European Society of Cardiology i Stockholm och vid
ambulansmässan FLISA i Halmstad, den 1 – 5 september 2001. Systemet är
baserat på Windows 2000 vilket gör det mer lämpligt för en bredare
lansering på den europeiska marknaden via distributörer.

Sweet

Ortivus förvärvade den 1 januari 2001 det amerikanska bolaget Sweet, som
är marknadsledande i USA av administrativa program för ambulanssjukvård.

Sweet har nyligen lanserat en ny mjukvara som erbjuder
ambulanssjukvården ett komplett administrativt system för utlarmning,
fakturering och patientjournaler, vilket har tagits emot väl. Sweets
befintliga sälj- och serviceorganisation samt kundbas om 1.700 kunder
över hela USA bereder vägen för introduktionen av Mobimed på den
amerikanska marknaden. Tillsammans med Ortivus kliniska system kan ett
komplett produktprogram för ambulanssjukvård lanseras i USA.

Biosaca

Under perioden har uppgraderingen av Biosaca slutförts och Biosaca
kommer att relanseras vid kongressen Associated Professional Sleep
Societies i Chicago den 7 – 9 juni 2001.

Organisation och verksamhetsutveckling

Mats-Olof Wallin har anställts som Vice President / Chief Financial
Officer för koncernen. Mats-Olof kommer närmast från Pharmacia där han
under många år har haft ledande chefsbefattningar inom koncernen.

Ortivus US Inc nuvarande vice President Walter Young har utsetts till
President för dotterbolaget Sweet. Med förvärvet av Sweet har Ortivus
erhållit produkter som genererar ett positivt rörelseresultat och som
därmed kan bidra till finansieringen av den fortsatta satsningen på att
introducera Mobimed och positionera Ortivus på den amerikanska
marknaden. Befintliga kunder får bättre möjligheter att successivt
uppgradera sina system med hela Mobimed.

Rekrytering av Försäljningschef för Skandinavien pågår för att öka
satsningar på den nordiska marknaden.

Utvecklingsarbetet har under perioden varit fokuserat på att
färdigställa nästa generations system för Patient Informatik. Systemet
beräknas lanseras under sommaren 2001. Uppgradering och anpassning av
befintliga Mobimed-utrustningar har gjorts för existerande marknader och
kunder. Utvecklingsarbetet har också färdigställt uppgraderingen av
mjukvaran till Biosaca. Lanseringen av dessa system beräknas öka
försäljningen av Mobimed och Biosaca.

Biohome är samlingsnamn på Ortivus aktiviteter för vård utanför de
traditionella vårdinrättningarna, såsom exempelvis vård på distans eller
i det egna hemmet.
Under perioden har samarbeten inletts med flera kvalificerade partners
inom områdena neonatal hemsjukvård och vård av äldre kroniskt sjuka.
Genom dessa projekt, och under året tillkommande projekt, avser Ortivus
positionera sig som en ledande leverantör av produkter och tjänster inom
den framväxande marknaden för vård och behandling på distans. Denna
marknad tillskrivs på sikt en betydande kommersiell potential. Ortivus
lösningar och tjänster tar i mycket sin utgångspunkt i det kunnande samt
de produkter och komponenter som redan utvecklats inom företaget, som
exempelvis Mobimed. Detta kompletteras sedan med egen nyutveckling eller
med komponenter från andra leverantörer och partners. Arbetet har
hittills inriktats på IT-infrastruktur och mätsystem lämpliga för
hemsjukvård.

Under perioden har Ortivus tillsammans med tre forskare vid Uppsala
Universitet fortsatt att utveckla ett integrerat datorbaserat
beslutsstödssystem för tidig diagnos, prognos och behandling av
patienter med misstänkt hjärtinfarkt.

År 2001

Samarbetsavtal med Agilent Technologies (Hewlett-Packard)

Överenskommelsen med Agilent Technologies innebär möjlighet till ökad
försäljning av MIDA samt distribution av Ortivus övriga produkter. Det
industriella samarbetet har påbörjats vilket innebär att gemensamma
projekt har identifierats och håller på att utvärderas. Samarbetet med
Agilent har således intensifierats och förväntas redan under år 2002
resultera i lansering av nya produkter, bland annat med MIDA integrerat
i Agilent Technologies nya patientövervakningssystem. Genom samarbete
med ett globalt företag kommer Ortivus teknologi och systemlösningar att
kunna ingå som delar i betydligt fler produkter och med större volymer.

Mobimed

Intäkter från Mobimed förväntas öka under de kommande åren då sjukvården
ställer ökade krav på tidig behandling av akuta sjukdomstillstånd som
exempelvis trombolys- behandling vid hjärtinfarkt samt krav på
förbättrad dokumentation, uppföljning, informationsintegrering och
kvalitetssäkring. Mobimed i ambulans ger de nödvändiga förutsättningarna
för att inleda tidig behandling på distans. Det ger datoriserad
hantering av patientdata, observationer samt kvalificerade möjligheter
till efterbearbetning och integrering av patientrelaterad information.

Erfarenheterna är mycket positiva från samtliga referensanläggningar,
vilket bör leda till ytterligare kommersiella beställningar under året.
Diskussioner med blivande distributörer i de europeiska länder där
Ortivus för närvarande saknar representation, kommer att intensifieras i
samband med att en ny generation Mobimed lanseras under sommaren.
Försäljningen kommer även att öka genom tecknande av service-,
utbildnings- och uppgraderingsavtal med landsting som har Mobimed
installerat i sina ambulanser och lansering av Mobimed på nya marknader.

Förvärvet av Sweet

Ortivus förvärvade den 1 januari 2001 det amerikanska bolaget Sweet, som
är marknadsledande i USA av administrativa program för ambulanssjukvård.
Sweets befintliga sälj- och serviceorganisation samt kundbas om 1.700
kunder över hela USA bereder vägen för introduktionen av Mobimed på den
amerikanska marknaden. Försäljningen av Sweets program har utvecklats
mycket positivt under perioden.

Biosaca

Biosaca kommer att relanseras under våren år 2001. Försäljningen av
Biosaca förväntas öka betydligt under kommande år som ett resultat av
nuvarande satsningar på att uppgradera mjukvaran till Biosaca samt bygga
upp marknadsföringen av Biosaca.

Koncernen

Styrelsen står fast vid tidigare lämnat prognos om en kraftig
försäljningsökning samtidigt som resultatet förväntas bli betydligt
bättre än för år 2000.

Ortivus AB kombinerar IT och telekommunikation inom medicinsk-tekniska
tillämpningar. Företaget utvecklar, tillverkar och marknadsför system
och komponenter som räddar liv och övervakar patienters hälsa i
ambulanser, på sjukhus och i hemmet. Viktigaste verksamhetsområdena är
Patient Informatik och beslutsstöd inom akut hjärtsjukdom, pre-hospital
sjukvård samt analys och stöd vid utredningar av sömnstörningar,
epilepsi och andra neurologiska tillstånd. Ortivus AB startades 1985 i
Sverige, förutom dotterbolaget Biosys är dotterbolag etablerade i
Storbritannien och USA. I januari 2001 förvärvades Amerikanska
dotterbolaget Sweet Computer Services, Inc. som är marknadsledande i USA
av administrativa program för ambulanssjukvård. År 2000 var omsättningen
67 miljoner kronor. Antalet anställda är ca 110 personer.

Sedan januari 1997 är Ortivus AB noterat på OM Stockholmsbörsens O-
lista.

Ortivus AB

P.O. Box 513, SE-183 25 TÄBY,+46 (0)8 446 45 00, ortivusflytt19.wpengine.com,
info@ortivus.se

————————————————————
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2001/04/27/20010427BIT00620/bit0001.doc Hela rapporten
http://www.bit.se/bitonline/2001/04/27/20010427BIT00620/bit0001.pdf Hela rapporten