Företrädesemission 2019

Härmed inbjuds Ortivus aktieägare att teckna nya B-aktier i företrädesemissionen

”Informationsbroschyr”, ”Villkor och anvisningar” och ”Anmälningssedel”