Delårsrapport januari – september 2000 för Ortivus AB (publ)

Delårsrapport januari – september 2000 för Ortivus AB (publ)

Sammanfattning

* Ortivus har fått den hittills största beställningen i Sverige avseende
telemedicinskt system för patientövervakning i ambulanser. Den sammanlagda
orderstocken i Skandinavien motsvarar därmed system till 103 ambulanser
och 16 sjukhus. I Storbritannien har Ortivus UK fått två kommersiella
beställningar av Mobimed till sammanlagt 15 ambulanser och 2 sjukhus.

* Ortivus har kommit överens med Agilent Technologies (Hewlett-Packard)
om att teckna två avtal. Det ena avtalet innebär en förlängning av
nuvarande distributionsavtal för MIDA-teknologin. Det andra avtalet
innebär ett utökat industriellt samarbete mellan bolagen. Båda avtalen
avser en period om 5 år. Avtalen innehåller garanterade minimiersättningar
som ger Ortivus högre intäkter jämfört med nuläget. Avtalen är
slutförhandlade och beräknas bli undertecknade inom cirka 10 dagar. I
samband med avtalens undertecknande kommer Ortivus att återkalla sin
stämningsansökan mot Agilent Technologies.

* Ortivus har träffat en principöverenskommelse om att förvärva det
amerikanska bolaget Sweet Computer Services, Inc. (SCS). SCS är
marknadsledande i USA av administrativa program för ambulanssjukvård och
har en etablerad sälj- och serviceorganisation som har levererat system
och har serviceavtal med 1.700 kunder över hela USA.

* Ortivus dotterbolag Biosys AB har kommit överens om ett
utvecklingssamarbete med TRW, Inc. Detta innebär att TRW kommer att
finansiera delar av den fortsatta utvecklingen av slummervarningssystemet
Biodrow.

* Nettoomsättningen uppgick till MSEK 46,2 (59,1).

* Ortivuskoncernens resultat uppgick till MSEK -17,9 (7,1). Resultat före
avskrivningar av goodwill uppgick till MSEK – 11,9 (7,1).

Försäljning och Resultat
Bolagets intäkter uppgick till MSEK 46,2 (59,1). Av dessa utgjorde
försäljning (i huvudsak licensintäkter) till Agilent Technologies
(Hewlett-Packard) MSEK 36,2 (54,9) och egen försäljning MSEK 10,0 (4,2).
Resultatet efter skatt uppgick till MSEK -17,9 (7,1).

Resultatförsämringen förklaras av minskning av licensintäkter från Agilent
samt satsningar på att bygga upp dotterbolag i Storbritannien och USA.

Marknad MIDA
Under perioden har Agilent Technologies ökat sina beställningar av MIDA-
systemet. Värdet av dessa beställningar understiger dock minimigarantin.

Marknad Mobimed
Orderingången har varit mycket god.

I Sverige har under perioden Mobimed installerats i 33 ambulanser och 3
sjukhus. Kompletteringar har dessutom genomförts till tidigare gjorda
beställningar. Den sammanlagda orderstocken i Skandinavien motsvarar
system till 103 ambulanser och 16 sjukhus. I orderstocken ingår
beställning från Kronoberg läns landsting om system till
20 ambulanser och 2 sjukhus. Upphandlingar pågår för närvarande i 5
landsting varav en är en större upphandling.

Ortivus distributör i Norge har fått beställningar på Mobimed till 8
ambulanser och 3 sjukhus. För närvarande pågår en större upphandling.

I Finland har beställningar omfattande Mobimed till 2 ambulanser erhållits
och flera upphandlingar pågår.

I Storbritannien har Ortivus UK fått 2 kommersiella beställningar på
Mobimed till 15 ambulanser och 2 sjukhus. Dessa beställningar har
installerats. Ortivus UK deltar dessutom i flera upphandlingar vilket
förväntas ge fler order under andra fjärde kvartalet och nästa år.

Försäljningen av Mobimed förväntas öka betydligt under kommande år som ett
resultat av nuvarande satsningar på att bygga upp marknadsföringen av
Mobimed-systemet via dotterbolag samt nuvarande och nya distributörer.

Erfarenheter från referensanläggningar i Storbritannien, USA, Norge och
Finland är mycket positiva och Mobimed röner ett mycket stort intresse på
medicintekniska mässor.

Marknad Biosaca
Under perioden har Ortivus distributörer fått beställningar om 14 Biosaca-
enheter. Fem av dessa har levererats till kunder i Sverige och de övriga
har levererats till kunder i Europa och USA. Oxford Instruments har ändrat
sin inriktning och har därför upphört med att distribuera Biosaca. Det
pågår för närvarande uppgradering av mjukvaran till Biosaca för den
amerikanska marknaden. För övriga marknader har ett samarbete med Judex
A/S, Danmark inletts om mjukvara till Biosaca. Det innebär att Biosaca har
utvecklats till ett komplett system för sömnutredning i hemmet. Samarbetet
innebär dessutom tillgång till nya distributörer.

Försäljningen av Biosaca förväntas öka betydligt under kommande år som ett
resultat av nuvarande satsningar på att bygga upp marknadsföringen av
Biosaca.

Organisation och verksamhetsutveckling
Under perioden har Biosys och Ortivus integrerat sina verksamheter. Biosys
VD lämnade bolaget den 12 oktober 2000. Det operativa arbetet har förts
över till moderbolagets organisation. Utvecklingsarbetet är fokuserat på
att ta fram en gemensam teknisk plattform för den kommande
produktportföljen.

Under perioden har Ortivus ökat sitt fokus på marknadsföring och
försäljning av Mobimed och Biosaca. Antalet beställningar och intäkterna
kommer fortsätta att öka under innevarande och nästa år. Arbete pågår med
att finna lämpliga samarbetspartners för distribution av Biosaca och
Mobimed på utvalda marknader där företaget idag inte är representerat.

Samarbetet med Agilent Technologies har påbörjats under hösten och kommer
att intensifieras nästa år med lansering av nya produkter redan under år
2001.

Utvecklingsarbete pågår med att ta fram nästa generations system för
Patient Informatik vilket beräknas lanseras under våren 2001. Uppgradering
och anpassning av Mobimed-systemet görs för nya och existerande marknader
och kunder. Utvecklingsarbete pågår också med att uppgradera mjukvaran
till Biosaca vilket beräknas öka försäljningen under resten av året.

Biohome är ett utvecklingsprojekt inom vilket ett samarbete drivs med Umeå
kommun, Västerbottens Landsting, Umeå Universitet och Telia. Detta projekt
förväntas kunna ge betydande intäkter för företaget på sikt.

Projektet Biodrow drivs i dotterbolaget Biosys. En överenskommelse har
gjorts med det amerikanska bolaget TRW, Inc. Bolaget är ett av de ledande
inom säkerhetssystem för fordonsindustrin. Samarbetet innebär att TRW
finansierar delar av det fortsatta utvecklingsarbetet. Tillsammans med TRW
kommer Biodrow att marknadsföras till kunder inom fordonsindustrin. Många
företag har redan visa stort intresse för konceptet.

Under perioden har Ortivus tillsammans med tre forskare vid Uppsala
universitet inlett ett projekt för att utveckla ett integrerat
datorbaserat beslutsstödsystem för tidig diagnos, prognos och behandling
av patienter med misstänkt hjärtinfarkt.

Överenskommelse med Agilent Technologies (Hewlett-Packard)
Ortivus har kommit överens med Agilent Technologies om att teckna två
avtal. Det ena avtalet innebär en förlängning av nuvarande
distributionsavtal för MIDA-teknologin. Det andra innebär ett utökat
industriellt samarbete mellan bolagen. Båda avtalen avser en period om 5
år. De är slutförhandlade och beräknas bli undertecknade inom cirka 10
dagar. Avtalen innehåller garanterade minimiersättningar som ger Ortivus
högre intäkter jämfört med nuläget. I samband med avtalens undertecknande
kommer Ortivus att återkalla sin stämningsansökan mot Agilent
Technologies.

En förlängning av marknadsavtalet innebär att Ortivus redan på kort sikt
får en bättre intäktspotential för befintliga produkter. Samtidigt innebär
ett avtal om ett bredare industriellt samarbete en stor potential för
framtida system och produkter. Genom samarbete med ett globalt företag
kommer Ortivus teknologi och systemlösningar att kunna ingå som delar i
betydligt fler produkter och med större volymer.

Det kommande industriella samarbetet har påbörjats. Det innebär att
gemensamma projekt har identifierats och håller på utvärderats. Samarbetet
med Agilent har således intensifierats och förväntas redan under nästa år
resultera i lansering av nya produkter, bland annat med MIDA integrerat i
Agilents nya övervakningssystem.

Utvecklingskostnader
Utvecklingskostnaderna uppgick under perioden till MSEK 21,5 (20,2 exkl.
Biosys AB), inklusive avskrivningar på tidigare aktiverade kostnader
exklusive avskrivningar för goodwill. Någon ytterligare aktivering av
utvecklingskostnader har ej skett under perioden.

Investeringar
Investeringar uppgick till MSEK 5,2 (3,3).

Moderbolagets resultat
Moderbolagets resultat efter finansiella poster och skatter uppgick till
MSEK -6,9 (16,1) varav MSEK -6,0 (0,0) är hänförliga till nedskrivning av
aktier i dotterbolag motsvarande goodwillavskrivning i koncernen.

Likviditet och finansiering
Koncernens likvida medel uppgick den 30 september 2000 till MSEK 119,5
(139,7). Räntebärande skulder uppgick till MSEK 1,3 (1,3).
Skuldsättningsgraden uppgick till 1% (1%). Koncernens finansnetto uppgick
till MSEK 4,2 (3,3).

Större delen av nettoflödet i US dollar terminssäkrades under första
halvåret. Därefter har ingen terminssäkring gjorts. Om terminssäkring inte
hade gjorts hade det redovisade resultatet varit MSEK 0,1 högre.

Framtiden
Överenskommelsen med Agilent Technologies innebär möjlighet till ökad
försäljning av MIDA samt distribution av Ortivus övriga produkter.
Lansering av nästa generations system för Patient Informatik och MIDA
beräknas starta under våren 2001. Systemet kommer också att introduceras
på nya marknader.

Sweet Computer Services (SCS) och Ortivus är verksamma inom samma
kundsegment och företagens produkter kompletterar varandra. Genom det
planerade förvärvet av SCS kommer Ortivus att kunna leverera kompletta
informationssystem till den amerikanska akutsjukvården. Det vill säga
system som hanterar såväl kliniska data om patientens hälsotillstånd som
administrativa rutiner kring patienten. Med fakturerings-, utlarmnings-
och patientdatasystem adderade till Mobimeds kliniska funktioner kan nu en
produkt tas fram som erbjuder en komplett uppsättning av ambulansens
nödvändiga informationssystem. Medan behovet av Mobimeds nydanande system
av klinisk kommunikation blir alltmer uppenbar inom amerikansk sjukvård,
är behovet av SCS tre system redan väl etablerat. SCS befintliga sälj- och
serviceorganisation samt kundbas om 1.700 kunder över hela USA bereder
således vägen för introduktionen av Mobimed-systemet på den amerikanska
marknaden.

Försäljning av Mobimed-system förväntas öka under de kommande åren då
sjukvården ställer ökade krav på tidigt trombolysbehandling. Mobimed-
system i ambulans ger förutsättningar för att inleda tidig
trombolysbehandling på distans. Ökningen kommer dels från försäljning,
underhåll och uppgradering av Mobimed-system på befintliga marknader dels
genom att introducera Mobimed på nya marknader.

Lansering av nästa generations Biosaca påbörjas under det första halvåret
2001. Biohomeprojektet innebär att Ortivus positionerar sig som ett
ledande företag inom vård och behandling på distans, vilket är ett nytt
marknadssegment med betydande försäljningspotential på sikt.

Samarbetet med TRW skapar förutsättningar för ett nytt affärsområde med en
betydande försäljningspotential till bland annat fordonsindustrin.

Resultatet före goodwillavskrivning för år 2000 förväntas bli i paritet
med det samlade resultatet för Ortivus och Biosys föregående år.

Ortivus AB kombinerar IT och telekommunikation inom medicinsktekniska
tillämpningar. Företaget utvecklar, tillverkar och marknadsför system och
komponenter som räddar liv och övervakar patienters hälsa i ambulanser, på
sjukhus och i hemmet. Viktigaste verksamhetsområdena är patient-informatik
och beslutsstöd inom akut hjärtsjukdom, pre-hospital sjukvård samt analys
och stöd vid utredningar av sömnstörningar, epilepsi och andra
neurologiska tillstånd. Ortivus AB startades 1985 i Sverige, förutom
dotterbolaget Biosys är dotterbolag etablerade i Storbritannien och USA.

Ortivus aktien är noterade på OM Stockholmsbörsens O-lista.

————————————————————
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT00890/bit0001.doc Hela rapporten
http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT00890/bit0002.pdf Hela rapporten