Bokslutskommuniké januari – december 2005

• Omsättningen ökade med 23% till 173,6 (140,8) MSEK. Bortsett från förvärvade tyska Medos och tidigare licensintäkter ökade omsättningen för den underliggande verksamheten med 22%.

• Rörelseresultatet uppgick till -21,8 (20,6) MSEK. 2004 års resultat inkluderade tidigare licensintäkter motsvarande 46,7 MSEK. Rörelseresultatet har belastats med nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar om 6,9 MSEK.

• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -18,2 (24,1) MSEK.

• Resultatet efter skatt uppgick till -17,7 (18,6) MSEK.

• Resultat per aktie uppgick till -1,28 (1,35) SEK.

• Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2005.

• Första halvåret 2006 förutses ett negativt rörelseresultat. För helåret väntas en väsentlig resultatförbättring jämfört med 2005.

För ytterligare information:
Mikael Strindlund, VD, Ortivus, telefon 08-446 45 00 alt. mobil: 070-269 53 03 eller
E-post: mikael.strindlund@ortivus.com.
Besök även: ortivusflytt19.wpengine.com
Ortivus AB (org nr 556259-1205), Karlsrovägen 2 D, Box 713, 182 17 Danderyd,
telefon 08-446 45 00.

Kommande informationstillfällen:
Årsredovisning för räkenskapsåret 2005 kommer att publiceras och finnas tillgänglig på Ortivus kontor från och med den 10 mars. Årsredovisningen distribueras med post till aktieägarna. Årsstämma hålls tisdagen den 4 april 2006 klockan 15.00 i Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm.

Delårsrapport för kvartal 1 publiceras den 19 maj
Delårsrapport för kvartal 2 publiceras den 25 augusti
Delårsrapport för kvartal 3 publiceras den 7 november