Kommuniké från Ortivus ABs (publ) ordinarie bolagsstämma den 25 mars 2004

Kommuniké från Ortivus ABs (publ) ordinarie bolagsstämma
den 25 mars 2004

Vid stämman beslutades:

– att fastställa resultat- och balansräkning i moderbolag och koncern
för verksamhetsåret 2003.

– att någon utdelning inte skulle ske och att till bolagsstämmans
förfogande stående medel om 40.102.770 kronor, efter avräkning av årets
förlust om kronor 1.407.070, skulle
balanseras i ny räkning.

– Advokat Otto Rydbeck, särskild granskare enligt beslut av
bolagsstämman i bolaget den 28 april 2003, lämnade redogörelse för sitt
granskningsuppdrag.

– att ansvarsfrihet beviljades åt styrelsen och verkställande
direktören.

– att antalet styrelseledamöter skall öka från sex till sju ledamöter
utan suppleanter.

– att omvälja styrelseledamöterna;

Akbar Seddigh
Jack Forsgren
Egon Jonsson
Rolf Lydahl
Lennart Ribohn
Jan Würtz

-samt nyvälja följande ledamot till styrelsen,

Yvonne Mårtensson

Yvonne Mårtensson har sedan slutet av 1970-talet varit verksam i ledande
befattningar i företag med marknadsföring av medicintekniska produkter
och analysinstrument både i Sverige och USA, för närvarande som VD för
CellaVision AB.

– att till ordinarie revisor välja: Helene Willberg, Aukt.rev. KPMG samt
till revisorssuppleant välja Joakim Thilstedt, Aukt.rev. KPMG för tiden
intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls 2008.

– att till nomineringskommittén omvälja Akbar Seddigh, Johan Ågren Banco
Fonder och Sture Hedlund; samt nyvälja Caroline af Ugglas Skandia Liv.

– att, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att
besluta om nyemission av aktier genom utgivande av högst 700.000 B-
aktier varigenom aktiekapitalet kan ökas med högst 3.500.000 kronor.
Aktierna skall endast kunna tecknas genom tillskott av apport-egendom.
Bemyndigandet skall gälla längst intill nästa ordinarie bolagsstämma.

Vid konstituerande styrelsemöte efter bolagsstämman beslöt styrelsen att
omvälja Akbar Seddigh som styrelsens ordförande.

Ortivus AB (publ)
Styrelsen

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/26/20040326BIT00100/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/26/20040326BIT00100/wkr0002.pdf