Press Releases

202012-04-20

Delårsrapport januari-mars 2012

Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 8,7 (16,0) MSEK. Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före och efter utspädning uppgick till –0,15 (-0,24). Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -3,1 (-5,0) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick [...]

122012-04-12

Ny CFO i Ortivus AB

Jeanette Elm har utsetts till ny CFO för Ortivus AB. Jeanette Elm kommer närmast från rollen som Group Accounting Manager för Actic AB. Jeanette Elm har gedigen erfarenhet inom redovisning, administration, finans och affärscontrolling från [...]

22012-04-02

Ortivus årsredovisning tillgänglig

Ortivus AB:s årsredovisning för 2011 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.ortivus.se. Årsredovisningen distribueras till de aktieägare och andra som uttryckligen begärt att få denna. Den kan även beställas från Ortivus på [...]

92012-03-09

Valberedningens förslag till ny styrelse i Ortivus AB

Valberedningen har med hänsyn till verksamhetens nuvarande storlek och omfattning föreslagit att antalet minskas från fem (5) till fyra (4) ledamöter. Valberedningen föreslår omval av Anna Söderblom, Peter Edwall, Jon Risfelt och Crister Stjernfelt. Annemarie [...]

222012-02-22

Bokslutskommuniké januari − december 2011*)

Fjärde kvartalet 2011• Nettoomsättningen uppgick till 14,0 (18,8) MSEK.• Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader uppgick till -4,7 (-4,3) MSEK och inklusive omstruktureringskostnader till –12,2 (-4,3) MSEK. • Resultatet efter skatt uppgick till –12,1 (−4,4) MSEK.• Resultatet efter [...]

262012-01-26

Ortivus tar viktig order i UK på nya plattformen MobiMed Smart

Den nya produkten MobiMed Smart är byggd med öppen arkitektur, och innehåller avancerade beslutsstödsfunktioner så som triagering, dynamisk journal och plug-in möjligheter. SWASFT har tecknat en order som främst tillgodoser behovet av kraftfull vitalmonitorering, prehospital [...]

12011-11-01

VALBEREDNING INFÖR ORTIVUS AB (publ) ÅRSSTÄMMA 2012

I enlighet med beslut på Ortivus AB (publ) årsstämma 2011 meddelas härmed sammansättningen inför Ortivus årsstämma 2012 som kommer hållas den 3 maj 2012. Valberedningen har konstituerats utifrån kända ägarrepresentanter bland de största ägarna. Valberedningens [...]

142011-10-14

Delårsrapport januari − september 2011*

Nettoomsättningen uppgick under kvartalet till 6,0 (5,0) MSEK och för perioden januari till september till 31,8 (29,0) MSEK. Rörelseresultatet uppgick under kvartalet till -9,0 (-10,4) MSEK och för perioden januari till september till -25,9 (-28,3) [...]

142011-09-14

Ledningsförändring i Ortivus AB

Som tidigare kommunicerats har styrelsen i Ortivus AB initierat en genomgripande strategisk översyn för att klargöra vilka möjliga utvecklingsvägar som finns för bolaget. Mot bakgrund av detta har nuvarande VD Jan B Andersson i samråd [...]

52011-09-05

Den förväntade tillväxten uteblir

Ortivus AB har genomgått en omfattande förändring de senaste åren i syfte att renodla verksamheten mot den nordiska marknaden för främst pre-hospitala och kardiologiska lösningar. I linje med detta avyttrades den nordamerikanska verksamheten under 2010 [...]

122011-08-12

Delårsrapport januari −  juni 2011

Nettoomsättningen uppgick under kvartalet till 9,8 (13,9) MSEK och för perioden januari till juni till 25,8 (24,0) MSEK. Rörelseresultatet uppgick under kvartalet till -11,9 (−9,6) MSEK och för perioden januari till juni till -16,9 (-17,9) [...]

162011-06-16

Västra Götaland kvalitetssäkrar hjärtsjukvården med Hjärtjournalen

Hjärtjournalen är en IT-lösning som stödjer den dagliga verksamheten på hjärtavdelningen, säkerställer vårdkvaliteten och ökar följsamheten till såväl regionala som nationella riktlinjer. Lösningen underlättar och automatiserar också rapporteringen till nationella kvalitetsregister. ­– Med hjärtjournalen kommer [...]

42011-05-04

Kommuniké från Ortivus AB (publ) årsstämma den 4 maj 2011

Årsredovisning Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse lades fram och resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen fastställdes. Ansvarsfrihet Stämman beslutade att lämna ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. Arvoden Styrelsearvodet fastställdes till sammanlagt [...]

152011-04-15

Delårsrapport  januari − mars 2011*)

Nettoomsättningen uppgick till 16,0 (10,1) MSEK.  Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader uppgick till -5,0 (-7,6) MSEK och inklusive omstruktureringskostnader till –5,0 (-8,3) MSEK.  Resultatet efter skatt uppgick till –4,9 (−8,7) MSEK.  Resultatet efter skatt per aktie före [...]

12011-04-01

Ortivus årsredovisning tillgänglig

Ortivus årsredovisning tillgänglig Ortivus AB:s årsredovisning för 2010 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.ortivus.se. Den tryckta versionen av årsredovisningen distribueras till de aktieägare och andra som uttryckligen begärt att få denna. [...]