Kallelse till årsstämma i Ortivus AB (publ) den 5 maj 2008

Aktieägarna i Ortivus AB (publ), 556259-1205, kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2008 kl. 1500 i Spårvägshallarna (Konfe-rens), Birger Jarlsgatan 57 A i Stockholm.

Rätt att deltaga på stämman
Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall:
– dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast måndagen den 28 april 2008
– dels ha anmält sig hos bolaget under adress Ortivus AB, Box 713, 183 17 Danderyd, per telefon 08-446 45 00, per telefax
08-446 45 19 eller per e-post till info@ortivus.com senast fredagen den 2 maj 2008 kl. 16.00.
Vid anmälan bör namn, person-, organisationsnummer, registrerat aktieinnehav, ev ombud eller biträden (högst två) samt kontaktuppgifter uppges. Ombud för aktieägare skall medtaga fullmakt i original till årsstämman. Exempel på fullmaktsformulär, se bolagets hemsida ortivusflytt19.wpengine.com. Företrädare för juridisk person skall medtaga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis, fullmakt m.m.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta påårsstämman. Aktieägare som önskar sådan registrering måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 28 april 2008.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. a) Anförande av verkställande direktören
b) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Valberedningens redogörelse för sitt arbete.
10. a) Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
b) Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
12. a) Val av styrelse och styrelseordförande.
b) Val av revisor och revisorssuppleant.
13. Beslut om principer för utseende av valberedning.
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission.
16. Beslut om utsläckning av teckningsoptioner innehavda av Ortivus ABs dotterbolag.
17. Övriga ärenden.
18. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag

Punkt 8 b); Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas till aktieägarna.

Punkt 14; Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att i huvudsak motsvarande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som godkändes vid årsstämman 2007, skall godkännas av årsstämman 2008 för tiden intill slutet av årsstämman 2009. Styrelsens fullständiga förslag finns tillgänglig på bolagets hemsida ortivusflytt19.wpengine.com.

Punkt 15; Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
Styrelsens förslag innebär att bolagsstämman fattar beslut om bemyndi-gande för styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom emission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner innebärande att bolagets aktiekapital kan komma att ökas med sammanlagt högst 11.000.000 kronor motsva-rande högst 2.200.000 st B-aktier. Avvikelse skall därvid kunna ske från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning för tecknade aktier skall kunna ske genom apport eller kvittning eller eljest vara förenade med villkor. Bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis skall utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer detta att motsvara en utspädningseffekt om ca 9,6 %.

Punkt 16; Beslut om utsläckning av teckningsoptioner innehavda av Ortivus ABs dotterbolag
På årsstämma i bolaget den 18 mars 2005 respektive den 4 april 2006 beslutades, inom ramen för bolagets personaloptionsprogram, att ge ut sammanlagt 443.334 st teckningsoptioner. Ingen tilldelning har skett av teckningsoptionerna. Styrelsen har beslutat att avsluta personaloptions-programmet och föreslår därför att årsstämman beslutar om att utsläcka samtliga 443.334 st utestående teckningsoptioner som f.n. innehas av dotterbolaget Elementanalys-Analytica AB. Efter ett sådant beslut finns inga utestående teckningsoptioner i Ortivus AB.

Valberedningens förslag
Bolagets valberedning består av Sture Hedlund, Akbar Seddigh, Johan Ågren, Caroline Af Ugglas, Ragnhild Wiborg, Peter Edwall och Laurent Leksell. Valberedningens förslag till stämman beträffande punkten 2 och punkterna 10 -13 enligt ovanstående dagordning, kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida ortivusflytt19.wpengine.com.

Handlingar m.m.
Årsredovisning med revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag samt valberedningens redogörelse och fullständiga förslag kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor på Karlsrovägen 2 D i Danderyd samt på bolagets hemsida ortivusflytt19.wpengine.com senast 14 dagar före stämman. Kopia av ovanstående handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Per den 28 april 2008 uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 20.708.188 st, varav 1.108.455 st är A-aktier och 19.599.733 st är B-aktier, motsvarande totalt 30.684.283 röster.

Danderyd i april 2008
Ortivus AB (publ)
styrelsen