News

Bokslutskommuniké januari − december 2011*)

Ortivus väl rustat med sänkta kostnader och nyutvecklad plattform

Fjärde kvartalet 2011

 • Nettoomsättningen uppgick till 14,0 (18,8) MSEK.
 • Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader uppgick till -4,7 (-4,3) MSEK och inklusive omstruktureringskostnader till -12,2 (-4,3) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -12,1 (−4,4) MSEK.
 • Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före och efter utspädning uppgick till -0,58 (−0,21).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6,4 (-10,2) MSEK.

Helåret 2011

 • Nettoomsättningen uppgick till 45,7 (47,7) MSEK.
 • Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader uppgick till -26,2 (-27,9) MSEK och inklusive omstruktureringskostnader -38,2 (-32,6) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -37,9 (-32,7) MSEK.
 • Resultatet efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK -1,83 (-1,58).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -8,8 (-26,7) MSEK. Soliditeten 31 december uppgick till 57 (80)%.
 • Carl Ekvall har av styrelsen utsetts till VD för Ortivus per den 20 december 2011.
 • Den strategiska översynen av Ortivus avslutades under december månad. Det resulterade i att styrelsen fattade beslut om att anta en ny affärsplan baserad på en ökad satsning på beslutsstöd   med fokus på den nya produkten MobiMed Smart i kombination med bolagets övriga erbjudanden inom monitorering.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Western Ambulance Servíce NHS Foundation Trust (SWASFT) UK har för att öka kvaliteten på ambulanssjukvården i regionen valt att upphandla Ortivus nya plattform för beslutsstöd och monitorering. Ordern som tecknades i januari 2012 omfattar installation på ca 200 ambulanser under drygt två år till ett värde av ca 30 MSEK.

*) Rapporteringen i denna bokslutskommuniké avser, såvida inget annat anges, kvarvarande verksamheter, dvs. exkluderande den under 2010 sålda nordamerikanska verksamheten.
Förutsättningar på plats för en stabil utveckling
Under fjärde kvartalet avslutades den sista fasen av utvecklingen och testningen av den nya plattformen MobiMed Smart. Ambulansorganisationen i Kronoberg godkände User Acceptance Test och systemet är nu klart för leverans till nya och gamla kunder. Mottagandet har överlag varit mycket positivt och den modulära uppbyggnaden med en öppen arkitektur öppnar för anpassning till en bredare användning inom hela akutsjukvården. Nu finns förutsättningar att positionera Ortivus som en ledande leverantör av kliniskt beslutsstöd och monitorering för akut- och hjärtsjukvård.
Som framgått av Ortivus tidigare rapporter och pressmeddelanden stod det tidigt klart att verksam-hetsåret 2011 skulle bli ännu ett år med negativ utveckling av såväl omsättning som lönsamhet och kassaflöde. Det fjärde kvartalet hade en omsättning på 14,0 (18,8) MSEK med ett resultat, inklusive omstruktureringskostnader, om -12,2 (-4,3) MSEK. För helåret uppgick omsättningen till 45,7 (47,7) MSEK och rörelseförlusten, inklusive omstruktureringskostnader, uppgick till -38,2 (-32,6) MSEK.
Det åtgärdsprogram som initierades under våren 2011 har nu till fullo genomförts och kommer att sänka kostnaderna för helåret 2012 med 20 MSEK. Mot bakgrund av den förändrade inriktningen mot ökat mjukvaruinnehåll har de redovisade immateriella tillgångarna omvärderats, vilket resulterat i en nedskrivning med 7,5 MSEK under fjärde kvartalet. Detta reducerar avskrivningsunderlaget och medför lägre avskrivningar med 4 MSEK under 2012.
I januari 2012 fick Ortivus en glädjande bekräftelse på MobiMed Smarts konkurrensförmåga när South Western Ambulance Service NHS Foundation Trust (SWASFT) UK beslutade att ge Ortivus uppdraget att utrusta ca 200 ambulanser med beslutsstöd och monitorering. Det totala kontrakts-värdet är ca 30 MSEK och installation kommer att ske under de kommande två åren. Affären med SWASFT är en viktig milstolpe i satsningen på den nya plattformen MobiMed Smart och är ett genombrott på den engelska marknaden efter uthållig bearbetning. Förutom starkt intresse i Sverige och UK ser vi också ökande affärsmöjligheter i Norge och Danmark.
För att stödja och kvalitetssäkra verksamheten på kardiologiskt inriktade avdelningar samarbetar Ortivus med utvecklingsföretaget Domitor kring Hjärtjournalen. Detta system ligger som ett lager mellan sjukhusets övergripande journalsystem och användaren och bidrar till att säkerställa att protokoll och riktlinjer följs. Beslutsstödet Hjärtjournalen är nu under implementering inom region Västra Götaland och vårt deltagande i projektet löper enligt plan.
Med de kraftfulla åtgärder som vidtagits för att anpassa kostnaderna till den rådande affärsvolymen och med en nyutvecklad plattform som mottagits med stort intresse, torde förutsättningarna för en positiv utveckling 2012 vara goda. Jag ser fram emot att få leda Ortivus på vägen mot en position som en ledande leverantör av kliniskt beslutsstöd för akut- och hjärtsjukvård.
Februari 2012
Carl Ekvall
VD Ortivus AB
För ytterligare information
Carl Ekvall, CEO, telefon 08-446 45 00 eller
e-post: carl.ekvall@ortivus.com
Leif Carlsson, CFO, telefon 08-446 45 00 eller
e-post: leif.carlsson@ortivus.com

Ortivus offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande kl 09.00 den 22 februari 2012.