Kommuniké från Ortivus AB (publ) extra bolagsstämma den 12 maj 2017

Aktieägarna i Ortivus AB (publ) höll idag den 12 maj 2017 extra bolagsstämma i Danderyd. Här följer ett sammandrag av det beslut som fattades på stämman.

 

Stämman beslutade enhälligt att, i enlighet med styrelsens förslag genomföra en till 100 % säkerhetsställd nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare innefattande bl.a följande villkor:

 

  • Företrädesemissionen omfattarar emission av högst 10 381 593 aktier varav högst 554 227 st nya A-aktier och högst 9 827 366 st nya B-aktier.
  • Rätten att delta i företrädesemissionen skall tillkomma bolagets aktieägare, varvid två befintliga A-aktier ger rätt att teckna en (1) A-aktie och två befintliga B-aktier ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie.
  • Teckningskursen för de aktier som emitteras är bestämd till 2,20 kronor till följd att emissionslikviden före emissionskostnader kommer att uppgå till cirka 22,8 MSEK
  • Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen skall vara den 22 maj 2017.
  • Teckningsperioden infaller under perioden 30 maj 2017 till och med den 15 juni 2017 .
  • Bolagets huvudaktieägare Ponderus Invest AB har meddelat att man avser att teckna sin andel av företrädesemissionen och därutöver garantera att nyemissionen blir fulltecknad, vilken garanti dock är villkorad av att Aktiemarknadsnämnden beviljar Ponderus Invest AB dispens från eventuell budplikt i den mån sådan skulle uppkomma till följd av den ställda garantin.