Kommuniké från Ortivus AB (publ) årsstämma den 3 maj 2010

Årsredovisning
Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse lades fram och resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen fastställdes.

Ansvarsfrihet
Stämman beslutade att lämna ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktö-ren.

Arvoden
Styrelsearvodet fastställdes till sammanlagt 1.190.000 kronor att fördelas med 550.000 kronor till ordföranden och med 160.000 kronor vardera till övriga ledamöter i styrelsen som inte är an-ställda i bolaget. Arvodet till revisorerna fastställdes att utgå enligt skälig kostnadsräkning.

Styrelse
Stämman beslutade om omval av Jon Risfelt, Anna Söderblom, Peter Edwall, Annemarie Gard-shol och Christer Stjernfelt. Jon Risfelt omvaldes till styrelsens ordförande.

Valberedning
Stämman beslutade att en valberedning skall inrättas inför nästa års årsstämma enligt samma principer som föregående år, bl.a. genom att bolagets tre största aktieägare utser var sin repre-sentant, som tillsammans med styrelsens ordförande skall utgöra valberedning. Valberedning-ens sammansättning skall kommuniceras senast sex månader före årsstämman 2011.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman antog de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till verkställande direktören och övriga befattningshavare som ingår i koncernledningen.

Utsläckning av teckningsoptioner och utgivande av nya teckningsoptioner
Stämman beslutade om utsläckning av 350.000 tidigare utgivna teckningsoptioner samt utgi-vande av 350.000 nya teckningsoptioner att ersätta de utsläckta. De nya teckningsoptionerna har fått ändrad löptid och ändrad tid för utbyte mot aktier.
Vidare beslutades om utgivande av 400.000 nya teckningsoptioner som via dotterbolag ska överlåtas till bolagets VD och andra ledande befattningshavare.

Anförande av verkställande direktören
I sitt anförande kommenterade Ortivus AB:s VD Jan B Andersson utvecklingen under verksam-hetsåret 2009 samt Q1 2010.