Press Releases

142007-03-14

Pressmeddelande från Ortivus valberedning

Ortivus valberedning, som representerar ca 49 % av rösterna i bolaget, föreslår årsstämman att styrelsen skall bestå av sju ordinarie ledamöter och ingen suppleant. Jack Forsgren har meddelat att han ej står till förfogande för [...]

232007-02-23

Bokslutskommmuniké januari-december 2006

• Omsättningen ökade med 15% till 199,8 (173,6) MSEK, för jämförbara enheter en ökning med 3%. • Fördröjd internationalisering, försenade produktlanseringar samt omstrukturering belastade resultatet kraftigt. • Nedskrivningar av goodwill och immateriella tillgångar belastade tillsammans [...]

22007-02-02

Ortivus reviderar prognos för fjärde kvartalet 2006

Ortivus tidigare prognos om positivt resultat för det fjärde kvartalet (exklusive omstruktureringskostnader) kommer inte att infrias. Försäljningsutfallet för det fjärde kvartalet var lägre än väntat, huvudsakligen på grund av att ett flertal leveranser har förskjutits [...]

182006-12-18

Första danska ordern på CoroNet

Ortivus kommer att utrusta Skejby sjukhus i Århus med speciellt utvecklade PCI -monitorer för användning under kirurgiska ingrepp. Skejby sjukhus blir det första danska sjukhuset som installerar CoroNet, Ortivus patientövervakningssystem för kardiologiska avdelningar. Skejby blir [...]

242006-11-24

Norge nästa för framgångsrikt övervakningssystem

Ortivus norska partner Locus har skrivit på avtal för att marknadsföra CoroNet på den norska marknaden. Locus är en Norges ledande leverantörer av lösningar till bland annat larmcentraler och ambulansorganisationer. Företaget har under ett drygt [...]

72006-11-07

Delårsrapport januari – september 2006

Sammanfattning av det tredje kvartalet Marknadsutveckling Det tredje kvartalet har präglats av intensiva marknadsaktiveter för MobiMed och CoroNet. Bolaget erhöll en strategisk order för MobiMed i Italien. I ett nära samarbete med Philips Medical Systems [...]

312006-08-31

Ny distributör tar Ortivus CoroNet-system till Belgien

Hospithera har sitt huvudkontor i Bryssel och grundades 1962. Företaget har en gedigen kunskap om Belgien och Luxenburgs MedTech-marknader och kommer att vara Ortivus marknadskanal för CoroNet, Ortivus system för trådlös övervakning av hjärtpatienter. Med [...]

252006-08-25

Delårsrapport januari – juni 2006

Fortsatt försäljningstillväxt och internationalisering • Omsättningen ökade med 91% till 111,7 (58,4) MSEK, för jämförbara enheter en ökning med 34%. • Rörelseresultat som väntat negativt, –13,7 (–5,3) MSEK. • Resultat efter skatt uppgick till –11,7 [...]

172006-07-17

Ortivus företrädelseemission övertecknad

Teckningstiden för Ortivus företrädesemission löpte ut fredagen den 7 juli och intresset för att delta i emissionen har varit stort. Emissionen var garanterad till 83 % och har övertecknats med 28 %. Sammanräkningen i Ortivus [...]

212006-06-21

Ortivus skriver avtal med distributör i Holland

Ortivus har skrivit distributörsavtal med RS TechMedic B.V. gällande försäljning av Ortivus produkter på den holländska marknaden. RS TechMedic B.V., grundat 1999, har en gedigen medicinteknisk bakgrund, erfarenhet inom Healthcare IT och trådlösa dataöverföringsapplikationer, samt [...]

152006-06-15

Ortivus skriver avtal med partner i Grekland

Ortivus system förser ambulanspersonal och läkare med relevant information om patienten och upphämtningsplatsen. Patientdata, exempelvis EKG och övriga viktiga parametrar, sänds kontinuerligt från ambulansen till mottagande sjukhus. Läkare och specialister på sjukhuset får på så [...]

132006-06-13

Prospekt avseende inbjudan att teckna aktier i Ortivus AB

Som tidigare meddelats genomför Ortivus AB en företrädesemission. Prospektet avseende den föreliggande emissionen offentliggörs idag och finns nu att tillgå på bolagets hemsida, www.ortivus.com. Ortivus AB För mer information: Per Bourn, CFO, telefon: 08-446 4502

82006-06-08

Kommuniké från extra bolagsstämma den 8 juni 2006

Extra bolagsstämma i Ortivus AB (publ) beslutade idag att godkänna styrelsens beslut av den 19 maj 2006 att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, där två gamla aktier berättigar till tecknande av en [...]

222006-05-22

Ortivus AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC förda aktieboken torsdagen den 1 juni 2006, dels anmäla sitt deltagande till Ortivus AB, Box 713, 182 17 Danderyd, telefon 08-446 [...]

192006-05-19

Delårsrapport januari – mars 2006

Stark försäljningstillväxt i linje med ny strategi • Omsättningen ökade med 162% till 64,4 (24,6) MSEK, för jämförbara enheter en ökning med 73%. • Rörelseresultatet uppgick till –4,2 (–1,1) MSEK. • Resultatet efter skatt uppgick [...]

192006-05-19

Ortivus fullföljer offensiv satsning via nyemission

• Ortivus har under den senaste tiden haft ett flertal viktiga kommersiella framgångar inom ramen för sin nya strategi, vilka har skapat en plattform för framtida tillväxt. • Framgångarna karaktäriseras bland annat av att Ortivus [...]