News

Delårsrapport januari – juni 2013

VUNNEN STORAFFÄR I UK MEN ÖVERKLAGAT BESLUT

ANDRA KVARTALET 2013

 • Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 9,8 (20,0) MSEK
 • Rörelseresultatet EBIT upp gick till -3,0 (3,4) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -2,9 MSEK (3,4) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,6 (0,2) MSEK
 • Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före/efter utspädning uppgick till -0,14 (0,16)
 • Ortivus vinner upphandling om elektronisk patientjournal för 1 800 ambulanser i England. Tilldelningsbeslutet dock överklagat.

FÖRSTA HALVÅRET 2013

 • Omsättningen för första halvåret uppgick till 19,8 (28,6) MSEK
 • Rörelseresultatet EBIT upp gick till -4,8 (0,3) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -4,7 MSEK (0,4) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,6 (-0,7) MSEK
 • Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före/efter utspädning uppgick till -0,23 (0,02)

VD har ordet
Första halvåret 2013, och i synnerhet andra kvartalet, har präglats av den stora upphandlingen i UK, vilken informerades om pressrelease den 10 juni. Vi har varit övertygade om att vår lösning är funktionellt och effektivitetsmässigt ledande och vi har satsat en mycket stor del av våra resurser på att vinna denna upphandling. En avgörande faktor för vårt beslut att lägga nästan alla våra tillgängliga personella och finansiella resurser på detta projekt, var det faktum att vi sedan 2004 har en etablerad kundbas i södra England. I januari 2012 vann vi en större monitoreringsupphandling för 200 ambulanser, som vi framgångsrikt implementerat.

Mot denna bakgrund var det fantastiskt glädjande att Ortivus fick besked om tilldelningsbeslut avseende upphandlingen av elektronisk patientjournal till 1800 ambulanser i södra England. Ett affärsprojekt vars totala finansieringsram uppgår till 19 miljoner pund och som driftsmässigt löper under fyra år med rätt för kunden att förlänga avtalet ytterligare två år. Det bekräftar att våra lösningar är konkurrenskraftiga och att Ortivus har förmågan att vinna och ta ansvar för stora projekt inom vårt marknadssegment. Detaljerna kring den offentliga upphandlingen framgår av Official Journal of European Union med referensnummer 2012/S 244-401705. Som i alla offentliga upphandlingar finns möjlighet för berörda parter att överklaga beslutet och tyvärr har så också skett i detta fall. Hur lång tid en sådan process tar är svårt att bedöma. Men det kan naturligtvis bli mycket ansträngande för Ortivus om det drar ut på tiden. Vi arbetar vidare med att bygga upp vår leveransorganisation för att vara väl förberedda när slutlig överenskommelse blir träffas.

Förutom journalupphandlingen för södra England är Ortivus också involverad i andra upphandlingar av större karaktär, vilka förväntas avslutas under 2013. Det är tydliga tecken på att marknaden för beslutsstöd och elektroniska journalsystem nu mognar och öppnar upp sig.

Vi forsätter också arbetet med att bredda verksamhet till akuten genom MobiMed Emergency med målet att under hösten göra en så kallad User Acceptance Test installation. Därmed breddar Ortivus portföljen och möjliggör aktiv försäljning mot ett nytt segment under 2014.

Omsättningen och resultatet för såväl andra kvartalet som första halvåret blev sämre än föregående år, vilket i sin helhet förklaras av den beskrivna situationen i UK och vars storlek och omfattning av affären naturligt tagit bolagets begränsade marknadsresurser till sin helhet i anspråk. Vi försöker nu optimera våra kostnader och intäkter i avvaktan på att UK projektet börjar generera intäkter. Trots eventuella kortsiktiga utmaningar ser jag framtiden an med tillförsikt. Ortivus har visat sin konkurrensförmåga i en av de största internationella upphandlingar som förekommit i vårt marknadssegment.

Danderyd den 12 juli 2013

CEO Carl Ekvall

För ytterligare information
Carl Ekvall, CEO, telefon 08-446 45 00 eller e-post: carl.ekvall(at)ortivus.com
Jeanette Elm, CFO, telefon 08-446 45 00 eller e-post jeanette.elm(at)ortivus.com
Besök även www.ortivus.com

Ortivus offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 09.00 den 12 juli 2013.