Bokslutskommuniké januari – december 2003

Bokslutskommuniké januari – december 2003

· Omsättningen uppgick till MSEK 175,2 (179,1), en minskning med
2%. Exklusive valutakursförändring ökade omsättningen med 5%.
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK 16,5
(33,5), exklusive jämförelsestörande poster uppgick resultatet till MSEK
28,8. Utfallet är i nivå med senast lämnade prognos.
· Resultatet belastas av en engångsnedskrivning av immateriella
tillgångar och lager inom området sömnutredning uppgående till MSEK
12,3.
· Resultatet efter skatt uppgick till MSEK 7,7 (61,4).
· Vinst per aktie uppgick till SEK 0,56 (4,46), exklusive
jämförelsestörande poster 1,42.
· Koncernens kassaflöde var starkt positivt och uppgick till MSEK
25,3 (3,3).
· Kanadensiska mjukvaruföretaget Avel-Tech förvärvades i
november.

Verksamheten – bakgrund

Ortivus AB är ett IT-företag som utvecklar och marknadsför
informationssystem för ambulansverksamhet samt kliniska
beslutsstödssystem. Verksamheten är uppdelad i rörelsegrenarna
Distanssjukvård och Kardiologi. Ortivus AB är noterat på OM
Stockholmsbörsens O-lista och etablerades 1985. Ortivus har dotterbolag
i Storbritannien, USA och Kanada. Antalet medarbetare är ca 130
personer.

Distanssjukvård
Inom rörelsegrenen distanssjukvård återfinns produkten MobiMed, Sweets
Amazon-produkter samt Avel-Techs produkter. Dessa produkter och system
utgör lösningar för att täcka ambulansverksamhetens behov av information
för hämtning (utlarmning), transport, diagnos och behandling av patient
samt för uppföljning av verksamheten.

Kardiologi
Inom Kardiologi återfinns produkten MIDA som är ett system för
sjukhusets intensivvårdsavdelning att följa syrebrist i hjärtmuskeln vid
misstänkt hjärtinfarkt och kärlkramp. MIDA ger möjlighet att ställa rätt
diagnos och underlättar uppföljning av hjärtinfarktspatienter.

Täby den 17 februari 2004

Ortivus AB (publ)

Styrelsen

Ortivus AB (org nr 556259-1205), Enhagsslingan 5, Box 513, 183 25 Täby,
tel 08-4464500.

Kommande informationstillfällen:

Press och analytikerträff äger rum 19 februari, inbjudan distribueras i
separat kallelse.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2003 kommer att publiceras och finnas
tillgänglig på Ortivus kontor från och med 8 mars. Årsredovisningen
distribueras via post till aktieägarna.

Ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen 25 mars 2004, kl 16.00, i
Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A Stockholm.

Delårsrapporter:
Januari – mars publiceras 29 april 2004
Januari – juni publiceras 23 augusti 2004
Januari – september publiceras 28 oktober 2004

För ytterligare information:
Claes Stenlander, VD, Ortivus, tel. 08-446 45 01 alt.
mobil: 070-663 39 81 eller E-post: claes.stenlander@ortivus.se
Besök även: www.ortivus.se

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/17/20040217BIT00530/wkr0001.doc Hela rapporten
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/17/20040217BIT00530/wkr0002.pdf Hela rapporten