2008-05-05 Delårsrapport januari-mars 2008

• Omsättningen uppgick till 31,3 (33,3) MSEK.
• Rörelseresultatet uppgick till -9,9 (–10,7) MSEK
• Resultat efter skatt uppgick till -11,0 (–11,1) MSEK.
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,53 (–0,54) SEK.
• Rörelsekostnaderna exklusive aktivering av utvecklingsutgifter minskade med 20%.

Viktiga händelser efter rapporttidens utgång
• Ortivus tar upp lån om 25 MSEK från några större aktieägare

SAMMANFATTNING AV FÖRSTA KVARTALET 2008
Under det första kvartalet 2008 har marknaderna utanför Norden för CoroNet och MobiMed bearbetats tillsammans med våra industriella partners. Detta har generat ett antal intressanta möjligheter som bedöms kunna leda dels till några affärer av begränsad omfattning under 2008, dels till viktiga långsiktiga samarbeten. Antalet länder där MobiMed används utökades ytterligare i och med att ett första mindre MobiMedsystem installerades av vår partner i Schweiz. I England har marknaden utanför ramen för Connecting for Health-projektet visat tecken på att börja öppnas igen, bland annat genom en beställning av MobiMed telemedicin för 18 ambulanser.
Det tyska bolaget utvecklades positivt, och även här har partners blivit allt viktigare. En första affär tillsammans med Infinitt, en ny koreansk partner för PACS (bildbehandlings- och arkiveringssystem), genomfördes framgångsrikt under kvartalet.

Informationen i denna rapport är sådan som Ortivus ska offentliggöra enligt Värdepappersmarknadslagen. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 maj 2008 kl 13.

För ytterligare information:
Bengt Arne Sjöqvist, tf VD, telefon 08-446 45 00, eller E-post; förnamn.efternamn@ortivus.com
Per Bourn, CFO, telefon 08-446 45 00 alt. Mobil 0733-33 99 90, eller E-post; förnamn.efternamn@ortivus.com
Besök även ortivusflytt19.wpengine.com