Ortivus AB förstärker det egna kapitalet genom en företrädesemission om ca 22,8 miljoner kronor

Företrädesemission

 

  • Styrelsen har föreslagit att den kommande årsstämman den 28 april 2017 beslutar om genomförande av en företrädesemission omfattande högst 10 381 594 nya B-aktier.
  • Teckningskursen är bestämd till 2,20 kronor per ny B-aktie.
  • Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen skall vara den 22 maj 2017.
  • Teckningsperioden infaller under perioden 30 maj 2017 till och med den 15 juni 2017.
  • Rätten att delta i företrädesemissionen skall tillkomma bolagets aktieägare, varvid två befintliga aktier (oavsett aktieslag) skall medföra rätt att teckna en ny B-aktie.

Garanti

Bolagets huvudaktieägare Ponderus Invest AB har meddelat att man avser att teckna sin andel av företrädesemissionen och därutöver garantera att nyemissionen blir fulltecknad. Denna garanti gäller under förutsättning att Aktiemarknadsnämnden beviljar Ponderus Invest AB dispens från budplikt.

Motiv

 

Bolaget har utvecklat en ny affärsplan som syftar till att bredda basen för verksamheten genom geografisk expansion och nya produkterbjudanden. För detta krävs ytterligare kapital, vilket är det huvudsakliga skälet till emissionen. En stärkt finansiell ställning ger också goda möjligheter att vinna nya stora affärer.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen

22 maj 2017                                   Avstämningsdag för deltagande i företrädesemission
30 maj – 15 juni 2017                 Teckningsperiod för deltagande i företrädesemissionen
20 juni 2017                                   Preliminärt utfall av företrädesemissionen offentliggörs
Ortivus förbehåller sig rätten att förlänga teckningsperioden, liksom senarelägga tidpunkten för utfallsredovisning.

Övriga villkor för företrädesemissionen framgår av kallelsen till årsstämman 2017 som offentliggörs samtidigt med detta pressmeddelande och finns att tillgå på Bolagets hemsida. Information om garant och tecknings- förbindelser samt styrelsens fullständiga förslag till företrädesemissionen kommer att kommuniceras i god tid före årsstämman.

Bolagets årsredovisning för 2016 offentliggjordes den 28 mars 2017 och finns att tillgå på bolagets hemsida. 

Danderyd, 29 mars 2017

Ortivus AB (publ) 

 

Vid frågor kontakta:

Staffan Eriksson                                                                                    Crister Stjernfeldt                           

VD                                                                                                         Styrelseordförande
Ortivus AB                                                                                             Ortivus AB

070-339 56 36                                                                                       073-398 00 04