Press Releases

212010-10-21

VALBEREDNING INFÖR ORTIVUS AB (publ) ÅRSSTÄMMA 2011

Valberedningens ledamöter:- Laurent Leksell, Bonit Invest- Peter Edwall, Ponderus Invest- Ragnhild Wiborg, Consepio- Jonas Fredriksson, Öhmans IT-fond- Jon Risfelt, styrelsens ordförande, sammankallande Aktieägare som önskar lämna synpunkter inför valberedningens arbete kan kontakta styrelsens ordförande på [...]

142010-10-14

Delårsrapport januari − september 2010*)

Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 5,0 (5,8) MSEK och för perioden januari till september till 29,0 (18,3) MSEK. Rörelseresultatet under kvartalet uppgick till –10,4 (−10,9) MSEK och för perioden januari till september till –28,3 (-30,6) [...]

132010-10-13

Ortivus MobiMed förbättrar hjärtsjukvården i Hamburg

Sedan en tid har Ortivus haft en mindre MobiMed installation i Hamburg regionen.  Det är ambulansverksamheten i Stormarn som tillsammans med Evangeliske Amalie Sieveking sjukhuset, ingående i Albertinen gruppen, som beslutat satsa på MobiMed för [...]

122010-08-12

Delårsrapport januari − juni 2010*)

Nettoomsättningen uppgick under kvartalet till 13,9 (6,6) MSEK och för perioden januari till juni till 24,0 (12,5) MSEK. Rörelseresultatet uppgick under kvartalet till -9,6 (−9,5) MSEK och för perioden januari till juni till -17,9 (-19,7) [...]

232010-06-23

Landstinget i Västmanland väljer Ortivus CoroNet övervakningssystem

Ortivus har, inom ramen för den öppna upphandlingen "Övervakningsutrustning för hjärtpatienter", av Landstinget i Västmanland tilldelats beslut om kontrakt för att utrusta Västerås lasarett med Ortivus övervakningssystem CoroNet, som möjliggör en ökad flexibilitet och effektivitet [...]

272010-05-27

Ledningens teckning av optioner i Ortivus AB (publ)

Utifrån årsstämmans beslut den 3 maj 2010 har samtliga personer i ledningen i Ortivus AB nu fullt ut tecknat de av årsstämman allokerade teckningsoptionerna.VD Jan B Anderssons och CFO Magnus Nordgrens innehav är nu 300.000 [...]

32010-05-03

Kommuniké från Ortivus AB (publ) årsstämma den 3 maj 2010

Årsredovisning Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse lades fram och resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen fastställdes. Ansvarsfrihet Stämman beslutade att lämna ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktö-ren. Arvoden Styrelsearvodet fastställdes till sammanlagt [...]

222010-04-22

Delårsrapport januari − mars 2010

• Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet uppgick till 10,1 (5,9) MSEK. • Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet uppgick till −8,3 (−10,2) MSEK. • Resultat efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till -8,7 (−10,4) MSEK. • Kassaflödet uppgick [...]

162010-04-16

Årsredovisning 2009

Årsredovisning 2009 för Ortivus AB finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.ortivus.comPDF

112010-03-11

Valberedningens förslag till ny styrelse i Ortivus AB

Valberedningen kommer vid årsstämman att föreslå att styrelsen skall bestå av fem ledamöter. Valberedningen föreslår omval av Anna Söderblom, Peter Edwall, Annemarie Gardshol och Crister Stjernfelt samt styrelsens ordförande Jon Risfelt. Valberedningens övriga förslag presenteras [...]

82010-03-08

Extra bolagsstämma den 8 mars 2010

Beslut om godkännande av överlåtelse av dotterbolag Bolagsstämman beslöt enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna bolagets försäljning av samtliga aktier i de helägda dotterbolagen Ortivus Inc. i USA och Ortivus Inc. i Kanada. [...]

192010-02-19

Bokslutskommuniké januari − december 2009

• Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 35,6 (23,6) MSEK och för året till 105,0 (83,1) MSEK. • Rörelseresultatet under kvartalet exklusive omstruktureringskostnader uppgick till 0,7 (−12,9) MSEK och inklusive omstruktureringskostnader till -2,0 (-24,6) MSEK. Rörelseresultatet [...]

182010-02-18

ORTIVUS KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Styrelsen i Ortivus AB har beslutat kalla till extra stämma den 8 mars kl 14.00 för beslut kring avyttring av koncernens nordamerikanska dotterbolag samt beslut om optionsprogram. Kallelse kommer ske genom sedvanliga kanaler och ytterligare [...]

182010-02-18

ORTIVUS FOKUSERAR PÅ KÄRNVERKSAMHETEN

Ortivus strategiska inriktning Ortivus kärnverksamhet har sedan bolagets grundades 1985, varit inriktad på övervaknings­lösningar för patienter inom akut- och hjärtsjukvård. Verk­sam­heten har under åren utvecklats och breddats inom såväl det produkt- och tjänsteutbud Ortivus erbjuder [...]