2008-04-15 Ortivus AB (publ) förstärker likviditeten genom syndikerat lån

Ortivus kommer under 2008 att fortsätta arbetet med en översyn av affärsstrategi och koncernstruktur för att säkerställa långsiktig lönsamhet. Inom ramen för detta arbete och i syfte att stärka likviditeten och därmed bolagets handlingsfrihet, har bolagets styrelse per den 15 april 2008 beslutat att uppta ett syndikerat lån uppgående till 25 MSEK från några av bolagets större aktieägare. Bland dessa finns följande bolaget närstående långivare: Bonit Invest, kontrollerat av styrelseledamoten Laurent Leksell, samt Ponderus Invest AB, där den föreslagne nye ledamoten Peter Edwall är delägare och VD. Laurent Leksell deltog inte i styrelsens beslut om upptagande av det syndikerade lånet. Lånet har upptagits på marknadsmässiga villkor och löper till 2010-04-30.
.

För ytterligare information:
Per Bourn, CFO, Ortivus, tel. 08-446 45 02, 0733-33 99 90

Besök även ortivusflytt19.wpengine.com