Delårsrapport för Ortivus (publ) januari – september 2018

Ortivus säljer MobiMed Journal för 63 nya ambulanser till South Western Ambulance Service Trust i Storbritannien 

JULI – SEPTEMBER 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 13,3 (11,8) MSEK.
 • EBITDA uppgick till 0,5 (-1,1) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,9 (-3,7) MSEK, inkl. 1,0 MSEK i engångskostnad.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1,0 (-3,8) MSEK.
 • Resultatet efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,03 (-0,12) SEK.

JANUARI – SEPTEMBER 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 37,9 (41,6) MSEK.
 • EBITDA uppgick till -2,7 (-1,0) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -9,1 (-8,5) MSEK, inkl. 1,0 MSEK i engångskostnad.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -9,5 (-9,5) MSEK.
 • Resultatet efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,30 (-037) SEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • South Western Ambulance Service Trust beställer journalsystem för 63 nya ambulanser.
 • Region Jämtland-Härjedalen journalsystem installerat.
 • Vd Staffan Eriksson entledigad och Lars Höst, Ortivus CFO, utsedd till tillförordnad vd.
KONCERNEN I SAMMANDRAG (*) jul-sep2018 jul-sep2017 jan-sep2018 jan-sep2017 jan-dec2017
Nettoomsättning, KSEK 13 253 11 772 37 852 41 569 58 799
Bruttomarginal 52% 42% 46% 50% 51%
Rörelsemarginal, exkl. engångskostnader 1% -31% -21% -18% -16%
EBITDA, KSEK -536 -1 149 -2 656 -1 000 -387
Resultat per aktie, SEK -0,03 -0,12 -0,30 -0,37 -0,43
Genomsnittligt antal aktier för perioden, tusental 31 145 31 145 31 145 25 738 27 090
Medelantal anställda 19 22 20 21 22
Investeringar (materiella anläggningstillgångar), KSEK 14 0 255 350 5 811
Investeringar (utvecklingskostnader och licenser), KSEK 364 0 482 0 0
Avskrivningar, KSEK 1 480 2 516 6 469 7 528 10 061
2018-09-30 2017-09-30 2016-09-30 2017-12-31 2016-12-31
Soliditet 20% 47% 7% 45% 11%
Skuldsättningsgrad, ggr 3,96 1,14 13,54 1,22 8,05
Eget kapital per aktie, SEK 0,20 0,57 0,20 0,50 0,25
Antal aktier vid periodens slut, tusental 31 145 31 145 20 763 31 145 20 763
(*) För underlag till siffrorna, se ”Definition av koncernens nyckeltal”.

Kort om Ortivus

Ortivus är ett medicinteknikföretag som grundades 1985 utifrån kliniska kunskaper inom kardiologi. Bolaget har sitt huvudkontor i Danderyd utanför Stockholm och är sedan 1998 etablerad genom eget dotterbolag i Storbritannien. Ortivus är idag en ledande leverantör av mobila digitala lösningar för pre-hospitala vårdgivare på sina marknader i Sverige och Storbritannien.

Genom den egenutvecklade modulbaserade teknikplattformen, MobiMed, erbjuder Ortivus sina kunder MobiMed Monitorering – realtidsövervakning av patienter i den pre-hospitala sjukvården – och MobiMed Journal – ett beslutsstödssystem för bland annat triagering som i realtid kan integreras mot sjukvårdens egna administrativa vårdsystem och mot externa patientsystem. Ortivus lösningar är certifierade enligt tre ISO-standarder och är CE-märkta enligt Medical Device Directive.

Ortivus erbjuder sina kunder patientsäkra, användarvänliga och kostnadseffektiva beslutsstödsystem i realtid. Våra lösningar räddar liv och minskar lidande och används idag av mer än 5 000 ambulans-sjukvårdare i över 1 700 akutfordon och hanterar över 100 000 patienter varje månad.

VD har ordet

Stort intresse för Ortivus lösningar – hög marknadsaktivitet

Det tredje kvartalet 2018, mitt första kvartal som tillförordnad vd, har varit intensivt, med en fortsatt hög marknadsaktivitet och ett stort intresse för våra lösningar. Det är tydligt att den digitalisering som akutsjukvården sedan länge behövt börjar ta fart. Det är främst en följd av stora behov hos ambulansvårdgivare och mobila läkarteam att effektivisera sina akuta vårdinsatser och därmed bidra till att reducera allt längre vårdköer.

Skillnaden i marknadsaktivitet är avsevärd jämfört med för bara ett år sedan, med ökande förfrågningar om våra lösningar från befintliga och potentiella kunder. Samtidigt har vi ökat vår marknadsnärvaro i samband med olika branschmässor. Det är offensiva satsningar som vi behöver och ska göra, och som under kvartalet fortsatt att belasta vårt resultat.

För att möta och dra nytta av utvecklingen arbetar Ortivus på flera sätt. Vi har tagit fram en ny strategisk plan och vi genomför förändringar för att effektivisera verksamheten och ytterligare reducera vår kostnadsmassa. Vår nya strategiska plan innefattar en satsning med våra lösningar mot den svenska primärvårdsmarknaden, en utökad funktionalitet och ett förbättrat användargränssnitt i vårt MobiMederbjudande. Detta kommer att medföra ökade investeringar i produktutveckling och utökade försäljningsansträngningar, varför styrelsen nu utvärderar olika alternativ till finansieringslösningar.

Ortivus visar för det tredje kvartalet ett svagt positivt resultat, justerat för engångskostnader. En del av förklaringen är att vi har sänkt våra kostnader, än viktigare är att intäkterna från den svenska marknaden ökar. Det är en glädjande utveckling och ett kvitto på att intresset för oss och de lösningar vi erbjuder växer. Även kassaflödet utvecklades positivt. Det är en följd av vår pågående översyn, men också av det faktum att vi genom nya förlängningsavtal, omförhandlade avtal med underleverantörer och ett minskat antal medarbetare, sänkt våra kostnader och därmed stärkt vår affär i Storbritannien.

Under kvartalet fanns vi med på Emergency Service Show i Birmingham, Flisamässan i Örebro och i spanska Valladolid. I Norge, där många ambulansorganisationer, likt kollegor på andra håll i Europa, fortfarande använder papper och penna, var intresset för MobiMed stort under Ambulanseforum. När det gäller upphandlingen i Singapore väntas kunden ta ett preliminärt beslut runt årsskiftet. Ortivus har kvalificerat sig till ytterligare en upphandling i Storbritannien och vi har indikationer om flera kommande intressanta upphandlingar på våra marknader.

Det faktum att brittiska South Western Ambulance Trust valt MobiMed för sina nya ambulanser är ett viktigt tecken vad gäller kvaliteten i vår leverans. Ett lika viktigt tecken är avtalet med Region Jämtland Härjedalen gällande journalsystem för ambulanssjukvården. Ett tredje är de tester med MobiMed Monitorering som under året genomförts i Region Örebro och som redan visar på såväl ökad patientsäkerhet som minskad administration och potentiellt stora kostnadsbesparingar för sjukvården. Vi har idag närvaro med MobiMed Monitorering i 13 av 21 landsting och utöver det använder sju landsting MobiMed Journal. Det ger oss en bra marknadsposition i Sverige, samtidigt som det finns utrymme att växa.

Ett lysande exempel på de möjligheter som Ortivus lösningar öppnar finns i Kronoberg, där ambulans-sjuksköterskan Richard Andersson i höstas fick årets prehospitala pris från Flisa, Föreningen för ledningsansvariga inom svensk ambulanssjukvård. I Kronoberg är papper och penna historia sedan Richard bidragit till att integrera MobiMed med sjukhusets journalsystem, Cambio Cosmic. Ambulanssjuksköterskans anteckningar, som kan handla om livsviktiga frågor om insatta läkemedel eller bedömning av vårdbehov, görs i vår unika kliniska journal, där kritisk information kan föras över direkt till sjukhusets patientjournal.

När Sveriges och västvärldens akutsjukvård får allt större flaskhalsar ökar behovet av vård utanför sjukhuset. Lösningen finns bland annat i en utbyggnad av hemsjukvården med mobila läkarteam och i att ge vårdcentralerna en ökad förmåga att ställa tidiga diagnoser. Äldreomsorgen behöver också effektivisera sin allt mer kostnadskrävande verksamhet. Dagens situation är i grunden ohållbar och utvecklingen kommer att skapa ett ökat behov av bättre monitorering och mer effektiva sammanlänkade digitala journalsystem. Det blir tydligare att vår förmåga att bygga och implementera lösningar som lätt kan integreras blir mer och mer efterfrågad.

Det ökade behovet av primärvård, tillsammans med den möjlighet som digitaliseringen erbjuder ger oss stora marknadsmöjligheter just nu. Här ligger en stor och viktig del av Ortivus framtid. Vi har beprövade och väl fungerande mobila lösningar för beslutsstöd och realtidsövervakning i drift på viktiga marknader och vi har lång erfarenhet av att integrera våra lösningar mot komplexa sjukhussystem. Våra två strategiska avtal i södra England utgör en god referens för framtida affärer. Jag ser fram emot att, tillsammans med Ortivus team, få möta och utnyttja de möjligheter vi nu ser växa fram på våra marknader.

Lars Höst

Tillförordnad verkställande direktör

Danderyd 22 november 2018

Resultat och finansiell ställning

KONCERNEN JULI – SEPTEMBER 2018

Nettoomsättning

Intäkter per land/region och segment redovisas i nedanstående tabell. Se specifikation av segmentsindelning under redovisningsprinciper.

Under den initiala avtalsperioden, 2014–2017, för de båda kunderna i Storbritannien ingick intäkter för licenser, medan grundavtalet innehåller licensbefrielse under förlängningsperioden 2018–2019, därav minskade intäkter för Storbritannien i år jämfört med föregående år. För Sverige har intäkterna ökat jämfört med föregående år, beroende på installation av MobiMed Journal i Region Jämtland Härjedalen.

Resultat

 • Bruttoresultatet uppgick till 6,9 (4,9) MSEK, och bruttomarginalen uppgick till 52 (40) %.
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 7,8 (10,6) MSEK och minskningen är främst en effekt av kostnadsreduktioner i Storbritannien. Under perioden har rörelsekostnaderna belastats med engångskostnader i samband med vd-byte om 1,0 MSEK.
 • EBITDA uppgick till 0,5 (-1,1) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,9 (-3,7) MSEK, inklusive engångskostnader om 1,0 MSEK.
 • Koncernens finansnetto uppgick till -0,1 (-0,2) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -1,0 (-3,9) MSEK, vilket motsvarar ett resultat per aktie före och efter utspädning om -0,03 (-0,12) SEK.
 • Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkning av tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs redovisas som övriga rörelseintäkter/-kostnader. Periodens resultat har påverkats netto 0,1 (0,2) MSEK av sådana poster. Bolaget tecknar löpande valutaterminsavtal för att säkra bedömda valutanettoflöden från bolagets engelska verksamhet. Bolaget har säkrat det beräknade valutanettoflödet fram till halvårsskiftet 2019.

Kassaflöde

Koncernens totala kassaflöde för perioden uppgick till 1,3 (-4,0) MSEK. Den löpande verksamheten gav ett positivt kassaflöde om 0,3 (-2,2) MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -0,4 (-0,2) MSEK. Finansieringsverksamheten gav ett kassaflöde om 1,5 (-1,6) MSEK.

Anläggningstillgångar

Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar har gjorts med 0,5 (1,5) MSEK för perioden. Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 0,4 (0,0) MSEK. Koncernens immateriella tillgångar består huvudsakligen av aktiverade utgifter för MobiMed Journal. Utgifterna för både CoroNet och MobiMed Monitorering är helt avskrivna.

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar har gjorts med 1,0 (1,0) MSEK för perioden. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 0,0 (0,2) MSEK.

Finansiell ställning och likviditet

Balansomslutningen för koncernen uppgick till 30,5 (37,7) MSEK. Eget kapital för koncernen uppgick till 6,1 (17,6) MSEK och vid årets början till 15,6 (5,2) MSEK.

Per den 30 september 2018 uppgick koncernens långfristiga skulder till 1,0 (1,9) MSEK, som uteslutande består av låneskuld till Almi. Koncernens kortfristiga skulder uppgick till 23,4 (18,2) MSEK som bland annat består av utnyttjad checkräkningskredit om 9,3 (0,6) MSEK, låneskuld till Almi om 1,4 (1,4) MSEK, finansiell låneskuld gällande leasing om 0,0 (4,4) MSEK, förutbetalda intäkter och förskott från kund om 4,7 (4,6) MSEK.

Per den 30 september 2018 uppgick koncernens likvida medel inklusive ej utnyttjad del av checkräknings-kredit till 3,4 (11,6) MSEK. Därtill har koncernen ett ej utnyttjat lånelöfte från Ponderus Invest AB om 6,0 MSEK som gäller den 30 juni 2019.

Inga underskottsavdrag finns aktiverade i koncernen eller bolagen. Underskottsavdragen uppgick den 31 december 2017 till 384,6 (368,6) MSEK.

MODERBOLAGET JULI – SEPTEMBER 2018

Nettoomsättning och resultat

 • Nettoomsättningen uppgick till 9,4 (12,1) MSEK.
 • Bruttoresultatet uppgick till 6,4 (3,8) MSEK.
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 7,6 (8,7) MSEK.

Anläggningstillgångar

Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar – aktiverade utvecklingskostnader – har gjorts med 0,5 (1,5) MSEK för perioden. Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 0,4 (0,0) MSEK.

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar har gjorts med 0,2 (0,1) MSEK för perioden. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 0,0 (0,0) MSEK.

Eget kapital

Per 30 september 2018 uppgick moderbolagets eget kapital till 7,4 (22,7) MSEK och vid årets början till 19,5 (13,7) MSEK.

KONCERNEN JANUARI – SEPTEMBER 2018

Nettoomsättning

Intäkter per land/region och segment redovisas i nedanstående tabell. Se specifikation av segmentsindelning under redovisningsprinciper.

Under den initiala avtalsperioden, 2014 – 2017, för de båda kunderna i Storbritannien ingick intäkter för licenser, medan grundavtalet innehåller licensbefrielse under förlängningsperioden 2018 – 2019. För Sverige, däremot, har intäkterna ökat jämfört med förra året, vilket kan förklaras av en större närvaro och aktivitet på marknaden.

Resultat

 • Bruttoresultatet uppgick till 17,3 (20,6) MSEK, och bruttomarginalen uppgick till 46 (50) %.
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 26,4 (33,1) MSEK. Minskningen är främst en effekt av kostnadsreduktioner i Storbritannien och har belastats med engångskostnader i samband med vd-byte om 1,0 MSEK.
 • EBITDA uppgick till -2,7 (-1,0) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -9,1 (-8,5) MSEK.
 • Koncernens finansnetto uppgick till -0,3 (-1,0) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -9,5 (-9,5) MSEK, vilket motsvarar ett resultat per aktie före och efter utspädning om -0,30 (-0,37) SEK.
 • Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkning av tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs redovisas som övriga rörelseintäkter/-kostnader. Periodens resultat har påverkats netto -0,3 (-0,1) MSEK av sådana poster.

Kassaflöde

Koncernens totala kassaflöde för perioden uppgick till 0,9 (0,1) MSEK. Den löpande verksamheten gav ett kassaflöde om 0,1 (-9,8) MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -0,7 (-0,3) MSEK. Finansieringsverksamheten gav ett kassaflöde om 1,6 (10,2) MSEK.

Anläggningstillgångar

Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar – främst aktiverade utvecklingskostnader – har gjorts med 3,4 (4,5) MSEK för perioden. Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 0,5 (0,0) MSEK.

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar har gjorts med 3,1 (3,0) MSEK för perioden. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 0,3 (0,3) MSEK.

MODERBOLAGET JANUARI – SEPTEMBER 2018

Nettoomsättning och resultat

 • Nettoomsättningen uppgick till 26,5 (40,4) MSEK.
 • Bruttoresultatet uppgick till 15,4 (15,2) MSEK.
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 25,5 (27,7) MSEK.

Anläggningstillgångar

Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar – främst aktiverade utvecklingskostnader – har gjorts med 3,4 (4,5) MSEK för perioden. Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 0,5 (0,0) MSEK.

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar har gjorts med 0,5 (0,4) MSEK för perioden. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 0,1 (0,3) MSEK.

Övrig information

KONCERNEN

Koncernen består av moderbolaget Ortivus AB (publ), org.nr. 556259–1205, samt dotterbolagen Ortivus UK Ltd, org.nr. 03558696, Elementanalys Analytica AB (vilande), org.nr. 556265–4771, Cardiological Decision Support Uppsala AB (vilande), org.nr. 556593–0707 samt Biohome AB (vilande), org.nr. 556364–0464. Samtliga dotterbolag är helägda.

Ortivus AB

Box 713

Svärdvägen 19

182 33 Danderyd

Sverige

Telefon: + 46 8 446 45 00

Telefax: + 46 8 446 45 19

E-post: info@ortivus.com 

www.ortivus.se

MEDARBETARE

Antalet anställda i koncernen uppgick vid periodens utgång till 19 (24) personer.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Förutom lånelöftet från Ponderus Invest AB har bolaget per den 30 september 2018 inga transaktioner med närstående, utöver ersättning till ledning och styrelse.

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Ortivus är genom sin verksamhet exponerad för många typer av risker. Riskhantering är en del av lednings-ansvaret och bolaget har en policy och process för riskhanteringen som primärt fokuserar på fyra typer av risker; finansiella, operativa, legala/regulatoriska samt landsrisker. Styrelsens arbete med riskfrågor framgår av Bolagsstyrningsrapporten i bolagets årsredovisning för 2017, där en mer detaljerad beskrivning av de finansiella riskerna finns angivna i not 24.

AKTIEN

Ortivus A- och B-aktier är noterade på NASDAQ Stockholm Small Cap-lista Totalt finns 31,1 miljoner aktier fördelade på 1,7 miljoner A-aktier och 29,4 miljoner B-aktier. En aktie av serie A berättigar till tio röster och en aktie av serie B berättigar till en röst. Samtliga aktier medför lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Bolagets marknadsvärde vid utgången av perioden uppgick till 64,6 (70,1) MSEK.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport för koncernen har upprättats enligt IFRS med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i Årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kap, Delårsrapport. Samma redovisningsprinciper och beräknings-grunder som i senaste årsredovisningen har tillämpats.

För de leasingavtal som klassificeras såsom finansiella leasingavtal, värderas den hyrda tillgången till det lägsta av verkligt värde och nuvärdet av framtida leasingbetalningar. På samma gång redovisas en skuld som motsvarar framtida hyreskostnader. Tillgången skrivs av i enlighet med den redovisningsprincip som gäller för respektive tillgångstyp. Hyresbetalningarna redovisas mot leasingskulden.

IFRS16, gällande leasing, kommer främst att påverka redovisningen av koncernens operationella leasingavtal. Bolaget har genomfört utvärdering av effekterna av IFRS16, som avser främst avtal om lokalhyra, och beräknas påverka lång- och kortfristiga skulder, genom att framtida hyresbetalningar ska upptas som skuld, med ca 3 MSEK. Däremot beräknas påverkan på resultaträkning bli ringa. Bolaget har valt förenklad övergångsmetod och detta kommer inte att få någon effekt på bolagets eget kapital. Jämförelsetal för 2018 kommer inte att beräknas. IFRS 16 Leasing träder i kraft 1 januari 2019.

Bolaget har förlängt avskrivningstiden för aktiverade utvecklingskostnader för MobiMed Journal. Bolaget kan konstatera att generering av intäkter för MobiMed Journal är stor och förväntas öka under kommande år.

Bolaget har enbart ett segment som i sin helhet återspeglas i koncernens finansiella rapporter. Bolagets intäkter fördelas enligt nedan:

 1. I ”försäljning av varor” ingår försäljning av hårdvara, vilket består av bolagets egenutvecklade mätenhet samt datorer för mätenheten och/eller journalsystemet. I tillägg ingår försäljning av tillbehör.
 2. I ”försäljning av mjukvara” ingår licensavgift, både gällande köp av nyttjanderätt samt licensavtal som ger kunden fria uppgraderingar. Dessutom ingår intäkter för kundutveckling och integrationer.
 3. I ”systemabonnemang” ingår intäkter för fullservice av bolagets produkter och tjänster, så kallad Managed Service.
 4. I ”tjänsteuppdrag” ingår service och support, samt övriga tjänster såsom projektledning, installation och utbildning.

Övriga nya eller ändrade IFRS, inklusive uttalanden, bedöms inte få någon effekt på koncernens redovisning.

ALTERNATIVA NYCKELTAL

Ortivus tillämpar europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (ESMA:s) riktlinjer för så kallad alternative performance measures (APM). Ett APM är ett finansiellt mått över historisk eller framtida resultatutveckling, finansiell ställning eller kassaflöde som inte är definierat eller specificerat i IFRS. Bolaget redovisar ett antal alternativa nyckeltal i rapporten vars definition framgår i avsnittet ”Definition av nyckeltal”.

FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla framtidsbedömningar risker och osäkerheter, vilket kan innebära att verkligt utfall blir annorlunda. Utöver vad som krävs enligt gällande lagstiftning gäller framåt-blickande uttalanden endast den dag de framförs och Ortivus åtar sig inte att uppdatera några av dem mot bakgrund av ny information eller framtida händelser. Ortivus lämnar inga prognoser.

REVISION

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer.

ÅRSSTÄMMAN 2019

Bolagets årsstämma 2019 kommer att hållas i Danderyd den 6 maj 2019. För aktieägare som vill få ett ärende behandlat på årsstämman skall ärendet skickas till info@ortivus.com senast 8 april 2019.

ORTIVUS VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2019

De största ägarna i Ortivus AB (publ) har utsett sina representanter i valberedningen inför 2019 års årsstämma som kommer att avhållas den 6 maj 2019.

Valberedningen inför årsstämman 2019 består av följande ledamöter:

– Nils Bernhard, styrelsens ordförande, utsedd av årsstämman 2018

– Peter Edwall, utsedd av aktieägaren Ponderus Invest AB

– Peter Seligson, utsedd av aktiefonden Seligson & Co Phoenix

– Anni Fuhr, utsedd av aktieägaren Rune Pettersson

Ortivus riktlinjer för tillsättande av valberedningen antogs på årsstämman den 3 maj 2018 och är baserade på riktlinjerna i Svensk Kod för Bolagsstyrning. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter. Av dessa skall en utgöras av styrelsens ordförande och de tre övriga skall utses av de tre största ägarna i bolaget per den 30 september 2018. I den mån tillfrågad aktieägare inte utser någon representant till valberedningen går frågan vidare till den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur o s v. Valberedningen kommer inom sig utse valberedningens ordförande.

Valberedningen ska bl.a. lämna förslag på antal styrelseledamöter, styrelsens sammansättning, ordförande i styrelsen, revisorsval, styrelse- och revisorsarvoden samt ordförande på årsstämman.

FÖRSÄKRAN

Styrelsen och verkställande direktör försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och koncernen står inför.

Danderyd den 22 november 2018

Ortivus AB (publ)

Nils Bernhard                                               Peter Edwall                                  Anna Klevby Dalgaard

Styrelsens ordförande                                Styrelseledamot                             Styrelseledamot

Konstantin Papaxanthis                              Lars Höst

Styrelseledamot                                            Tillförordnad verkställande direktör

Ortivus offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08:30 den 22 november 2018.

KOMMANDE FINANSIELLA RAPPORTER

Bokslutskommuniké för helåret 2018 publiceras kl. 08:30 den 13 februari 2019.

Delårsrapport för perioden januari – mars 2019 publiceras kl. 08:30 den 3 maj 2019.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION

Lars Höst, tf. VD och CFO, telefon 08-446 45 00 eller e‑post: lars.host@ortivus.com

Besök gärna www.ortivus.se.

KONCERNENS RAPPORTER

KONCERNENS RAPPORT ÖVER RESULTATET 

jul-sep2018 jan-sep2017 jan-dec2017
Belopp i KSEK jul-sep2017 jan-sep2018
Nettoomsättning 13 253 11 772 37 852 41 569 58 799
Kostnad för sålda varor och tjänster -6 356 -6 833 -20 588 -20 964 -28 825
Bruttoresultat 6 897 4 940 17 264 20 605 29 974
Övriga rörelseintäkter 766 1 978 1 547 4 017 5 089
Försäljningskostnader -3 623 -3 221 -11 511 -10 320 -14 135
Administrationskostnader -2 780 -2 621 -6 895 -9 897 -13 155
Forsknings- och utvecklingskostnader -1 938 -2 924 -8 352 -9 289 -13 041
Övriga rörelsekostnader -267 -1 814 -1 178 -3 644 -5 180
Rörelseresultat -944 -3 663 -9 125 -8 527 -10 448
Finansnetto -92 -200 -335 -973 -1 157
Resultat före skatt -1 036 -3 864 -9 460 -9 500 -11 605
Aktuell skatt 0 0 0 0 0
Uppskjuten skatt 0 0 0 0 0
Resultat efter skatt -2 765 -3 864 -9 460 -9 500 -11 605
Övrigt totalresultat
Poster som kan omföras till periodens resultat
Omräkningsdifferenser -17 -16 51 -35 -7
Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt -17 -16 51 -35 -7
Periodens totalresultat -1 053 -3 880 -9 409 -9 535 -11 612
Resultat efter skatt hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare -1 036 -3 864 -9 460 -9 500 -11 605
Periodens totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare -1 053 -3 880 -9 409 -9 535 -11 612

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING I SAMMANDRAG

Belopp i KSEK 2018-09-30  2017-09-30  2017-12-31 
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 8 979 13 335 11 838
Materiella anläggningstillgångar 5 413 8 876 8 215
Summa anläggningstillgångar 14 392  22 211 20 053
Omsättningstillgångar
Varulager 3 918 3 370 3 358
Kortfristiga fordringar 9 550 9 981 9 427
Kassa och bank 2 619 2 158 1 702
Summa omsättningstillgångar 16 087  15 510 14 487
Summa tillgångar 30 479  37 721 34 540
Eget kapital 6 146 17 632 15 555
Långfristiga skulder 954 1 905 1 570
Kortfristiga skulder 23 379 18 184 17 415
Summa eget kapital och skulder 30 479 37 721 34 540

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL I SAMMANDRAG

Belopp i KSEK 2018-09-30  2017-09-30 2017-12-31
Ingående balans (*) 15 555 5 222 5 222
Summa totalresultat för perioden -9 409 -9 535 -11 612
Ökning aktiekapital vid nyemission 0 7 267 14 678
Ökning överkursfond med avdrag för emissionskostnader 0 14 678 7 267
Utgående balans 6 146 17 632 15 555

(*) under andra kvartalet 2018 har moderbolagetsbolagets aktiekapital nedsatts med 10 900 KSEK.

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

Belopp i KSEK 
jul-sep2018 jul-sep2017 jan-sep2018 jan-sep2017 jan-dec2017
Resultat före skatt -1 037 -3 864 -9 460 -9 500 -11 605
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 1 385 2 334 6 704 7 266 10 152
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 348 -1 530 -2 756 -2 234 -1 453
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital -98 -691 2 809 -7 575 -10 445
Kassaflöde från den löpande verksamheten   250 -2 221 53 -9 810 -11 898
Kassaflöde från investeringsverksamheten -376 -189 -737 -296 -350
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 467 -1 567 1 601 10 225 11 912
Periodens kassaflöde 1 341 -3 977 917 120 -336

KONCERNENS STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Belopp i KSEK 2018-09-30 2017-09-30
Ställda säkerheter 20 000   20 000
Eventualförpliktelser 0 0

Bolaget har ställt generell säkerhet för sina förpliktelser gentemot Danske Bank genom pantsättning av företagsinteckning på 15 000 000 SEK i inomläget 15 000 000 SEK. Bolaget har ställt säkerhet för lån från Almi genom pantsättning av företagsinteckning på 15 000 000 SEK i inomläget 15 000 000 SEK (andrahandspantsättning med bästa rätt för Danske Bank) och 5 000 000 SEK i inomläget 20 000 000 SEK. 

MODERBOLAGETS RAPPORTER

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER RESULTATET

jul-sep2018  jan-sep2017  jan-dec2017 
Belopp i KSEK jul-sep2017 jan-sep2018 
Nettoomsättning 9 405 12 061 26 450 40 424 56 675
Kostnad för sålda varor och tjänster -3 022 -8 214 -11 054 -25 267 -33 975
Bruttoresultat 6 383 3 847 15 396 15 158 22 700
Övriga rörelseintäkter 529 1 977 1 310 4 017 5 089
Försäljningskostnader -3 736 -3 306 -11 217 -8 914 -12 146
Administrationskostnader -2 219 -2 622 -6 039 -9 886 -13 144
Forsknings- och utvecklingskostnader -1 938 -2 924 -8 352 -9 289 -12 995
Övriga rörelsekostnader -278 -1 813 -1 178 -3 643 -5 180
Rörelseresultat -1 258 -4 841 -10 079 -12 558 -15 676
Finansnetto -92 -69 -279 -432 -514
Resultat före skatt -1 350 -4 910 -10 358 -12 990 -16 190
Aktuell skatt 0 0 0 0 0
Uppskjuten skatt 0 0 0 0 0
Resultat efter skatt -1 350 -4 910 -10 358 -12 990 -16 190

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING I SAMMANDRAG

Belopp i KSEK 2018-09-30  2017-09-30  2017-12-31
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 8 979 13 335 11 838
Materiella anläggningstillgångar 901 1 355 1 322
Andelar i koncernföretag 9 574 9 574 9 574
Summa anläggningstillgångar 19 454 24 263 22 734
Omsättningstillgångar
Varulager 3 155 2 815 2 950
Kortfristiga fordringar 8 096 21 785 10 375
Kassa och bank 298 670 205
Summa omsättningstillgångar 11 549 25 271 13 530
Summa tillgångar 31 003 49 534 36 264
Eget kapital 9 114 22 673 19 472
Avsättningar 2 29 22
Långfristiga skulder 952 1 905 1 548
Kortfristiga skulder 20 935 24 926 15 222
Summa eget kapital och skulder 31 003 49 534 36 264

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL I SAMMANDRAG

Belopp i KSEK 2018-09-30  2017-09-30 2017-12-31 
Ingående balans (*) 19 472 13 717 13 717
Summa totalresultat för perioden -10 358 -12 990 -16 190
Ökning aktiekapital vid nyemission 0 7 267 14 678
Ökning överkursfond med avdrag för emissionskostnader 0 14 678 7 267
Utgående balans 9 114 22 673 19 472

(*) under andra kvartalet 2018 har bolagets aktiekapital nedsatts med 10 900 KSEK.

MODERBOLAGETS STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Belopp i KSEK 2018-09-30 2017-09-30
Ställda säkerheter 20 000   20 000
Eventualförpliktelser 0 0

Bolaget har ställt generell säkerhet för sina förpliktelser gentemot Danske Bank genom pantsättning av företagsinteckning på 15 000 000 SEK i inomläget 15 000 000 SEK. Bolaget har ställt säkerhet för lån från Almi genom pantsättning av företagsinteckning på 15 000 000 SEK i inomläget 15 000 000 SEK (andrahandspantsättning med bästa rätt för Danske Bank) och 5 000 000 SEK i inomläget 20 000 000 SEK. Moderbolaget är garantor för Ortivus UK Ltd i leveransavtalen för affären i Storbritannien. 

DEFINITION AV KONCERNENSNYCKELTAL

Bruttomarginal

Bruttoresultat i procent av nettoomsättning. Bolaget anser att nyckeltalet ger en fördjupad förståelse för Bolagets lönsamhet. 

Belopp i KSEK jul-sep2018 jul-sep2017 jan-sep2018 jan-sep2017 jan-dec2017 
Bruttoresultat / 6 897 4 939 17 264 20 605 29 974
Nettoomsättning 13 253 11 772 37 852 41 569 58 799
Bruttomarginal 52% 42% 46% 50% 51%

Rörelsemarginal, exkl. engångskostnader

Resultat före skatt, justerad för engångskostnader, i procent av nettoomsättning. Bolaget anser att nyckeltalet ger en fördjupad förståelse för Bolagets lönsamhet.

jul-sep2018  jul-sep2017  jan-sep2018  jan-sep2017  jan-dec2017 
Belopp i KSEK
Rörelseresultat -944 -3 665 -9 125 -8 528 -10 448
Engångskostnader 1 038 0 1 038 858 858
Rörelseresultat, exkl. engångskostnader / 94 -3 665 -8 087 -7 670 -9 589
Nettoomsättning 13 253 11 772 37 852 41 569 58 799
Rörelsemarginal, exkl. engångskostnader 1% -31% -21% -18% -16%

EBITDA

Rörelseresultat före räntenetto, skatt, avskrivning av materiella anläggningstillgångar, såsom installerad hårdvara hos kund som ägs av Ortivus, samt avskrivning av immateriella anläggningstillgångar, såsom aktiverade utvecklingskostnader. Bolaget anser att nyckeltalet ger en fördjupad förståelse för Bolagets lönsamhet.

jul-sep2018  jul-sep2017  jan-sep2018  jan-sep2017  jan-dec2017 
Belopp i KSEK
Resultat före skatt -1 036 -3 865 -9 460 -9 501 -11 605
Finansnetto 92 200 335 973 1 157
Avskrivningar 1 480 2 516 6 469 7 528 10 061
EBITDA 536 -1 149 -2 656 -1 000 -386

Resultat per aktie

Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier för perioden. Omräkning har skett av historiskt genomsnittligt antal aktier med hänsyn till fondemissionselementet. Bolaget anser att nyckeltalet ger investerare en bättre förståelse till historisk utdelning per aktie.

jul-sep2018  jul-sep2017  jan-sep2018  jan-sep2017  jan-dec2017 
Belopp i KSEK
Resultat efter skatt -1 036 -3 865 -9 460 -9 501 -11 605
Genomsnittliga antal aktier för perioden 31 145 31 145 31 145 25 738 27 090
Resultat per aktie i SEK -0,03 -0,12 -0,30 -0,37 -0,43

Soliditet

Eget kapital i procent av balansomslutningen. Soliditet visar hur stor andel av balansomslutningen som utgörs av eget kapital och har inkluderats för att investerare skall kunna skapa sig en bild av Bolagets kapitalstruktur.

Belopp i KSEK 2018-09-30  2017-09-30  2016-09-30 2017-12-31 2016-12-31
Eget kapital / 6 146 17 632 4 199 15 555 5 222
Balansomslutningen 30 479 37 720 61 068 34 540 47 247
Soliditet 20% 47% 7% 45% 11%

Skuldsättningsgrad

Totala skulder dividerat med eget kapital. Bolaget anser att nyckeltalet ger en fördjupad förståelse för Bolagets skulder.

Belopp i KSEK 2018-09-30  2017-09-30  2016-09-30  2017-12-31  2016-12-31 
Långfristiga skulder 954 1 905 9 952 1 570 5 626
Kortfristiga skulder 23 379 18 184 46 916 17 415 36 399
Totala skulder / 24 333 20 089 56 868 18 985 42 025
Eget kapital 6 146 17 632 4 199 15 555 5 222
Skuldsättningsgrad 3,96 1,14 13,54 1,22 8,05

Eget kapital per aktie

Eget kapital vid periodens slut dividerat med antal aktier vid periodens slut. Bolaget anser att nyckeltalet ger en fördjupad förståelse för Bolagets lönsamhet.

Belopp i KSEK 2018-09-30  2017-09-30  2016-09-30  2017-12-31  2016-12-31 
Eget kapital vi periodens slut / 6 146 17 632 4 199 15 555 5 222
Antal aktier vid periodens slut 31 145 31 145 20 763 31 145 20 763
Eget kapital per aktie i SEK 0,20 0,57 0,20 0,50 0,25