Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Ortivus Aktiebolag

Flaggningsmeddelande i Ortivus Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556259-1205 Ortivus Aktiebolag
Instrument Aktier
Innehavare Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 
Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2019-06-17
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 – aktier 1 809 265
 – direkt innehavda rösträtter 0
 – indirekt innehavda rösträtter 2 640 487
Andel
 – aktier 4,92 %
 – direkt innehavda rösträtter 0 %
 – indirekt innehavda rösträtter 5,1 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,1 % 1 809 265
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 – Fysisk avvecklade
 – Kontantavräknade
 
TOTALT 5,1 % 1 809 265
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 – antal rösträtter 2 640 487
 – andel av rösträtter 5,1 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 – namn Jonas Lexmark
 – telefon 08-40942107
 – mejl jonas.lexmark@avanza.se
 
Kommentar
Aktierna innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det är försäkringskunder som via depåfullmakt har förvärvat de aktuella aktierna.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.