Kommuniké från Ortivus ABs (publ) ordinarie bolagsstämma den 18 mars 2005

Vid stämman beslutades:

– att fastställa resultat- och balansräkning i moderbolag och koncern för verksamhetsåret 2004.

– att någon utdelning inte skulle ske och att till bolagsstämmans förfogande stående medel kronor 19 640 597, efter tillägg av årets vinst om 12.282.125 kronor, balanseras i ny räkning.

– att ansvarsfrihet beviljades åt styrelsen och verkställande direktörerna.

– att antalet styrelseledamöter skall bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

– att arvode för styrelsen skall utgå med sammanlagt 700.000 kronor till de styrelseledamöter, som inte erhåller lön från bolaget, att fördelas enligt styrelsens bestämmande, samt att revisorsarvode skall utgå enligt löpande räkning.

– att omvälja styrelseledamöterna;
Akbar Seddigh
Jack Forsgren
Lennart Ribohn
Jan Würtz
Yvonne Mårtensson

– samt nyvälja följande ledamot till styrelsen,
Laurent Leksell, Verkställande direktör Elekta AB

– att till nomineringskommittén omvälja Sture Hedlund (sammankallande ledamot), Akbar Seddigh, Johan Ågren Banco Fonder och Caroline af Ugglas Skandia Liv.

– att, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier genom utgivande av högst 700.000 B-aktier varigenom aktiekapitalet kan ökas med högst 3.500.000 kronor. Aktierna skall endast kunna tecknas genom tillskott av apport-egendom. Bemyndigandet skall gälla längst intill nästa ordinarie bolagsstämma.

– att, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier.

– att, i enlighet med styrelsens förslag, antagande av Ortivus AB 2005 Share Unit Plan, innefattande godkännande av hur optionsrätterna skall förfogas inom ramen för personaloptionsprogrammet samt upptagande av förlagslån genom emission av skuldebrev förenade med högst 221.667 avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier av serie B.

Vid konstituerande styrelsemöte efter bolagsstämman beslöt styrelsen att omvälja Akbar Seddigh som styrelsens ordförande.

Ortivus AB (publ)
Styrelsen