Bokslutskommuniké Januari – december 2004

• Omsättningen uppgick till MSEK 140,8 (175,2), en minskning med 20 % jämfört med föregående år. Nedgången beror på att det mångåriga samarbetsavtalet med Philips vid halvårsskiftet övergått till att vara icke-exklusivt.

• Rörelseresultatet för året uppgick till MSEK 15,1 (14,6) och resultatet efter finansiella poster till MSEK 18,6 (16,5).

• Resultatet efter skatt uppgick till MSEK 13,0 (7,7).

• Vinst per aktie uppgick till SEK 0,94 (0,56).

• Den första kommersiella leveransen av det nyutvecklade CoroNet-systemet gick i december 2004 till Capio S:t Görans Sjukhus AB.

• Mikael Strindlund, ny VD och koncernchef i Ortivus-koncernen, tillträdde sin tjänst under januari 2005.

För ytterligare information:
Mikael Strindlund, VD Ortivus, telefon 08-446 45 00 alt. mobil 070-269 530 03,
e-post: mikael.strindlund@ortivus.se eller
Gustaf Wettergren, CFO Ortivus, telefon 08-446 45 00 alt. mobil: 0708-197575,
e-post: gustaf.wettergren@ortivus.se. Besök även: ortivusflytt19.wpengine.com