Delårsrapport januari − juni 2010*)

  • Nettoomsättningen uppgick under kvartalet till 13,9 (6,6) MSEK och för perioden januari till juni till 24,0 (12,5) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick under kvartalet till -9,6 (−9,5) MSEK och för perioden januari till juni till -17,9 (-19,7) MSEK.  Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader uppgick under kvartalet till -7,3 (-9,5) MSEK och för perioden januari till juni till -14,9 (-19,7) MSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick under kvartalet till -10,9 (-4,2) MSEK och för perioden januari till juni till -11,1 (-9,8) MSEK.
  • Kassaflödet under kvartalet uppgick till -4,6 (-5,6) MSEK och soliditeten per 30 juni uppgick till 85% (57%).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning under kvartalet uppgick till −0,45 (−0,46) SEK och för perioden januari till juni till -0,87 (-0,97).
  • Under perioden avyttrades de nordamerikanska dotterbolagen. Nettoomsättningen från den avvecklade verksamheten uppgick under perioden till 10,2 MSEK. Avyttringen av de nordamerikanska bolagen beräknas netto efter transaktionskostnader tillföra Ortivus cirka 77 MSEK. Bolaget är efter transaktionen skuldfritt och har efter halvårsskiftet likvida medel om 46,1 MSEK.
  • Ortivus fick under andra kvartalet en order värd 4,5 MSEK från Västerås lasarett på Ortivus övervakningssystem CoroNet.

 *)  Samtlig rapportering i denna delårsrapport avser endast kvarvarande verksamheter, dvs efter försäljningen av den nordamerikanska verksamheten, såvida ingenting annat uppges. 

 

VD har ordet
Det är glädjande att konstatera att omsättningen i andra kvartalet ökade från 6,6 MSEK till 13,9 MSEK, detta huvudsakligen som en följd av MobiMed-leveranser till kunder i UK, Västra Götalands Sjukvårdsregion samt att vår partner i Spanien, Dextro, skapat nya affärer.  Ackumulerad omsättning under första halvåret ökade från 12,5 MSEK till 24,0 MSEK.  Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader för andra kvartalet förbättrades 2,2 MSEK jämfört med föregående år till -7,3 MSEK.  Det ackumulerade rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader för första halvåret förbättrades med 4,8 MSEK till -14,9 MSEK. 

Den tidigare fastställda strategin att fokusera på kärnverksamheten kvarstår. Under det första halvåret avyttrades den nordamerikanska verksamheten.  Detta var ett viktigt steg i vår strategi att renodla Ortivus kärnverksamhet för att kunna växa i de europeiska marknader vi valt att fokusera på och skapa en finansiellt stabil plattform för bolaget.  Vårt erbjudande av mobila beslutsstöd för ambulansverksamheter är fortsatt eftertraktat, och vi ser nu ökande krav på mobilitet även för de kliniska beslutsstöd som finns inom sjukhusets väggar. Det öppnar upp för nya affärsmöjligheter för Ortivus produkter på t.ex. akutmottagningar. För att anpassa vår organisation till en bredare marknad och ett huvudsakligt fokus på hemmamarknaden Norden, har vi under perioden tagit omstruktureringskostnader av engångskaraktär på totalt 3,0 MSEK. 

Övervakningssystemet CoroNet har uppgraderats för att möta trenden mot ökad mobilitet av personal och patienter inom sjukhuset. Detta öppnar för användning av vårt erbjudande även utanför avdelningar som specialiserat sig på att behandla hjärtsjuka patienter. Sjukvården anpassar sina lokaler och resurser för att uppfylla målet att vårda patienter till rätt vårdnivå och till god ekonomi och mobila lösningar från Ortivus bidrar i det arbetet. Men även på högspecialiserade PCI-lab (ballongvidgningslaboratorium) gör nu CoroNet arbetet ännu smidigare under operation av hjärtpatienter. 

Samarbetet med et Medical Devices SpA baserat i Italien intensifierades under kvartalet där
et Medical lanserade nästa generations övervakningssystem Cardioline Coronet för distribution i utvalda länder. Västerås Lasarett lade under kvartalet en order värd 4,5 MSEK på Ortivus övervakningssystem CoroNet och Örebro valde att uppgradera sitt PCI-lab till modernt CoroNet snitt. 

Arbetet med att skapa en framtidssäker programvara fortsätter och ytterligare landsting har tecknat Software Assurance avtal för att kunna tillgodogöra sig ny funktionalitet.  Vi fortsätter därmed att bygga en allt större bas av återkommande intäkter.

Arbetet med att utöka den stora installerade basen av MobiMed i UK är fortsatt viktigt för Ortivus och våra befintliga kunder har kompletterat med ytterligare MobiMed under perioden.  Den ekonomiska och politiska situationen i UK har skapat en viss osäkerhet när det gäller framtida investeringar inom områden som påverkar Ortivus.  Vi är dock övertygade om behovet av mobila lösningar och avser att fortsätta bygga på den kundbas och närvaro vi har i marknaden. 

MobiMed som tidigare enbart adresserat ambulansverksamheter kommer nu även att stödja mobilt kliniskt arbete inne på akutmottagningar. På den nationella kongressen FLISA i september visar vi för den svenska ambulanssjukvården hur Ortivus bidrar till att samarbetet mellan ambulans och akuten förbättras.

 Jan B Andersson
CEO 

12 augusti 2010

 

För ytterligare information
Jan B Andersson, CEO,  telefon 08-446 45 00 eller e-post: treinitialer@ortivus.com
Magnus Nordgren, CFO, telefon 08-446 45 00 eller e-post: förnamn.efternamn@ortivus.com

Ortivus erbjuder unika lösningar genom att kombinera expertkunnande inom wireless, IT och det medicintekniska området med klinisk kompetens. Ortivus lösningar säkerställer att patienten får tillgång till rätt medicinsk behandling och kompetens omedelbart under hela vårdprocessen. Detta resulterar i bättre medicinskt utfall såväl som förbättrad effektivitet för hela vårdsystemet. 

FAKTA OM ORTIVUS
Ortivus är ett noterat bolag på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista, och etablerades 1985. Bolaget är baserat i Danderyd, Sverige. Ortivus har ca 30 anställda i Sverige och Storbritannien. Mer än 1 000 ambulanser och 500 vårdplatser på akutsjukhus är utrustade med Ortivus lösningar.