Delårsrapport januari-september

• Omsättningen uppgick till 120,3 (148,5) MSEK.
• Rörelseresultatet uppgick till –24,7 (–29,0) MSEK inklusive omstruktureringskostnader om -8,1 (-) MSEK
• Resultat efter skatt uppgick till –24,1 (–18,8) MSEK.
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,17 (–1,14) SEK.
• Ortivus inleder samarbete med TietoEnator.
• Ny koncernchef initierar verksamhetsöversyn med fokus på att förbättra kassaflödet.

SAMMANFATTNING AV TREDJE KVARTALET 2007
Walt Young, som ansvarat för bolagets Nordamerikaverksamhet sedan 1999, tillträdde som VD och koncernchef den 20 augusti 2007. Den nye VD’n har sedan dess tillsammans med ledningen huvudsakligen fokuserat på den svenska verksamheten. Den tidigare beslutade personalneddragningen har i stort sett avslutats under kvartalet, och verksamheten har anpassats efter den nya organisationen. En omfattande översyn av alla operativa processer pågår, med fokus på förbättring av kassaflödet.
I Sverige har framgången för CoroNet fortsatt, dels genom en order från Umeå Universitetssjukhus om 2,5 MSEK, dels genom ett tilldelningsbeslut avseende Köpings sjukhus.
Bolaget har intensifierat samarbeten med industriella partners för utvalda marknader, som till exempel et Medical Devices i Italien och Spanien. Genom en avsiktsförklaring inleddes ett samarbete med TietoEnator i september. Avsikten är att gemensamt erbjuda integrerade lösningar till sjukvården.
I England genomför NHS Connecting for Health tillsammans med dess service providers en omfattande översyn av projektet.
Marknadssituationen i Tyskland har stabiliserats, dock med fortsatt hård konkurrens. Thomas Pasold, med lång erfarenhet från ledande befattningar inom IT healthcare, tillträdde som VD för det tyska bolaget den 1 augusti 2007.
Verksamheten i Nordamerika uppvisar en fortsatt stabil tillväxt. En ny mjukvaruplattform är under utveckling, och lansering av de första applikationerna baserade på denna plattform väntas ske i slutet av året. Den nya plattformen möjliggör snabbare respons på ändrade kund- och marknadskrav, och är även en nödvändig förutsättning för en potentiell lansering av de nordamerikanska applikationerna i Europa.

Kommande finansiella rapporter
Bokslutskommuniké för 2007 publiceras den 19 februari 2007
Delårsrapport för kvartal 1 2008 publiceras den 5 maj 2008

För ytterligare information:
Akbar Seddigh, ordförande, telefon 08-446 45 00, eller E-post; förnamn.efternamn@ortivus.com
Per Bourn, CFO, telefon 08-446 45 00 alt. Mobil 0733-33 99 90, eller E-post; förnamn.efternamn@ortivus.com
Besök även ortivusflytt19.wpengine.com