Kommuniké från Ortivus AB (publ) årsstämma den 6 maj 2009

Årsredovisning
Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse lades fram och resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen fastställdes.

Ansvarsfrihet
Stämman beslutade att lämna ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktö-rerna.

Arvoden
Styrelsearvodet fastställdes till sammanlagt 1.470.000 kronor att fördelas med 750.000 kronor till ordföranden, med 160.000 kronor vardera till övriga ledamöter i styrelsen, samt med 80.000 kronor för utskottsarbete i det Revisionsutskott som kan komma att inrättas av styrelsen, att för-delas med högst 40.000 kronor per ledamot beroende på antalet ledamöter och roll i Revisions-utskottet. Arvodet till revisorerna fastställdes att utgå enligt skälig kostnadsräkning.

Styrelse
Stämman beslutade om omval av Jon Risfelt, Anna Söderblom, Peter Edwall, Annemarie Gard-shol och Crister Stjernfelt. Jon Risfelt omvaldes till styrelsens ordförande. Det noterades att sty-relseledamoten Laurent Leksell hade avböjt omval.

Valberedning
Stämman beslutade att en valberedning skall inrättas inför nästa års årsstämma enligt samma principer som föregående år, bl.a. genom att bolagets tre största aktieägare utser var sin repre-sentant, som tillsammans med styrelsens ordförande skall utgöra valberedning. Valberedning-ens sammansättning skall kommuniceras senast sex månader före årsstämman 2010.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman antog de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till verkställande direktören och övriga befattningshavare som ingår i koncernledningen.

Ny bolagsordning
Beslut fattades om villkorad ändring av lydelse i Bolagsordningen på grund av en kommande ändring i Aktiebolagslagen gällande bestämmelse om tillvägagångssättet för kallelse till bolags-stämma.

Bemyndigande att fatta beslut om nyemission
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission genom att utge aktier, konvertibler och/eller teckningsoptio-ner omfattande en aktiekapitalsökning om högst 11.000.000 kronor motsvarande högst 2.200.000 nya aktier.

Anförande av verkställande direktören
I sitt anförande kommenterade Ortivus AB:s VD Jan B Andersson utvecklingen under verksam-hetsåret 2008 samt Q1 2009.

För ytterligare information kontakta:

Jan B Andersson, VD, tel. +46 8 446 45 00, +46 705 294 741
Jon Risfelt, styrelsens ordförande, tel. +46 734 34 33 32

eller se ortivusflytt19.wpengine.com

Ortivus AB (publ)
Styrelsen