Bokslutskommmuniké januari-december 2006

• Omsättningen ökade med 15% till 199,8 (173,6) MSEK, för jämförbara enheter en ökning med 3%.

• Fördröjd internationalisering, försenade produktlanseringar samt omstrukturering belastade resultatet kraftigt.

• Nedskrivningar av goodwill och immateriella tillgångar belastade tillsammans med omstruktureringskostnader rörelseresultatet med 82,0 (6,9) MSEK.

• Rörelseresultatet uppgick till –128,4 (–21,8) MSEK.

• Resultat efter skatt uppgick till –149,2 (–17,7) MSEK.

• Resultat per aktie uppgick till -8,51 (–1,22) SEK.

• Tidigare prognos om positivt resultat före omstruktureringskostnader för det fjärde kvartalet infriades inte.

För ytterligare information:
Mikael Strindlund, VD Ortivus AB, telefon 08-446 45 00 alt. Mobil 070-269 5303, eller E-post; mikael.strindlund@ortivus.com
Besök även ortivusflytt19.wpengine.com
Ortivus AB (org nr 556259-1205), Karlsrovägen 2D, Box 713, 182 17 Danderyd. Telefon 08-446 4500

Kommande informationstillfällen:
Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 kommer att publiceras och finnas tillgänglig på Ortivus kontor från och med den 16 april 2007. Årsstämma hålls tisdagen den 8 maj 2007 klockan 15.00 i Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A, Stockholm.

Delårsrapport för kvartal 1 publiceras den 8 maj
Delårsrapport för kvartal 2 publiceras den 20 augusti
Delårsrapport för kvartal 3 publiceras den 12 november